ELY-keskukset ilmastotoimijoina

Asiantuntijuutta ja ilmastoyhteistyötä alueilla

Ilmastotyö Keski-Suomen ELY-keskuksessa

Keski-Suomen ELY-keskuksessa lisäämme elinvoimaa ja tavoittelemme vihreää siirtymää. Olemme mukana luomassa hiilineutraalia Suomea 2035. Edistämme hiilineutraalius tavoitteita yhdessä eri sidosryhmien kanssa alueellisella ja paikallisella tasolla. Tavoittelemme Suomen roolin vahvistamista kiertotalouden edelläkävijänä. Samalla edistämme ilmastonmuutokseen sopeutumista varmistaen, että pystymme toimimaan muuttuvissa olosuhteissa mahdollisimman hyvin. Tähän kuuluu haittoihin varautuminen ja sopeutuminen sekä uusiin mahdollisuuksiin tarttuminen rohkeasti. Ilmastokriisin hillitsemiseen sisältyy myös luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen ja vesien paremman tilan saavuttaminen. Tuemme kestävää aluekehitystä niin kaupungeissa kuin maaseudulla.

ELY-keskusten ilmastotiekartan avulla ilmastotyötä jalkautetaan ja siitä tehdään osa asiantuntijatyötä kaikilla vastuualueilla. Keski-Suomen ELY-keskuksella on suuri potentiaali edistää ilmastotavoitteita ja kestävyyttä alueellaan. Sisäisen työn lisäksi yhteistyötä tehdään Keski-Suomen liiton ja muiden alueen toimijoiden kanssa. Yhteistyöllä luomme ilmaston ja luonnon kannalta kestävän Keski-Suomen.

Toimenpiteitä hiilineutraaliuden saavuttamiseksi

 • Tuemme Keski-Suomen liittoa maakunnallisen hiilineutraaliuden tiekartan laatimisessa ja osallistumme siihen liittyvän ohjausryhmän toimintaan. Tuemme mahdollisuuksien mukaan myös kunnallisten ja muiden alueellisten ilmasto-ohjelmien toteuttamista.
   
 • Osallistumme Keski-Suomen Liiton parhaillaan valmisteleman maakunnallisen liityntä-pysäköintistrategian valmisteluun.
   
 • Hyödynnämme toiminnassamme ELY-keskusten Ilmastoverkoston työn tuloksia (mm. Ilmastotiekartta) sekä muita alueellisia tietolähteitä ja työkaluja (mm. KILVA, Päästötietopalvelu, skenaariotyökalut)
   ​
 • Vaikutamme alueen maaseutuun ja maatalouteen, vesitalouteen sekä maankäyttöä ja kaavoitusta ohjaaviin prosesseihin tulvariskien hallinnan, ilmastonmuutokseen sopeutumisen sekä maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteiden edistämiseksi. 
 • Edistämme tulvasuojelua sekä peltojen ja metsien vesitaloutta vesistövaikutusten pienentämiseksi ja maaperän hiilensidonnan parantamiseksi. ​
   
 • Tuemme toimia maatalouden ja elintarviketeollisuuden sivuvirtojen jalostamista energian tuotantoon (mm. biokaasulaitokset).​
   
 • Tuemme hiilineutraaliustavoitteita pk-yritysten energia- ja materiaalitehokkuutta parantamalla sekä kohdentamalla yritysrahoitusta kiertotalouden edistämiseen ja materiaalitehokkuutta parantavien ratkaisujen rahoittamiseen.​
   
 • Olemme osaltamme turvaamassa julkisen liikenteen riittävää peruspalvelutasoa maaseutumaisten kuntien ja kaupunkien välillä.
 • Osallistumme alueen maankäytön suunnitteluun edistäen liikkumisen ratkaisuja, joiden tavoitteena on parantaa kestävää liikkumista ja kestävää kuljettamista.​
   
 • Tieverkon hyvällä palvelutasolla vaikutetaan liikenteen sujuvuuteen, mikä hillitsee osaltaan päästöjä.
   
 • Huomioimme hiilineutraaliutta edistävät seikat tienpidon ja investointien hankinnoissa. ​

Toimenpiteitä ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistämiseksi

 • Jatkamme yhteistyötä kuntien kanssa tulva- ja kuivuusriskien hallinnassa sekä tuemme luonnonmukaisten ratkaisujen käyttöä vesistötoimenpiteissä. ​
 • Liikennejärjestelmäsuunnittelussa huomioimme maankäytön tulvariskien hallinnan ja hulevesisuunnittelun yhdessä kuntien kanssa, myös tienpidossa huomioimme tulvahallinnan tarpeet.​
   
 • Edistämme hyvien viljelymenetelmien käyttöä sekä maatalouden vesiensuojelua ja luonnon monimuotoisuutta mm. ympäristösopimuksilla sekä Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman toimenpiteillä.​
   
 • Maaseudun kehittämisohjelman toimenpitein edistämme maatalousmaan päästöjen vähentämistä ja hiilensidonnan vahvistamista. ​
 • Alueidenkäytön edistämisessä pyrimme hillitsemään ilmastonmuutosta valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) mukaisesti. Ilmastonmuutoksen torjunta ja siihen varautuminen on teemana kuntien kanssa käytävissä kehittämiskeskusteluissa. ​

Maakunnalliset päästövähennystavoitteet

Keski-Suomen päästöjakauma on samantyyppinen kuin muualla Suomessa. Merkittävimmät päästölähteet ovat liikenne (30,3 %), maatalous (17,6 %)) ja lämmitys (14,1 %) (SYKE: HINKU-laskenta). Keski-Suomen strategiassa ja valmisteilla olevassa hiilineutraali Keski-Suomi tiekartassa tavoitellaan hiilineutraaliutta 2030 mennessä, mikä tarkoittaa 80 % päästövähennyksiä vuoden 2007 tasosta. Päästöjen lisäksi tiekartassa huomioidaan kokonaiskestävyys.

 

Voit tutustua päästötietoihin tarkemmin täältä:

https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/

Hiilineutraali Keski-Suomi tiekartta:

https://hiilineutraali.keskisuomi.fi/

 

Keski-Suomen ELY-keskuksen ilmastotyöhön liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä
Emma Thitz, [email protected].

Päivitetty: 30.06.2022