ELY-keskukset ilmastotoimijoina

Asiantuntijuutta ja ilmastoyhteistyötä alueilla

Ilmastotyö Uudenmaan ELY-keskuksessa

Teemme töitä ilmaston hyväksi monin eri keinoin. Omaksumme ja kehitämme ilmastokestäviä ratkaisuja mm. alueidenkäytössä, valvontatehtävissä, ympäristövaikutusten arvioinnissa ja vesihuollon kehittämisessä. Lisäksi ponnistelemme mm. työmatkaliikkumisen ja toimitilojemme hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Pienennämme myös organisaatiomme hiilijalanjälkeä.

Kestävä ja puhdas siirtymä on yksi Aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten strategian 2024–2027 tavoitteista.

​​​​​​Edistämme tiivistä yhdyskuntarakennetta, jossa palvelut ja joukkoliikenne ovat helposti kaikkien saatavilla. Kehitämme joukkoliikennettä, erityisesti raideliikennettä, sekä edistämme kävelyä ja pyöräilyä. Työskentelemme ilmastovaikutusten arvioinnin laadun parantamiseksi. Maa- ja metsätaloudessa kehitämme tulvariskien hallintaa sekä peltojen ja metsien kestävää vesitaloutta vesistövaikutusten pienentämiseksi ja maaperän hiilensidonnan parantamiseksi. Maatalouden kestävyyttä edistämme myös luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksilla ja ympäristösopimuksilla. Lisäksi meneillään on useita ilmastotyötä edistäviä hankkeita.

Suuren ja edelleen kasvavan asukasmäärän takia etenkin maankäytön eri tarpeiden yhteensovittaminen sekä eri toimijoiden välinen yhteistyö korostuvat Uudellamaalla. Asukaskohtaiset päästöt ovat Uudellamaalla silti verrattain pienet.  Paikalliset toimijat, etupäässä kunnat ja kaupungit, ovat jo pitkällä ilmastotyössään.

Ilmastokestävyyttä edistäviä hankkeita ja toimia Uudenmaan ELY-keskuksessa

 • Ilmastovaikutusten arvioinnin kehittäminen YVA- ja SOVA-menettelyissä ja kaavoituksessa
 • Maaseutuohjelma: Ilmastonmuutoksen hillintää edistävien ja päästöjä vähentävien toimien rahoittaminen 
 • Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimukset (MAL-sopimukset, Ympäristöministeriö)
 • Kestävän liikkumisen infrastruktuuri
  • ​Kestävät matkaketjut -selvitykset
  • Kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelmat
  • Kestävän liikkumisen laatukäytävä -hankekokonaisuus
  • Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmat
  • Joukkoliikennepalvelut ja -hankinnat
 • Suojeluohjelmat: METSO-ohjelma ja Helmi-elinympäristöohjelma
 • Vesistöjen ja merenpinnan noususta aiheutuvien tulvariskien arviointi ja hallinta
 • Ilmastonmuutoksen hillinnän alueellinen yhteistyö Canemure - Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia -hankkeen Uudenmaan yhteistyöverkostossa (Canemure)
 • Kansallinen ELY-keskusten välinen yhteistyö ilmastoverkostossa
 • Seuraamme ja kehitämme oman toimintamme ilmastokestävyyttä mm. seuraamalla työmatkaliikenteen päästöjä ja parantamalla toimitilojemme energiatehokkuutta
  • Oman toiminnan hiilijalanjäljen pienentämisen tavoitteet Etevästi ELYssä ympäristöohjelmassa.
  • Toimitilaremonttimme hiilijalanjäljen laskenta ja pienentäminen työympäristöhankkeessa 2021–2022

Kuvassa on heinää ja niiden yläpuolella sininen taivas.

Uudenmaan maakunnalliset ilmastotavoitteet

Uudenmaan maakunta tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteiden asettelussa on hyödynnetty paikallisia vahvuuksia ja jaetaan parhaita käytäntöjä. Suurimpia päästöjen lähteitä ovat liikenne ja lämmitys, joissa on myös suurin päästövähennysten mahdollisuus.

Jotta tavoitteet saavutetaan, päästöjen on vähennyttävä 80 prosenttia vertailuvuoden 2005 tasosta. Toistaiseksi (2019) päästöt ovat laskeneet 17 prosenttia. Jotta tavoite saavutetaan, päästövähennysten on nopeuduttava huomattavasti.

Maankäytön päästöt ja nielut eivät sisälly kokonaispäästöjen laskentamenetelmään, mutta myös maankäyttösektorilla on suuret mahdollisuudet päästöjen vähentämiseen.

Uudenmaan ELY-keskus on keskeisesti mukana maakunnan ilmastotyössä. Se on valmistellut ilmastotyötä linjaavan Hiilineutraali Uusimaa 2035 -tiekartan asiantuntijatyönä yhdessä Uudenmaan liiton, Helsingin seudun liikenteen (HSL) ja Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) kanssa. Työ jatkuu edelleen tiiviissä yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa.

Lisätietoa

Uudenmaan ELY-keskuksen ilmastotyöhön liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä Liisa Nyrölään ([email protected])

 

Päivitetty: 26.03.2024