ELY-keskukset ilmastotoimijoina

Asiantuntijuutta ja ilmastoyhteistyötä alueilla

Etevästi ELYssä ympäristöohjelma 2021-2022

Etevästi ELYssä -ohjelman päätavoitteena on Uudenmaan ELY-keskuksen oman toiminnan hiilijalanjäljen pienentäminen. Tähän pyritään muun muassa parantamalla energia- ja materiaalitehokkuutta sekä ympäristövastuullisuutta ja edistämällä kestävää liikkumista.​

Ympäristöohjelman keskeisenä lähtökohtana on sekä suunnitteilla olevan että vuosina 2021-2022 toteutettavan työympäristöhankkeen ja sen ympäristövaikutusten ja hiilijalanjäljen minimointi. Tavoitteena on, että suunniteltava työympäristö mahdollistaa myös toimitilojen vähäpäästöisen ja ympäristöystävällisen käytön.​

Lisäksi ympäristöohjelma sisältää konkreettisen toimintasuunnitelman: toimenpiteet ja mittarit, joiden avulla ympäristöohjelman tavoitteet on tarkoitus saavuttaa.​

Tavoitteet työympäristöhankkeelle + toimet ja seuranta
​​​​​​(ensisijaiset kaudella 2021-22)​

Tavoite 1.

Työympäristöhankkeen rakentamisen aikainen hiilijalanjälki on mahdollisimman pieni. Hanke on ilmastovaikutuksiltaan ” Senaatin paras” ja toimii tiennäyttäjänä sekä esimerkkinä muille toimitilaremonteille. Hanke toteutetaan ympäristövastuullisesti, vähäpäästöisesti, materiaalitehokkaasti ja kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Nykyiset kalusteet ja varusteet uudelleenkäytetään ja kierrätetään 100%:sti.​

Senaatti osoittaa ilmastovaikutusten arvioinnin ja siihen sisältyvien kasvihuonekaasupäästölaskelmien avulla, että työympäristöhanke on vähäpäästöisempi ja materiaalitehokkaampi, kuin muut vastaavat hankkeet. ​

Senaatin tilaama ilmastovaikutusten arviointi tehdään ja raportoidaan ELY-keskuksen edellyttämällä tavalla. Se sisältää työmaan, työkoneiden ja kalusteiden, varusteiden ja materiaalien + jätteiden käsittelyn / kierrätyksen ilmastovaikutukset sekä vertailun muiden rakentamishankkeiden vaikutuksiin. Lähtötietona käytetään tietoja kaluste- ja varusteinventoinneista, uusista kalusteista sekä nykyisten kalusteiden ja varusteiden uudelleenkäytöstä ja kierrätyksestä.​

Uudet kalusteet ja materiaalit ovat ympäristömerkittyjä, M1-luokiteltuja, kulutusta kestäviä ja vastuullisesti tuotettuja. Maalit, liimat ymv. ovat mahdollisimman vähäpäästöisiä. Uudenmaan ELY-keskuksen työympäristöhankkeesta tehdään GBC Finlandin* Rakennusten elinkaarimittareiden ohjeen mukainen rakennusmateriaalien hiilijalanjäljen laskenta sekä siihen liittyvä hankevaiheen kiinteistöpassi tai laskentaraportti. Rakennusmateriaalien hiilijalanjäljen tuloksia on rakennusosittain verrattu vastaavien kohteiden hiilijalanjälkeen ja erojen syyt on analysoitu. ​

Mittari 1: toteutumisen seuranta ja määrälliset tiedot 1) työympäristöhankkeessa uudelleen käytettävistä 2) muissa hankkeissa uudelleenkäytettävistä, 3) materiaaleina kierrätettävistä ja 4) kaatopaikalle sekajätteeksi päätyvistä kalusteista. ​

Mittari 2: hankkeen yhteydessä tehdyn rakentamisen aikaisten ilmastovaikutusten arvioinnin ja kasvihuonekaasu-päästölaskennan tulokset ja hiilijalanjälki (tulosraportti). Laskennan lähtötietoina mm. kaikki poistuvat /kierrätettävät + uudet kalusteet, varusteet ja materiaalit. Vertailu vastaavien korjausrakentamishankkeiden hiilijalanjälkiin.​

Mittari 3: RTS-ympäristöluokitusraportin tulokset mm. materiaalitehokkuudesta ja materiaalien vähäpäästöisyydestä.​

Tavoite 2.

Työympäristöhankkeessa syntyvä toimitilakonsepti ja sen ympäristöystävällisyyttä / materiaalitehokkuutta edistävät ratkaisut mahdollistavat mahdollisimman vähäpäästöisen työskentelyn (käytönaikaiset ilmastovaikutukset).​

Senaatti osoittaa hiilijalanjäljen laskennan ja ilmastovaikutusten arvioinnin avulla, että Uudenmaan ELY-keskuksen uudet toimitilaratkaisut edistävät vähäpäästöistä, ympäristöystävällistä ja materiaalitehokasta työntekoa ja toimitilojen käyttöä. Ilmastovaikutusten arvioinnin lähtötietoina käytetään mm. ympäristöohjelman seurantaraportin 2020 tietoja sähkön ja vedenkulutuksesta sekä jätti ja verrataan niitä laskettaviin uusiin kulutustietoihin / m2.​

Senaatin tilaama ilmastovaikutusten arviointi tehty ja raportoitu ELY-keskuksen edellyttämällä tavalla, sisältäen toimitilojen käytön aikaiset ilmastovaikutukset sekä mahd. vertailun muiden vastaavien toimitilojen vaikutuksiin.​

Mittari 1: hankkeen yhteydessä tehdyn rakentamisen ja käytön aikaisen hiilijalanjälkilaskennan sekä ilmastovaikutusten arvioinnin tulokset.​

Tavoite 3.

