Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Oppilaitoksen ja yrityksen yhteistyöllä kaikki voittavat (Kaakkois-Suomi)

Kaakkois-Suomen ELY-keskus järjesti yhteistyössä Kaakkois-Suomen elinikäisen ohjauksen (ELO) -verkoston kanssa Hyvät käytännöt -foorumin 18.2.2022. Tilaisuuden teemana oli "oppilaitoksen ja yrityksen yhteistyöllä kaikki voittavat".

Kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta ja kehitysjohtaja Tuija Arola Kouvolan Ammattiopisto Edukosta avasivat tilaisuuden dialogina teemalla KASELO 2022 – Yhdessä uudistumalla elinvoimaa. Tuija Arola kertoi, että Kouvolan Ammattiopisto Oy Eduko aloitti toimintansa 1.1.2022, kun Aikuiskoulutuskeskus Taitaja ja Kouvolan seudun ammattiopisto yhdistyivät. Ritva Kaikkonen ja verkosto toivottivat menestystä uudelle koulutusorganisaatiolle.

"Yhdessä uudistumalla elinvoimaa" on vahva malli, jossa kolmikannan eli oppilaitosten, yritysten ja julkisen sektorin yhteistyön tiivistäminen ja yhteiskehittäminen edistävät vaikuttavuutta. Kaakkois-Suomen ELO-verkostolla on elävä ELO-strategia, jonka mukaan jatkuva dialogi ja konkreettinen yhteiskehittäminen on paras strategiaprosessi. Keskiössä verkostolla on systemaattinen dialogi.

Ohjauspalvelujen kokonaisuuden koordinointia ja kehittämistä alueella viitoittavat yhteinen tahtotila ja sitoutuminen, toimivat ja strategiset yhteistyöverkostot, voimavarojen keskittäminen valikoituihin teemoihin ja ohjausosaamisen kehittäminen. Strategista kumppanuutta kehitetään edelleen. Lisäksi vahvistetaan monialaista ohjaamotoimintaa, uraohjausta, ohjauksen laatua, jatkuvaa oppimista ja verkostoyhteistyötä.

Työelämässä oppimista, ohjausta ja hakevaa ja motivoivaa toimintaa kehitetään tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittämisen, koordinaation ja verkostoyhteistyön avulla ja hyödyntämällä ilmiölähtöisiä hankkeita. Systemaattista työelämä- ja yritysyhteistyötä jatketaan ELY-keskuksen, TE-toimiston, ohjaamojen, oppilaitosten ja kuntien, elinkeinoyhtiöiden, yrittäjäjärjestöjen ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston kesken.

Tuija Arola painotti, että yrittäjyyskasvatus ja mahdollisuuksien tukeminen kuuluu varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen ja siitä eteenpäin. Elinikäinen ohjaus ja sen kehittäminen on vaikuttavaa innovatiivista aluekehittämistä. Dialogilla vahvistetaan vaikuttavuutta. Keskeistä on osaamistason nostaminen ja työelämävalmiuksien, yritteliäisyyden, työllisyyden ja yrittäjyyden edistäminen. Työllisyyden suunta on hyvä, mistä kertoo esimerkiksi työllisyyskatsauksen trendit ja luvut. Uusia avoimia työpaikkoja on tullut lisää.

Ritva Kaikkonen tutustutti verkostoa uuteen Pk-yritysbarometriin. Yleiset suhdannenäkymät ovat Etelä-Karjalassa heikommat kuin koko maassa ja Kymenlaakson alueella. Etelä-Karjalan alueen pk-yrityksillä on myös heikompi odotus liikevaihdon kehityksen suhteen kuin koko maassa ja lähialueilla, pois lukien Etelä-Savon alueen pk-yrittäjät, joiden saldoluku on suunnilleen samalla tasolla. Kymenlaakson pk-yrittäjien yleinen suhdannenäkymä on samalla tasolla kuin koko maassa keskimäärin. Liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys nähdään koko maan keskiarvoon verrattuna hieman myönteisempänä, mutta investointien arvon kehitykseen suhtaudutaan keskiarvoa sekä lähialueita negatiivisemmin. Kasvua odotetaan uusiutumisesta ja kansainvälistymisestä.

