Uutiset 2021

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Näin vesistöjä kunnostettiin vuonna 2021 – Onko ensi vuonna sinun vesistösi vuoro? (Pohjalaismaakunnat)

 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus myöntää vuosittain rahoitusta vesistökunnostuksiin pohjalaismaakuntien alueelle ja ensi vuodelle myönnettävien avustusten haku alkaa 18.10. Vuonna 2021 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus myönsi 1,4 miljoonan euron edestä rahoitusta yli kolmellekymmenelle vesistökunnostushankkeelle virtavesien, järvien ja rannikkovesien tilan parantamiseksi.

Avustuksia voi käyttää muun muassa hankkeen suunnitteluun, toteutukseen ja hallinnointiin, ja avustuksia voivat hakea esimerkiksi rekisteröityneet yhdistykset, osakaskunnat, kunnat tai muut yhteisöt. Myönnetyt avustukset ovat keskimäärin 50 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. Rahoitukset hankkeisiin tulevat ympäristöministeriön muun muassa vesiensuojelun tehostamisohjelman kautta ja maa- ja metsätalousministeriöstä. Avustuksia haetaan ELY-keskuksista.

Mitä avustuksilla on tehty tänä vuonna?

Vesistökunnostushankkeille myönnetyillä varoilla on kuluneena vuonna saatu paljon hyvää aikaan vesistöjen hyvinvoinnin edistämiseksi. Vesistöjen hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi on toteutettu niin ulkoiseen kuin sisäiseen kuormitukseen kohdistuvia toimenpiteitä. Lisäksi muun muassa vesiekosysteemien monimuotoisuuden ja lajien säilymisen edistämiseksi on tehty erilaisia toimenpiteitä.

Vuodelle 2021 avustuksia saaneita vesistökunnostushankkeita käynnistettiin niin Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla, jolloin vesistöjä päästiin kunnostamaan melko tasaisesti eri alueilla. Vesistöjä kunnostettiin vuonna 2021 esimerkiksi Alajärven Hirvijärvellä, Alavudenjärvellä, Kokkolan Pirttiperällä, Mustasaaren Karperönjärvellä, Evijärvellä ja Närpiönjoella.

Alajärven Hirvijärvelle myönnettiin avustusta vuodelle 2021 ympäristöministeriön varoista. Hankkeen toimenpiteitä ovat olleet kolmen putkipadon rakentaminen laskeutusaltaineen, järveen laskevan merkittävän ojan eroosiosuojausten toteuttaminen ja vedenhapetus talvella avannon kautta. Järvellä toteutettiin myös hoitokalastusta särjen kutuaikana saaden saaliiksi noin 3500 kg särkeä.  

Evijärvellä tehtiin ruoppauksia järven kunnostamiseksi kesällä 2021. Kuva: Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry.
Evijärvellä tehtiin ruoppauksia järven kunnostamiseksi kesällä 2021. Kuva: Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry.

Evijärven kunnassa sijaitsevaa Evijärveä on kunnostettu useamman vuoden ajan ja ELY-keskus myönsi edellisen hankkeen jatkoksi vuodelle 2021 avustusta ympäristöministeriön rahoituksesta. Evijärvellä on toteutettu tänä vuonna ruoppauksia kolmessa eri kohteessa yhteensä 1 470 m3 edestä ja vesikasvillisuusniittoja 58 hehtaarin alueelta. Järvellä hoitokalastettiin katiskoin huhti-kesäkuussa saaden saaliiksi 13 920 kg ja hoitokalastusta jatkettiin syyskuussa rysäpyynnillä. Lisäksi Evijärvellä on tehty kesän aikana valuma-aluekartoitusta muun muassa dronea apuna käyttäen.