Uudenmaan ELY-keskuksen sähkön- ja vedenkulutuksen pienentäminen sekä seurantajärjestelmän toteutus osana hanketta​.

Kaikkiin tiloihin led-valaistus, liiketunnistus, aikaohjaus ja vakiovalosäätö. Täydentävänä valaistuksena säilytettävät nykyiset pöytävalaisimet.​

Kaikki uudet vesikalusteet vettäsäästäviä.​

Veden- ja sähkönkulutusmittarien asentaminen, vesimittarit kaikkien vesikalusteiden yhteyteen. Sähkön- ja vedenkulutustietojen tallentaminen sekä seurantanäyttöjen kytkeminen mittareihin & asentaminen henkilöstölle näkyvään paikkaan. ​

Mittari 1: viraston mitattu sähkön ja vedenkulutus sekä kierrätysasteen nousu / m2​

Mittari 2: Veden- ja sähkönkulutusmittarit ja seurantanäytöt asennettu, tiedontallennus toimii ja mahdollistaa virastokohtaiset seurantaraportit.​

Tavoitteet omalle toiminnalle
(Painotus ohjelmakaudella 2023-)​

  1. Työmatka- ja työasiamatkaliikenteen CO2-päästöjen ​minimointi​
  2. Energian- ja vedenkulutuksen vähentäminen ​
  3. Toimiminen esimerkkinä ja vertailukehittäminen​
  4. Kierrätysasteen nostaminen ja henkilöstön ​
  5. ympäristövastuullisuuden lisääminen​
  6. Hankintojen ympäristövastuullisuuden lisääminen​

Tavoitteet omalle toiminnalle + toimet ja seuranta​

1. Työmatka- ja työasiamatkaliikenteen CO2-päästöjen minimointi​

Kestävän liikkumisen mahdollistaminen (pyöräparkit, sähköpyörien latauspisteet) ja sen puolesta kampanjointi.​

Mittari: Työmatkaliikenteen seurantakyselyn (toteutus 2021-2022) ja työasiointimatkaselvityksen tulokset (toteutus 2021) CO2-päästövähennyksistä verrattuna aiempiin. (huomioitava korona-pandemian vaikutukset + sen jälkeisen ajan liikkumistavoitteet)​

2.  Energian- ja vedenkulutuksen vähentäminen

Henkilöstöä koulutetaan hyviin käytänteisiin.  Sähkölaitteita ja vesikalusteita uusittaessa valitaan ympäristöystävällisin ratkaisu. ​

Mittari 1: Veden- ja sähkönkulutusmittarien tulokset vs. sähkön- ja vedenkulutus ”vanhalla laskutavalla”*

Mittari 2: Kuinka paljon hankittu älykästä sähkötekniikkaa (tiedot saadaan työympäristöhankkeen valmistuttua). ​

Mittari 3: ICT:n energiankulutus vanhat vs. mahd. uudet näytöt ja laitteet – Valtorilta tieto työympäristöhankkeessa uusittavien näyttöjen ja laitteiden määristä.​

3.  Toimiminen esimerkkinä ja vertailukehittäminen​

Viestitään Etevästi ELYssä -tiimin toiminnasta ja ympäristöohjelmasta sekä tehdään vertailukehittämistä: missä ELY-keskuksissa on Etevästi ELYssä -tyyppistä toimintaa.

Mittari: Kootut tiedot / havainnot raportoidaan seurantaraportissa.​

4. Kierrätysasteen nostaminen ja henkilöstön ympäristövastuullisuuden lisääminen​

Kierrätys henkilöstölle mahdollisimman helpoksi ja houkuttelevaksi. Astioiden määrä ja sijainti suunnitellaan maksimoimaan kierrätystehokkuus. Vähennetään kertakäyttöisten tuotteiden määrää. Viestitään ympäristöystävällisiin toimintatapoihin kannustavasti, osallistutaan tempauksiin (esim. autoton päivä, porraspäivät, kilometrikisa). ​

Mittari 1: työympäristöhankkeen tulokset lajittelupisteistä ja niiden houkuttelevuuden parantamisesta + mahdollinen henkilöstökysely ​

Mittari 2: Lajitteluastioiden määrät ja sijainnit ennen ja jälkeen työympäristöhankkeen toteutusta.​

5. Hankintojen ympäristövastuullisuuden lisääminen​

Suositaan kestäviä valintoja kaikissa Uudenmaan ELY-keskuksen hankinnoissa ja kokoustarjoiluissa

Mittari 1: Hanselin tilastot (kuinka paljon ympäristömerkittyjä sopimuksia, tiedot Hanselilta)​

Mittari 2: tiedot kokoustarjoiluista

Seurantaraportti​

Laaditaan seuraavan kerran vuonna 2023. ​

Ympäristöohjelman toteutus ja seuranta painottuu työympäristöhankkeen tavoitteiden toteutumisen arviointiin seurantakaudella 2021-2022. ​

Tehdään ehdotuksia ohjelman kehittämiseksi​.

Päivitetty: 05.05.2022