ELY-keskukset ilmastotoimijoina

Asiantuntijuutta ja ilmastoyhteistyötä alueilla

Kaksi henkilöä pyöräilemässä kesäistä hiekkatietä pitkin.

Tarjoamme mahdollisuuksia kestävään elämään

Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden kato ja ylikulutus ovat saman kestävyyskriisin eri puolia. Me pyrimme tarttumaan juurisyihin kokonaisvaltaisesti.

Suomen hallituksen asettamalla Hiilineutraali Suomi 2035 ohjelmalla edistetään suomalaisen yhteiskunnan siitymistä kohti päästötöntä yhteiskuntaa.

Käynnissä on virhreä siirtymä. Siirtymässä, jossa uusia kestäviä ratkaisuja kehitetään jatkuvasti. Haluamme kehittää ja tukea taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia. Teemme tiivistä yhteistyötä maakuntaliiton ja oppilaitosten kanssa toteuttaaksemme hyvän elämän Kainuussa. Näemme vihreän siitymän tuomat mahdollisuudet ja haluamme tukea niitä parhaalla mahdollisella tavalla.

Rahoitusinstrumenttimme

 • Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman läpileikkaavia painopisteitä ovat kestävä kehitys, sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus, digitaalisuus, kansainvälistyminen, ilmastonmuutos ja innovatiivisuus.  EAKR-rahoituksesta 35 prosenttia kohdistemme ilmastotoimenpiteisiin. Lue lisää ajankohtaisista asioista, rahoitettavien kehittämistoimien maakunnallisista painopisteistä sekä rahoituksen hakemisesta rakennerahasto Pohjois-Suomi

  Ely-keskuksen yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin, kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan. Kehittämisavustuksen avulla voimme tukea yrityksen kokonaisvaltaista kehittymistä sekä luoda parempia edellytyksiä liiketoiminnallesi.

  Kainuussa rakennerahaston rahoituksissa sinua auttavat

  Ympäristöhankkeet Kainuussa

  Annukka Koskelo
  [email protected]

  Verna Piirainen
  [email protected]

   

  EAKR-yritysrahoituksesta Kainuussa:

  Eija Tabel-Jokelainen
  [email protected]

  Sanna Karjalainen
  [email protected]

  Mervi Summanen
  [email protected]

 • Maaseudun kehittämistä rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto). Sen tavoitteena on kestävä kasvu, elinkeinojen kehittäminen ja elämänlaadun parantaminen maaseudulla. Maaseutuohjelman hyöty kohdentuu viljelijöille, maaseudun yrityksille ja maaseudun asukkaille sekä koko ympäristölle. Uuden rahoituskausi, CAP27, käynnistyy keväällä 2023. Lue lisää maaseuturahoituksesta.

  Kainuussa maaseuturahoituksessa sinua auttavat

  Kehittämishankkeet
  Juha Määttä, [email protected]

  Maatalouden aloitus- ja investointituki,Neuvo2020-tuki
  Eeva Heikkinen, [email protected]

  Yrityshankkeet
  Pauli Tervonen, [email protected]

   

Hankkeet, joita mahdollistamme

 • Kahina-hankkeen Kainuun ja Koillismaan kunnat hiilineutraaleiksi keskeisiä käsitteitä ovat hiilineutraalius ja energiatehokkuus. Hankkeen kohteena ovat hankkeeseen osallistuvat kunnat Kainuussa ja Koillismaalla ja niiden alueiden asukkaat ja yritykset.

  Hanke ohjeistaa, tiedottaa, auttaa verkostoitumaan (HINKU ja energiatehokkuussopimus), organisoi tapahtumia ja yhteishankintoja, jotka kaikki tähtäävät siihen, että kunnat, kuntalaiset ja yritykset tekisivät hiilineutraaliuteen ja energiantehokkuuteen liittyviä investointeja. Hanke tähtää konkreettisiin ilmastotekoihin ja myönteiseen suhtautumiseen ilmastonmuutoksen vastaisessa toiminnassa.

  Hankkeen toteuttavat Kajaanin yliopistokeskus MITY (päätoteuttaja) ja Suomen Ympäristökeskus (osatoteuttaja).

  KAHINA -hanke

 • Ekosport Kainuu -hanke pyrkii vähentämään Kainuussa järjestettävien suurten kertaluontoisten ja vuosittain toistuvien liikuntamatkailutapahtumien aiheuttamaa ympäristö- ja ilmastokuormaa. Lisäksi hankkeen avulla lisätään ympäristövastuullisen tapahtumajärjestämisen osaamista alueen liikunta- ja kulttuuritoimijoiden keskuudessa. Ympäristövastuullisen toiminnan myötä tavoitellaan myös positiivista kehitystä alueen liikuntamatkailutapahtumien osallistujamäärissä ja valtakunnallisessa tunnettuudessa. Hankeaika on 1.8.2020-31.12.2021.

  Hankkeen tuloksena sen pilottitapahtumissa on käytössä ympäristöjärjestelmät, joiden avulla ympäristö- ja ilmastovastuullisuus huomioidaan systemaattisesti konkreettisina ja mitattavina tekoina läpi tapahtumantuotantoprosessin. Tapahtumanjärjestäjien koulutusten myötä alueellinen osaaminen ympäristö- ja ilmastovastuullisuuden huomioimisessa lisääntyy merkittävästi. Uudenlaisten toimintamallien, kuten logistiikkakumppanuuksien, digitaalisten ratkaisujen ja digitaalisen median hyödyntämisen kautta rakennetaan pilottitapahtumien ja niihin liittyvien toimijoiden imagon kirkastamista.

  Ekosport Kainuu on Kainuun Liikunnan hallinnoima Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama hanke. Hankkeessa mukana ovat myös Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi, Suomussalmen kunta, Sotkamon kunta ja Kajaanin kaupunki.

  Ekosport -hanke

   

 •  ”Kainuu Wind - uutta liiketoimintaa tuulivoimasta” on Kajaanin ammattikorkeakoulun koordinoima kehittämishanke, jossa vahvistetaan kainuulaisten yritysten valmiuksia osallistua tuulivoiman tuomiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Tuulivoimarakentaminen on voimakkaassa kasvussa Kainuussa, jossa voimaloita on tällä hetkellä 39, mutta määrä moninkertaistuu lähivuosina. Tämä avaa paljon mahdollisuuksia kainuulaisille pk-yrityksille.

  Hanketta rahoittaa Kainuun liitto Euroopan aluerakennerahaston (EAKR) REACT-EU rahoituksesta. Hankkeen omarahoitus koostuu Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Kainuun kuntien panostuksista. Hanke kestää 31.8.2023 saakka.

   

   

 • Hankkeessa kehitetään opintokokonaisuuksia vihreän siirtymän teemoihin, tukemaan yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyttä. Osaamista kehitetään yhdessä pk- ja mikroyritys johdon ja henkilökunnan sekä heille palveluja tuottavien tahojen kanssa.  Hankkeessa tuotetaan kaksi verkko-opintojaksoa: Ilmastotoimet tekniikan alalla ja Ilmastotoimet liiketaloudessa.

  Erilaiset vähähiiliset tuotteet ja palvelut tarjoavat lukuisia elinkeinomahdollisuuksia kainuulaisille yrityksille. Tavoitteena on lisätä osaamista tämän aihepiirin ympärillä, ja siten myös välillisesti vähentää päästöjä sekä kehittää olemassa olevaa ja luoda uutta liiketoimintaa.

  Vihreän siirtymän osaamista tukevat opintojaksot tehdään yritysten tarpeita ja palautetta kuullen, ja ne toteutetaan oppimisen kannalta motivoivasti KAMKin Edukamu-verkkoalustalle. Näissä opintojaksoissa käydään läpi erilaisia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi niin tekniikan kuin liiketaloudenkin alalla. Verkko-opintojaksot suunnataan hankkeen aikana mikro- ja pk-yritysten johdolle ja henkilöstölle, mutta opintojaksot palvelevat yritysten tarpeita myös jatkossa, sillä hankkeen jälkeen ne ovat laajemmin suoritettavissa.

  Kajaanin ammattikorkeakoulun hallinnoima on Euroopan sosiaalirahasto (ESR) rahoittama.  Kehittämishankeen toteutusaika on 3.1.2022 - 31.3.2023.

   

 • Kajaanin ammattikorkeakoulun hallinnoima RAVE – Rakentamisen vähähiiliset energiaratkaisut -hanke käynnistyi elokuussa 2020. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoilla Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittaman hankkeen kustannusarvio on 281 678 euroa. Hankkeen varsinainen toteutusaika päättyy kesäkuun 2022 lopussa. 

  Hankkeen tavoitteena on rakentaa tietä kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa edistämällä uusiutuvien ja innovatiivisten energiantuotanto- ja varastointimuotojen käyttöönottoa rakentamisessa.

 • Kaasua Kuhmoon esiselvityshanke selvittää mahdollisuudet perustaa biokaasutuotantolaitos Kuhmon alueelle. Hankkeen toteuttaa yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Kuhmon kaupunki. Hankkeessa kartoitetaan Kuhmon alueen biokaasun tuotantoon soveltuva raaka-ainepohja sekä siihen sopivat tuotannolliset menetelmät ja teknologiat.

  Hankkeen rahoittajana on Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja hankkeen koordinaattorina toimii Kajaanin ammattikorkeakoulu.

  “Raskaalle liikenteelle tarkoitetun nesteytetyn kaasun tankkausasema on mahdollinen Kainuun alueelle." Antti Kuoppala Kajaanin ammattikorkeakoulusta toteaa.

  Lue lisää esiselvityshankkeesta Vekkari-lehdestä

 • Hankkeessa kehitetään maidontuotantoa ilmasto- ja ympäristönäkökulmista. Maidontuotannon ilmastotehokkuuden lähtökohtana ovat maatiloilla tehdyt toimet. Ilmastotehokkuuden edistämiseksi tarvitaan tilakohtaista, reaaliaikaista tietoa maitotilojen hiilijalanjäljistä. Kohdealueena hankkeella on Kainuun maakunta sekä Pohjois-Pohjanmaan puolelta Vaala, Siikalatva ja Pyhäntä.

  Hankkeen rahoittajana on Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja hankkeen toteuttajina ProAgria Itä-Suomi yhteistyössä Osuuskunta Maitosuomen kanssa.

Päivitetty: 17.08.2023