ELY-keskukset ilmastotoimijoina

Asiantuntijuutta ja ilmastoyhteistyötä alueilla

Punaisena hehkuvat haavanlehdet tummaa taustaa vasten.

Hiilineutraalliustavoitteemme

Päämääränämme on kainuulainen hyvä elämä. Tavoitteenamme on jalkauttaa ilmastonmuutos- ja luonnon monimuotoisuuskysymykset osaksi koko ELY-keskuksen toimintaa ja päätöksentekoa. Luomme toiminnallamme turvallista, terveellistä ja viihtyisää elinympäristöä sekä kestävää yhdyskuntarakennetta.  Edistämme aktiivisesti maaseudun elinvoimaa sekä vastuullista ruokajärjestelmää toimialueellamme.

ELY-keskusten toimintaa ohjaa hallituskausien mukaan sovittava tulossopimus. Sopimuksen tavoitteet – tulostavoitteet – perustuvat hallitus-ohjelmaan, AVI-ELY-strategia-asiakirjaan ja erihallinnonalojen strategioihin. Ne huomioivat myöshallituksen aluekehittämispäätöksen ja maakuntaohjelmien linjaukset. Vuosittain päivitettävästä tulostavoiteasiakirjassa Kainuun ELY-keskuksen toiminnalle on määritetty tavoitteet.

Kainuun ELY-keskuksen vahva ilmastorooli muodostuu yhteistyöstä, monialaisuudesta ja asiantuntijuudesta. Ilmastotoimijana edistämme ilmastotavoitteita laaja-alaisesti mm. moninaisten hyvään elinympäristöön pyrkivien lainsäädäntöjen sekä alueyhteistyön kautta. Poikkileikkaavaa ilmastotavoitteita ja -työtä ohjaamme ja seuraamme organisaation sisäisessä ELY ilmastotiimissä.

​​​​​​ELY-keskuksilla on osana valtion aluehallintoa merkittävä rooli ilmastotavoitteiden edistäjänä. ELY-keskusten ilmastotiekarttatyössä on arvioitu, että ELY-keskuksen tehtävät liittyvät jollain tapaa jopa 80 % alueiden ilmastopäästöistä. Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman 2022 14:sta toimenpidealueesta 10 liittyy ELY-keskusten tehtäviin. ELY-keskusten ilmastotyössä korostuu ns. ilmastokädenjäljen merkitys: mikä on se vaikuttavuus, jota voidaan saada aikaan tukemalla alueen eri toimijoiden ilmastotyötä.

Jopa 70 hiilineutraaliustoimenpidettä

  • Kannustamme ja ohjaamme hiilineutraalisuus- ja luonnon monimuotoisuustavoitteita tukeviin ratkaisuihin alueemme vahvuuksia hyödyntäen.
  • Kehitämme yhtenäistä poikkihallinnosta hiilineutraaliustyötä organisaatiossamme
  • Tunnistamme alueen tärkeimmät päästövähennyspotentiaalit sekä keskeisimmät haavoittuvuustekijät ja painotamme ELY-keskuksen toimia näihin asiakokonaisuuksiin.
  • Aktivoimme toimijoita hyödyntämään uuden rakennerahastokauden sekä muiden rahoituslähteiden mahdollisuuksia hiilineutraalius teemoissa.
  • Hyödynnämme laajasti ELY-keskuksen asiantuntijoiden osaamista ilmastovaikutusten ja -mahdollisuuksien tunnistamisessa.

Ilmastotoimia Kainuussa

Päivitetty: 08.02.2023