ELY-keskukset ilmastotoimijoina

Asiantuntijuutta ja ilmastoyhteistyötä alueilla

Ilmastotyö Pirkanmaan ELY-keskuksessa

Pirkanmaan ELY-keskuksessa ilmastotyötä tehdään sekä viraston omaa tehtäväkenttää kehittäen että alueella yhteistyössä maakunnan muiden toimijoiden kanssa. Pirkanmaan ELY-keskuksella on kolme strategista painopistettä: ilmasto, kiertotalous ja digitalisaatio.

Ajankohtaista

Poimintoja Pirkanmaan ELY-keskuksen sisäisestä työstä

Pirkanmaan ilmastotavoitteet

Pirkanmaa on maakuntana sitoutunut Hinku-tavoitteisiin eli vähentämään päästöjään 80% vuoden 2007 tasosta ja sitomaan loput 20% hiilinieluihin. Hinku-maakunnan status edellyttää, että vähintään 90% väestöstä asuu Hinku-kunnassa.

Tarkempia ilmastotavoitteita maakunnassa tarkastellaan kuntien omissa tiekartoissa sekä maakunnallisessa tiekartassa, joka kokoaa kuntien tavoitteiston yhteen. Lisäksi maakuntaan työstetään ilmastopaneelin mallia mukailevaa päästövähennyspolkua, jossa pyritään löytämään myös sellaisia toimenpiteitä, joissa tarvitaan useamman kuin yhden kunnan tai koko maakunnan yhteistyötä.

Pirkanmaan kasvihuonekaasupäästöjen tilanne noudattelee Suomen keskiarvoja. Suurimmat päästölähteet ovat energia ja liikenne. Pirkanmaan päästöt vuonna 2020 olivat yhteensä 3029,2 CO2-ekv, (muutos vuoteen 2019 -8%), joista suurimmat sektorit olivat tieliikenne (30 %), kaukolämpö (12 %) ja maatalous (13 %).

Alla kuvataan Pirkanmaan kokonaispäästöt sektoreittain:

 

 

Lähde: hiilineutraalisuomi.fi

 

Pirkanmaan ilmastotyön organisoituminen alueella

 

Pirkanmaan ELY-keskus vetää ilmastotyön asiantuntijaryhmää, Pirkanmaan ilmastofoorumia, jossa on vireillä maakunnan päästövähennyspolun laatiminen ja käsittely. Työssä on julkaistu myös maakunnallinen energiajärjestelmäselvitys, joka tukee maakunnan energiastrategian laadintaa. Vuonna 2022 on toimintansa aloittamassa kaikille avoin Pirkanmaan ilmastoakatemia, jossa kuullaan alustuksia ajankohtaisista ilmasto- ja ympäristökysymyksistä.

Maakunnassa on meneillään CANEMURE-hanke, jossa laadittiin maakunnallinen ilmastotiekartta ja kehitetään mm. ilmastojohtamista. Pirkanmaan ELY-keskus on hankkeen osarahoittaja. Maakuntahallituksen alaisena toimii ilmasto- ja ympäristöjaosto, jossa ELY-keskuksella on asiantuntijaedustus. Merkittävää ilmastokehittämistä tehdään Pirkanmaalla myös mm. kunnissa, Metsäkeskuksessa sekä Tampereen hiippakunnassa.

Ilmastotyön yhteydessä edistetään myös Pirkanmaan ympäristöohjelmaa. Ohjelmatyön arvo on koota yhteen laaja-alaisesti eri ympäristönäkökulmia, ja ohjelmassa läpileikkaavana teemana kulkee ilmastokyvykkyys. Pirkanmaan ympäristöohjelmasta ja sen seurannasta löytyy lisätietoa sivustolta Ymparistoviisas.fi.

 

Lisätietoa

Pirkanmaan ELY-keskuksen ilmastotyöhön liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä johtavaan asiantuntijaan Soili Ingeliniin tai erityisasiantuntija Valeria Kerkkään (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi).

Päivitetty: 10.10.2022