ELY-keskukset ilmastotoimijoina

Asiantuntijuutta ja ilmastoyhteistyötä alueilla

Pohjois-Pohjanmaan kasvihuonekaasupäästöt

 

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kasvihuonekaasupäästöt ovat Suomen ympäristökeskuksen Hinku-laskennan mukaan laskeneet vuodesta 2005 vuoteen 2019. Muutos päästöissä on -17 %. Maatalouden päästöt ovat ainoana sektorina kasvaneet vuodesta 2005. Pohjois-Pohjanmaalla suurimmat päästölähteet ovat maatalous ja energia.  Pohjois-Pohjanmaa on valtakunnallisesti merkittävä maatalousmaakunta ja ruoan tuotantoalue. Se on maan suurin maidon ja lihan tuottaja ja tämä näkyy myös kasvihuonekaasupäästöissä, sillä kolmasosa päästöistä syntyy maataloudessa. Samaan aikaan maataloudella on oma merkityksensä myös hiilinieluna.

 

 

Pohjois-Pohjanmaan kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2005 ja vuonna 2019 sekä kasvihuonekaasupäästöjen muutos vuosien 2005 ja 2019 välillä (kt, %)

 

 

Pohjois-Pohjanmaa

 

2005

 

2019

Muutos 2005-2019 (%)

Muutos 2005-2019 (kt)

Kulutussähkö
Sähkölämmitys
Kaukolämpö
Öljylämmitys
Muu lämmitys
Teollisuus
Työkoneet
Tieliikenne
Raideliikenne
Vesiliikenne
Maatalous
Jätteiden käsittely
F-kaasut
Tuulivoima
324
202
519
220
113
103
248
827
22
39
972
194
89
-10
209
126
459
122
112
28
232
763
15
38
1067
136
89
-197
-36
-38
-12
-45
-1
-73
-6
-8
-33
-2
10
-30
1
1863
-115
-76
-60
-98
-1
-75
-15
-65
-7
-1
95
-58
1
-187
ktCO2e
3862
3199
-17
-663

 

Pohjois-Pohjanmaan kuntien päästömäärissä ja niiden kehityksissä on suuria eroja. Vaikka koko maakunnan päästöt ovat vähentyneet ja monessa kunnassa on tehty merkittäviä päästövähennystoimia, on joissakin kunnissa päästöt jopa kasvaneet. Sähkön- ja lämmöntuotanto on muuttumassa vähähiiliseksi. Kasvihuonekaasupäästöjä ovat erityisesti laskeneet energiantuotantoon liittyvät investoinnit ja fossiilisten polttoaineiden käytön vähentyminen. Puun energiakäyttö on yhä edelleen kasvussa ja turpeen käyttö laskussa. Öljylämmitys on vähentynyt 45 % vuosien 2005 ja 2019 välisenä aikana. Pohjois-Pohjanmaa on Suomen suurin tuulivoimamaakunta, joka näkyy alueella vahvana tuulivoimarakentamisena. Vuonna 2020 koko maan asennetusta tuulivoimakapasiteetista 35 % sijoittui Pohjois-Pohjanmaalle.

 

 

Pohjois-Pohjanmaan kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2019

 

Pohjois-Pohjanmaan kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2019 olivat yhteensä 3198,6 kt CO2-ekv. Maatalous oli suurin päästölähde (31 %). Toiseksi suurin päästölähde oli tieliikenne (22 %) ja kolmanneksi suurin kaukolämpö (14 %).

 

 

Suuri osa Suomen tuulivoimakapasiteetista sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla ja tämä näkyy myös päästötilastoissa. Hinku-laskennassa päästöhyvitystä lasketaan tuulivoiman, biokaasun ja aurinkoenergian tuotannosta. Vuonna 2019 tuulivoimantuotannosta on laskettu hinku-laskennan mukaisena päästökompensaationa maakunnalle 198 kt CO2-ekv.