Tuija Arola kertoi Hyvä tyyppi -valmennuksesta ja Etukeno-hankkeesta. Hän painotti: "Allokoimme opetustoimintaa niin, että se vastaa yritysmaailman tarpeita". Kokka kohti Kaakkois-Suomea -hankkeessa korostuu verkostoyhteistyö; haluamme maahanmuuttoa opiskelu- ja työpohjalta.

Kolmikantayhteistyö tiivistyy – Elinvoimaa Kaakkois-Suomeen

Ritva Kaikkonen esitteli tulevaa toimintaa, jossa kolmikantayhteistyö on tärkeää. Elinvoiman elementit tunnistetaan, ja vahvistumassa on myös yhteiskehittämisen ja tiiviin yhteistyön kulttuuri. Syntyy hyvää pöhinää ja vetovoimaa Kaakkois-Suomeen. Luovien talouden edistäminen on yhtenä kärkenä hallitusohjelmassa. Halutaan, että luovat alat ovat apuna muille aloille, esimerkiksi teollisuudelle. Tässä on kysymys ekosysteemien kehittämisestä. Tuija Arolan mukaan tämä voisi näkyä muun muassa luovina prosesseina tai uusina työskentelytapoina.

Työelämäpalveluiden päällikkö Jani Nurmi Edukosta kuvasi monipuolisesti, miten oppilaitos voi palvella työelämää. Työelämäpalveluiden ydintehtävänä on ratkaisujen löytäminen yrityksille ja yksilöille. Toiminnassa tärkeää on yhteistyön koordinointi, ratkaisukeskeinen toimintatapa sekä työ- ja elinkeinoelämän ja uusien osaajien kohtaamisen mahdollistaminen. Myös nykyisen henkilöstön osaamisen täydentäminen eli jatkuva oppiminen on tärkeää. Kumppanuussopimuksilla on perusta pitkäjänteiselle kehittämiselle. Kumppanuus ja luottamus ovat kaiken lähtökohtana.

Eduko hoitaa oppilaitosrekrytointia monella tavalla. Esimerkkejä palveluista ovat koulutussopimus, oppisopimus, rekrykoulutus, täsmäkoulutus ja muutoskoulutus sekä lisä- ja täydennyskoulutukset. Yhteistyö yritysten ja ELY-keskuksen kanssa sekä oppilaitosten kanssa on tärkeää.

Edukolla on uudessa yhtiössä 300 ammattilaista, ja opiskelijamääräksi arvioitu kaikkiaan noin 7000. Liikevaihto on noin 30 miljoonaa euroa.

Ritva Kaikkonen kertoi Kaakkois-Suomen ELO-verkoston tulevista maaliskuun tapahtumista ja toiminnasta.

  • 15.3.2022 klo 14.00–15.00: Etelä-Suomen ESR+ -hakuinfo 2022 Kaakkois-Suomen elinikäisen ohjauksen ja luovien alojen verkostoille
  • 16.3.2022 klo 13.00–14.30: Kaakkois-Suomen luovien alojen yritysten yritysrahoitusinfo
  • 18.3.2022 klo 9.00–12.30: Kansainvälistyvä tulevaisuus -webinaari
  • 23.3.2022 klo 9.00–10.00: KAS ELO Hyvät käytännöt -foorumi: Asiakasohjaus ja uusi asiakaspalvelumalli, kehittämisasiantuntija Virve Haiko ja koordinaattori, koulutuspalvelut Jaana Turunen, Kaakkois-Suomen TE-toimisto
  • 29.3.2022 klo 14.00–16.00: Kaakkois-Suomen luovien alojen 3. Osaamisen aika -Teams-foorumi
  • 30.3.2022 klo 8.15–9.30: Kaakon OPO-tiimi.

 

Teksti: Ritva Kaikkonen ja Tuija Närhi