Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankkeiden valtakunnallinen avustushaku on auki

Avustusta alueellisesti ja valtakunnallisesti merkittäville ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankkeille voi hakea Keski-Suomen ELY-keskuksesta 18.10.–30.11.2022. Avustushaun erityisteemana on tänä vuonna elävä kulttuuriperintö. Avustusta voi hakea myös muita teemoja käsitteleville hankkeille. Haku on valtakunnallinen.

Avustusta myönnetään kokeilu- ja kehittämishankkeille. Sitä voivat hakea yhdistykset, järjestöt ja muut yhteisöt kuten oppilaitokset, yritykset ja kunnat. Avustettavan hankkeen on edistettävä kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön vaalimista tai muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta. Ekologisen kestävyyden näkökulman tulee olla hankkeessa keskeinen, vaikka se edistäisi kestävää kehitystä laajemminkin. Avustukset ovat ympäristöministeriön hallinnonalan harkinnanvaraisia erityisavustuksia.

Teemana elävä kulttuuriperintö

Haun erityisteemana on elävä kulttuuriperintö. Elävällä perinnöllä tarkoitetaan aineetonta kulttuuriperintöä kuten tapoja, taitoja ja tarinoita. Luontoon liittyvää elävää perintöä ovat esimerkiksi luontosuhde, jokamiehenoikeudet, marjastus ja sienestys. Kulttuuriympäristöön liittyvää elävää perintöä taas ovat muun muassa rakennusten, pihojen ja maisemien hoitoon sekä hyödyntämiseen liittyvät tavat ja taidot.

Myös teemaan liittyvissä hankkeissa tulee olla mukana ekologisen kestävyyden päämäärä. Elävään perintöön liittyvä ympäristökasvatus- tai -valistushanke voi esimerkiksi vahvistaa ja levittää jotain kulttuuriperinnön ilmentymää tai lisätä sen arvostusta. Hanke voi myös johdatella kulttuuriperintöä kestävämpään suuntaan esimerkiksi herättämällä keskustelua tai tuomalla esiin tapoja, joilla kulttuuriperintö voisi kehittyä ottaen huomioon

Lue lisää