Fiskeförbud och -begränsningar samt specialtillstånd

Mete och pilkfiske samt handredskapsfiske som kräver fiskevårdsavgift får inte bedrivas i fors- och strömområden i vattendrag för vandringsfisk eller i vattenområden där fiske är förbjudet enligt någon annan bestämmelse. NTM-centralerna kan på basis av ansökan begränsa mete, pilkfiske och handredskapsfiske.

Saimenvikaren är en art som kräver särskilt skydd enligt naturvårdslagstiftningen och strikt skydd i EU:s habitatdirektiv. Statsrådet har gett en förordning med vilken fiske begränsas i avsikt att göra skyddet av saimenvikaren effektivare.

För forskningsändamål kan NTM-centralen bevilja tillstånd för fiske som enligt lagen om fiske eller enligt beslut som fattats på grundval av denna är förbjudet.

NTM-centralerna har enligt fiskelagen möjlighet att av särskilda skäl bevilja dispens att fiska mindre fiskar än vad förordningen avser. Dispens kunde exempelvis beviljas i områden där en fredad fiskart eller en som är reglerad med ett minimimått har planterats enkom i fångstsyfte och där fiskbeståndet inte har förutsättningar att fortplanta sig naturligt. Jord- och skogsbruksministeriet har gett NTM-centralerna en rekommendation om vilka omständigheter som ska beaktas i tillståndsprövningen. Besluten om tillstånden fattas emellertid av NTM-cenralen. 

Regional information

Kalastuskiellot ja rajoitukset sekä erikoisluvat - Järvi-Suomi

Järvi-Suomen alueella ns. yleiskalastusoikeuksia on rajoitettu lähinnä ns. erityiskalastuskohteissa sekä tietyillä lohikalakantojen hoidon keskeisillä alueilla tai istutuspaikoilla.

Lisäksi kalastusta rajoitetaan Saimaalla saimaannorpan suojelun tehostamiseksi. Valtioneuvoston asetukset koskevat  keväistä verkkokalastuskieltoa ja ympärivuotisia pyydysteknisiä määräyksiä. Käytännössä kalastusta rajoitetaan osakaskuntien ja ELY-keskuksen tekemillä sopimuksilla,  joissa sovitaan vapaaehtoisista verkkokalastuskielloista ja eräiden muiden pyydysten käytön rajoittamisista 15.4. – 30.6. välisenä aikana. Tavoitteena on suojella erityisesti saimaannorpan poikasia. Alueilla, joilla sopimusta ei ole, mutta jotka ovat keskeisillä saimaanorpan elinalueilla, valtioneuvosto on asetuksella kieltänyt verkkokalastuksen keväällä samana aikana.

 


Uppdaterad

Regionala länkar

SAIMAANNORPPA JA KALASTUS

SAIMAAN UHANALAISET LOHIKALAT