Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Vaelluskalojen nousuestekartoitukset jatkuvat Etelä-Savossa (Etelä-Savo)

Etelä-Savon virtavesissä olevien vaelluskalojen nousuesteiden, kuten patojen, myllyjen, sahojen ja voimalaitosten, inventointi alkoi vuonna 2018 ja jatkuu tänä kesänä. Työssä selvitetään sekä käytössä olevien vesilaitosten että käytöstä poistuneiden ja vesistöstä mahdollisesti jo hävinneiden tai purettujen rakenteiden nykytilaa.

Vesistörakenteiden omistajiin ollaan yhteydessä ennen maastokäyntejä ja haastatteluilla selvitetään heidän kokemuksiaan ja näkemyksiään rakenteiden nykytilasta ja tulevasta käytöstä. Työ tehdään maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa hankkeessa, joka toteutetaan Etelä-Savon ELY-keskuksen ja kalatalous- ja vesitalousviranomaisten yhteistyönä vuosina 2018 ja 2019. Etelä-Savo on valtakunnallisen selvityshankkeen pilotointialue ja selvityksiä on käynnistetty myös muualla Suomessa.

Tavoitteena turvata kalojen vaellus

Etelä-Savon virtavesissä on lähes 500 patoa. Patojen ja muiden vesistörakenteiden aiheuttamia kalataloudellisia haittoja ei ole kuitenkaan arvioitu kattavasti ja tiedot rakenteista ovat vanhoja ja puutteellisia. Vesistörakenteet voivat estää kalojen luontaisen vaelluskäyttäytymisen, jolloin kalojen kuolleisuus kasvaa ja lisääntymismahdollisuudet heikkenevät. Käytöstä poistuneiden patojen purkaminen tai muuttaminen pohjapadoiksi voivat lisätä vaelluskalakantojen elvyttämismahdollisuuksia ja luontaista lisääntymistä.

Käytöstä poistetut vesilaitosrakenteet ja tierummut muodostavat usein nousuesteitä vaelluskaloille ja muille vesieliöille. Kuva: Elina Häikiö

Patorakenteet omistajien vastuulla

Useat vesistörakenteet ovat menettäneet alkuperäisen tarkoituksensa eikä niitä enää taloudellisesti hyödynnetä. Rakenteiden kunnossapito ja muu ylläpito ovat omistajan velvollisuuksia, joista aiheutuu kustannuksia ja työtä. Tässä hankkeessa selvitetään patojen omistajien kiinnostusta mahdolliseen padon purkamiseen tai ohittamiseen kalakantojen elvyttämiseksi ja padon hoitovelvollisuuksien vähentämiseksi. Rakenteen omistajalla on mahdollisuus hakea ELY-keskukselta harkinnanvaraista valtionavustusta esimerkiksi nousuesteiden poistamista tai muuttamista tai vesialueen kalataloudellista kunnostamista varten.

Ilmoita nousuesteen muodostavista tierummuista

Myös tierummut voivat muodostaa nousuesteitä etenkin pienemmissä virtavesissä, ja tierumpujen ja siltojen kuntoa tarkastellaan patokartoituksen yhteydessä esteettömien uomajatkumojen turvaamiseksi Tietoja vesistöissä olevista rakenteista tai havaintoja nousuesteen muodostavista tierummuista voi ilmoittaa ELY-keskukselle.

Linkki:

Lisätietoja:  

Vesitaloussuunnittelija Elina Häikiö, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 016 575, elina.haikio(at)ely-keskus.fi
Vesitalousasiantuntija Tarmo Muuri, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 031, tarmo.muuri(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa