Vård av fiskevatten

Fisk- och kräftvattnen vårdas på många olika sätt. Till de vanligaste vårdmetoderna hör åtgärder för att styra och reglera fisket, utplanteringar samt fiskeriekonomiska iståndsättningar. Tack vare vården har avkastningen från fiskevattnen ökat på många ställen, förutsättningarna för naturlig fortplantning har förbättrats och fisket har utvecklats i en hållbarare riktning.

För att garantera en hållbar användning av fiskresurserna och se till att vården genomförs utarbetas vid behov riksomfattande vårdplaner för fiskresurserna, som fastställs av jord- och skogsbruksministeriet (Fiskelagen 379/2015, 34 §).

NTM-centralerna tar fram flera regionala planer och utredningar som gäller fiske och vård av fiskevatten, exempelvis ett program för utveckling av det kommersiella fisket eller av fritidsfisket, ett art- eller beståndspecifikt åtgärds- eller vårdprogram, en plan för de stammar som ska användas i utplantering av fisk samt en regional plan för fiskeriekonomisk iståndsättning.

Fiskerimyndigheten deltar i genomförandet av vatten- och havsvården i samarbete med miljöansvarsområdet. 

Regional information

Kalavesien hoito (Lappi)

Kemijärven kalanhoito

Kemijärvellä vesistön säännöstelijälle on määrätty kalatalousmaksu, jonka suuruus on tällä hetkellä n. 95 000 euroa. Kalatalousmaksu on käytettävä Kemijärven säännöstelyn vaikutusalueella kalakannan hoitoa tarkoittavien toimenpiteiden toteuttamiseen ja niiden tulosten tarkkailuun. Lisäksi Kemijärven entisellä sellutehtaalla on edelleen pieni kalatalousmaksu (440 euroa).

Maksun käytöstä huolehtii Lapin ELY-keskus. Uusin käyttösuunnitelma on hyväksytty vuosille 2017–2021. Lisäksi asianosaisille järjestetään vuosittain kokous, jossa tarkennetaan suunnitelman toteuttamiseen liittyviä asioita.

Uuden suunnitelman mukaan vuosittain tehdään seuraavat istutukset:

järvitaimen 3-kes. n. 10 000 kpl
järvitaimen 1-kes. n. 7 000 kpl
vaellussiika 1-kes. n. 120 000 kpl
planktonsiika 1-kes. n. 50 000 kpl
pohjasiika 1-kes. n. 7 000 kpl
harjus 1-kes. n. 7 000 kpl
kirjolohi 6 000 - 8000  kg

Tarvittaessa kalatalousmaksuvaroja voidaan käyttää myös velvoitehoitoalueella tapahtuviin hoitokalastuksiin ja Kemijärven oman kuhakannan perustamiseksi tai viljelymateriaalin hankintakustannuksiin.

Viimeisin istutussuunnitelma löytyy oikeassa palstassa olevista oikopoluista. Taulukko Kemijärveen tehdyistä istutuksista vuodesta 1990 alkaen löytyy oheisista tarkkailuraporteista.

Tarkkailu

Istutusten lisäksi kalanhoidon tuloksi tarkkaillaan. Kalataloustarkkailulla pyritään selvittämään kalakannan hoitoa varten tehtyjen istutusten ja mahdollisten muiden hoitotoimenpiteiden tuloksellisuutta. Tarkkailun toteuttaa tarjouskilpailun voittanut yhtiö (nyt Ahma ympäristö Oy) Lapin ELY-keskuksen hyväksymän ohjelman mukaisesti.

Suunnitelmajakson aikana voidaan tarpeen mukaan teettää muitakin erillisselvityksiä istutusten tuloksellisuuden seuraamiseksi.

Kemijärven kalansaalista on selvitetty edellisen kerran vuoden 2016 saaliista.

Vuonna 2016 Kemijärven kokonaissaalis oli vajaa 90 000 kiloa. Saalis oli aikaisempia vuosia vähäisempi mutta kuhasaalis on kasvanut. Kuhaa saatiin noin 8 000 kiloa. Kuvan lukuihin ei sisälly alueen nuottasaalis. Tarkempaa tietoa kalastuksesta ja saalista löytyy vuoden 2016 tarkkailuraportista.

Kuva: Kemijärven tavanomaisen pyynnin saalis (ei sisällä nuottakalastuksen saaliita)


Uppdaterad