Övermarkin metsästysseura kunnostaa talkoovoimin koskia Närpiönjoen sivuhaaralla tavoitteena parantaa kalojen lisääntymis- ja elinolosuhteita. Koska jokiekosysteemin elinvoimaisuuden palauttaminen nähdään alueella tärkeäksi, päätti seura hakea hankkeelle avustusta ELY-keskukselta. ELY-keskus myönsi hankkeelle avustusta ympäristöministeriön määrärahasta. Hankkeessa toteutettavia toimenpiteitä ovat olleet kuluvana vuonna koski- ja kutualuekunnostukset sekä pienpetopyynti, jolla on pyritty vähentämään vieraslajien, kuten minkin ja supikoiran aiheuttamia haittoja alueella.

Alavudenjärvellä hoitokalastettiin nuottaamalla.
Alavudenjärvellä hoitokalastettiin nuottaamalla.

Alavudella on kesän aikana pyritty parantamaan Alavudenjärveä monin eri toimenpitein. Alavudenjärvellä on toteutettu 7 hehtaarin vesikasvillisuusniitot kahteen otteeseen, vähennetty juurakon poistolla järven virtauskohtiin kertynyttä vesikasvillisuutta ja ruopattu kaksi eri ruoppauskohdetta 58 000 m3 verran. Lisäksi järvellä hoitokalastettiin syyskuussa nuottaamalla saaden saaliiksi yhteensä 3 700 kiloa. Hankkeessa on myös suunnitteilla asentaa järveen laskeviin uomiin biohakereaktorit, joiden tarkoituksena on kerätä valuma-alueilta kulkeutuvia ravinteita ja näin vähentää järven ulkoista kuormitusta. Ravinteet kiinni, maisema auki -kunnostushanke on toiminut Alavudenjärvellä vuosina 20172021 ja vuonna 2021 käynnistyi jatkohanke Pahajoki hyväksi, joka toimii vuoteen 2025 saakka ympäristöministeriön rahoituksen voimin. Pahajoki hyväksi -hanke on jaettu osiin ja tällä hetkellä on käynnissä ensimmäinen osa, jolle on myönnetty avustusta vuoden 2022 loppuun asti.

Niittämällä vesikasvillisuus kuriin

Vesikasvillisuutta niitettiin kesän aikana muun muassa Kokkolan Pirttiperällä, Mustasaaren Karperönjärvellä ja Ähtärin Voilammella. Vapaa-ajan asukkaat Kokkolan merenlahdella olivat huomanneet ärviäkasvuston tihentyvän viimeisten parin vuoden aikana merkittävästi. Näinpä he päättivät perustaa yhdistyksen ja hakivat avustusta merenlahden kunnostukseen. ELY-keskus myönsi hankkeelle rahoitusta ympäristöministeriön tukemana ja vesikasvien niitto tulee jatkumaan lahdella vielä kahden seuraavan vuoden ajan.

Karperönjärvellä niitettiin vesikasvillisuutta. Kuva: Karperön Helmi ry.
Karperönjärvellä niitettiin vesikasvillisuutta. Kuva: Karperön Helmi ry.

Kun Karperönjärvellä huomattiin vesikasvien valtaavan järven pinta-alaa, päättivät Karperön Helmi ry:n jäsenet ryhtyä toimeen ja hakivat avustusta vesikasvien poistoon. Yhdistyksen jäsenet niittivät järvellä kasvustoa Ympäristöministeriön rahoittamin varoin. Vesikasvillisuusniittoja toteutettiin kesän aikana myös Ähtärin Voilammella. Voilammella niitettiin siimapalpakkoa kesällä kahteen otteeseen pyrkien toiston myötä mahdollisimman tehokkaaseen lopputulokseen. ELY-keskus myönsi Voilammen vesienhoitoyhdistykselle avustusta vuodelle 2021 ympäristöministeriön rahoituksen myötä.

Niin suurilla kuin myös paikallisilla pienillä hankkeilla voi olla suuret vaikutukset vesistöjen ekologisen tilan parantamiseen. Jos seudullasi on kunnostusta kaipaavia järviä, jokia, lampia, puroja tai rannikkovesiä, kasatkaa porukka ja laittakaa yhteistuumin hakemus vetämään. Tulevaisuuden vesiemme hyvä ekologinen tila saavutetaan yhteisten ponnistelujen myötä.