ELY-keskukset ilmastotoimijoina

Asiantuntijuutta ja ilmastoyhteistyötä alueilla

Ilmastotyö Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa

Varsinais-Suomen ELY-keskus kehittää ilmastokytkentöjen tunnistamista ja huomioon ottamista omissa tehtävissään. ELY-keskus on mukana Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnallisten ilmastotiekarttojen laadinnassa ja toimeenpanossa. Alueellinen yhteistyö ilmastoasioissa on vahvistunut merkittävästi. 

Poimintoja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen sisäisestä ilmastotyöstä

  • ELYjen oman toiminnan ilmastotiekartta sisältäen 50 toiminnan kehittämiskohdetta, jotka priorisoidaan (ilmasto- ja kiertotaloustiimi)
  • Ilmastovaikutusten arvioinnin kehittäminen YVA- ja SOVA-menettelyissä
  • Ilmastokestävä kaavoitus (KILVA) -työkalun käyttö alueidenkäytön tehtävissä ja käytön edistäminen kunnissa
  • Maatalouden ja metsätalouden vesiensuojelun kytkökset ilmastotavoitteisiin
  • Tulvariskien hallinnan suunnittelu
  • Varsinais-Suomen maaseudun kehittämisrahoitus ja yritysrahoitus
  • Liikennejärjestelmäsuunnitelman ja MAL-sopimuksen toimeenpano   
  • Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (Canemure) -hankkeen maakunnallinen koordinointi Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnalliset ilmastotavoitteet

Varsinais-Suomen ja Satakunnan kasvihuonekaasupäästöjen jakauma noudattelee Suomen keskiarvoja. Suurimmat päästölähteet ovat energia ja liikenne. Päästövähennys on ns. Hinku-laskennan mukaan vuosina 2005–2019 ollut Varsinais-Suomessa 27 % ja Satakunnassa 30 %. Päästökauppasektorilla vähenemä on vastaavana aikana ollut Varsinais-Suomessa 43 % ja Satakunnassa 46 %.

Molemmissa maakunnissa tehdään määrätietoisesti työtä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja myös ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumiseksi. Vuoden 2021 julkaistiin Varsinais-Suomen ilmastotiekartta 2030 ja Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia 2030. Työtä on aktivoinut Canemure-hanke, jonka myötä on tiivistynyt vahva ilmastoasioiden sidosryhmäyhteistyö.

Varsinais-Suomi on asettanut tavoitteekseen valtakunnallista linjausta noudatellen olla hiilineutraali vuonna 2035. Tämä tarkoittaa 80 prosentin päästövähennystä vuoden 2005 tasosta ja lopun 20 prosentin kompensoimista hiilinieluja lisäämällä. Satakunnan hiilineutraaliustavoite on asetettu vuodelle 2030. Päästövähennys on ollut maan keskiarvoa ripeämpää, mutta työtä tavoitteiden saavuttamiseksi on tehtävä vielä paljon.

Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa on yhteensä 12 Hinku-ohjelmaan sitoutunutta kuntaa. Kuntien energiatehokkuussitoumuksen on tehnyt 10 kuntaa. Useissa kunnissa laaditaan parhaillaan ympäristö- ja ilmasto-ohjelmia, joissa paneudutaan kunnan toiminnan ja olosuhteiden kannalta vaikuttavimpiin ilmasto- ja kiertotaloustoimenpiteisiin.

Ympäristö Nyt -verkkopalvelun teemasivustolla voivat kaikki perehtyä ilmastonmuutoksen hillinnän maakunnallisiin tavoitteisiin sekä seurata uutisointia tapahtumista ja toiminnasta:

Lisätietoa

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ilmastotyöhön liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä seuraaviin henkilöihin

erityisasiantuntija Merja Haliseva-Soila
ympäristöasiantuntija Nina Myllykoski
kiertotalousasiantuntija Paavo Tertsunen

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi