ELY-keskukset ilmastotoimijoina

Asiantuntijuutta ja ilmastoyhteistyötä alueilla

Ilmastotyö Pirkanmaan ELY-keskuksessa

Pirkanmaan ELY-keskuksessa ilmastotyötä tehdään sekä viraston omaa tehtäväkenttää kehittäen että alueella yhteistyössä maakunnan muiden toimijoiden kanssa. Pirkanmaan ELY-keskuksella on kolme strategista painopistettä: ilmasto, kiertotalous ja digitalisaatio.

Ajankohtaista

Poimintoja Pirkanmaan ELY-keskuksen sisäisestä työstä

  • Ilmastokestävä kaavoitus -checklist -työkalu kaavan ilmastovaikutusten arviointiin (ymparisto.fi/KILVA)
  • Kaavoituksen hiilinielutyökalu (vireillä)
  • Kasvihuonekaasupäästöjen havainnollistaminen ja analysointi
  • Pirkanmaan hiilinielut
  • Maakunnan energiajärjestelmäselvitys: millainen olisi hiilineutraali energiajärjestelmä Pirkanmaalla? (vireillä)
  • Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma (vireillä)
  • Pirkanmaan biokaasutiekartta
  • Tulvariskien hallinta
  • CANEMURE-hankkeen osarahoittaminen

Pirkanmaan ilmastotavoitteet

Pirkanmaan kasvihuonekaasupäästöjen tilanne noudattelee Suomen keskiarvoja. Suurimmat päästölähteet ovat energia ja liikenne. Pirkanmaan päästöt vuonna 2019 olivat yhteensä 2911,11 t CO2-ekv, joista suurimmat sektorit olivat tieliikenne (30 %), kaukolämpö (14 %) ja maatalous (13 %).

 

 

Lähde: hiilineutraalisuomi.fi

Pirkanmaa on maakuntana sitoutunut Hinku-tavoitteisiin eli vähentämään päästöjään 80% vuoden 2007 tasosta ja sitomaan loput 20% hiilinieluihin. Hinku-maakunnan status edellyttää, että vähintään 90% väestöstä asuu Hinku-kunnassa.

Tarkempia ilmastotavoitteita maakunnassa tarkastellaan kuntien omissa tiekartoissa sekä maakunnallisessa tiekartassa, joka kokoaa kuntien tavoitteiston yhteen. Lisäksi maakuntaan työstetään ilmastopaneelin mallia mukailevaa päästövähennyspolkua, jossa pyritään löytämään myös sellaisia toimenpiteitä, joissa tarvitaan useamman kuin yhden kunnan tai koko maakunnan yhteistyötä.

Pirkanmaan ilmastotyön organisoituminen alueella

Pirkanmaan ELY-keskus vetää ilmastotyön asiantuntijaryhmää, Pirkanmaan ilmastofoorumia, jossa on vireillä maakunnan päästövähennyspolun laatiminen ja käsittely. Lisäksi päästövähennyspolkuun on vireillä asiantuntijatyönä tehtävä energiajärjestelmäselvitys: kuvaus siitä, millainen olisi hiilineutraali energiajärjestelmä vuonna 2030.

Maakunnassa on meneillään myös CANEMURE-hanke, jossa laaditaan maakunnallinen ilmastotiekartta ja hankkeistetaan ilmastotyötä monipuolisesti. Pirkanmaan ELY-keskus on hankkeen osarahoittajan ja mukana ohjausryhmässä. Maakuntahallituksen alaisena toimii ilmasto- ja ympäristöjaosto, jossa ELY-keskuksella on asiantuntijaedustus. Merkittävää ilmastokehittämistä tehdään Pirkanmaalla myös kunnissa, Metsäkeskuksessa sekä hiippakunnassa.

Maakunnassa on lisäksi tuoreehko ympäristöohjelma. Ohjelmatyön arvo on koota yhteen laaja-alaisesti eri ympäristönäkökulmia, ja ohjelmassa läpileikkaavana teemana kulkee ilmastokyvykkyys. Maakuntahallituksen hyväksymä ohjelma toimii yhtenä perusteluna myös esim. hankehakemuksille.

Pirkanmaan ympäristöohjelmasta ja sen seurannasta löytyy lisätietoa sivustolta Ymparistoviisas.fi

Lisätietoa

Pirkanmaan ELY-keskuksen ilmastotyöhön liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä johtavaan asiantuntijaan Soili Ingeliniin tai erityisasiantuntija Valeria Kerkkään (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi).