ELY-keskukset ilmastotoimijoina

Asiantuntijuutta ja ilmastoyhteistyötä alueilla

Ilmastotyö Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa

 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen sekä vesien hyvän tilan saavuttaminen ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen kuuluvat vahvasti työhömme. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa kehitämme tehtäviämme ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen suhteen sekä alueelliset näkökulmat huomioiden ja suuntaamme toimintaa kohti hiilineutraaliustavoitetta.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa koordinoimme seuraavia valtakunnallisia erikoistumistehtäviä:

  • Turvetuotannon ympäristönsuojelun koordinointi- ja asiantuntijatehtävät
  • Rakennettujen vesistöjen kunnostuksen koordinointi
  • Jätelain tulevien muutosten toimeenpanon koordinointi
  • Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan erikoistumistehtävä

 

Ajankohtaista

 

Alueellinen ilmastotyö

Pohjois-Pohjanmaalla ilmastotyötä tehdään vahvassa yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa. Seuraamme yhdessä maakunnan kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä ja hiilineutraaliuden saavuttamista. Me yhdessä varmistamme, että alueella tehtävät ratkaisut ovat kestäviä tässä muuttuvassa ilmastossa. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tukee alueen yritysten ja kuntien ilmastotoimia sekä rakentaa entistä aktiivisempaa yhteistyöverkostoa maakunnan ilmastoasioiden edistämiselle.

Yhteiskunnan kestävän kehittymisen kannalta alueellinen ja paikallinen yhteistyö on tärkeää. Yhteistyöllä tuetaan siirtymistä vähähiiliseen, kiertotalouden mukaiseen toimintaan. Kiertotalouden merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä tulee kasvamaan yhä enemmän ja tulevaisuudessa kiertotalousosaaminen yhdistyy yhä useampiin ammattialoihin ja työtehtäviin.

Helmikuussa 2021 valmistuneen Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartan toimenpiteitä viedään eteenpäin aktiivisella ja monimuotoisella yhteistyöllä. Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekarttatyössä koottu yhteistyöryhmä jatkaa toimintaansa alueen ilmastotyön tukemisessa kokoontuen kahdesta kolmeen kertaan vuodessa saman pöydän ääreen. Pohjois-Pohjanmaan liitto koordinoi alueellisen yhteistyöryhmän kokoontumista Canemure-hankkeen kanssa. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella on jäsen alueellisessa yhteistyöryhmässä.

 

Pohjois-Pohjanmaan ilmastokahvit

Maakunnallisen ilmastotiekartan toimeenpanon tueksi järjestetään Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja CANEMURE-hankkeen yhteistyönä Pohjois-Pohjanmaan ilmastokahvit-tapahtumasarja, jossa käsitellään ajankohtaisia ilmastoaiheita. Kahvit nautitaan asiantuntija-alustusten ja yhteisen keskustelun merkeissä. Ilmastokahvien järjestelyvastuu on kiertävä. Tulevia yhteistyötahoja Ilmastokahvien järjestämisessä ovat Pohjois-Pohjanmaan liitto, Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Oulun kauppakamarin ilmastojaosto ja alueellinen energianeuvonta.

Tulevat kahvit:

30.9.2021    Nuoret ilmastoratkaisijoina. Isäntänä Nuorten Agenda 2030

20.10.2021  Mannaa ja melua maankäytöstä. Isäntänä Luonnonvarakeskus. 

 

Järjestetyt kahvit:

1.9.2021       Energiamurros ja tulevaisuuden fossiilivapaa yhteiskunta. Isäntänä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

19.5.2021     Millä liikut ilmastoystävällisesti? Isäntänä Oulun ammattikorkeakoulu

 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ilmastotyöhön liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä Sanna Moilaseen (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi).