Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Perinnemaisemien inventoinnit aloitetaan Lapissa (Lappi)

Kesäkuussa Lapin ELY-keskus käynnistää maakunnan perinnemaisemien inventoinnin. Ympäristöministeriö rahoittaa kartoituskierroksen, jonka yhteydessä päivitetään tietoja yli 20 vuotta sitten inventoitujen perinnemaisemien tilasta. Lisäksi inventoidaan uusia kohteita kuten ympäristösopimuksella hoidettavia alueita ja kartoitetaan hoidon laajentamismahdollisuuksia. Tänä vuonna maastotyöt suuntautuvat etupäässä Meri-Lapin alueelle ja Tornionjokivarteen, missä kartoitettavia kohteita on eniten tiedossa.

Perinnemaisemat eli perinnebiotoopit ovat uhanalaisia luontotyyppejä, jotka ovat syntyneet perinteisen maatalouden aikakaudella siitä pitäen, kun maanviljely ja karjatalous alkoivat vakiintua Suomessa. Lapissa laajoja tulvaniittyjä raivattiin niitto- ja laidunkäyttöön erityisesti jokivarsissa. Tärkeitä perinnebiotooppeja ovat lisäksi asuinkenttien kuivat kedot, tuoreet niityt sekä meren- ja järvenrantaniityt. Suoniityt ovat Lapista lähes hävinneet. Hakamaita, metsälaitumia ja poroerotuspaikkojen niittyjä on vielä niukasti jäljellä.


Perinnemaiseman hoito niittämällä säilyttää kylämaiseman ja niittylajiston. Kuva Marjut Kokko.

Perinnebiotoopit kuuluvat lajistollisesti rikkaimpiin luontotyyppeihimme ja ne ovat tärkeä osa luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä. Inventoitujen perinnebiotooppien hoitoon on voinut saada tukea maatalouden ympäristötukijärjestelmästä, joka on avattu myös yhdistyksille ja yksityisille maanomistajille.

Perinnemaisemat kartoitetaan uudelleen, koska 1990-luvulla kerätty tieto on jo vanhentunut. Luontotyyppien tila on muuttunut, uusille alueille on tehty hoitosopimuksia ja vanhoja alueita on kasvanut umpeen. Maatalouden tukiohjelmakauden vaihtuessa tarvitaan tietoa arvokkaiden perinnebiotooppien sijainnista ja hoitotarpeista. Kartoitus ei kuitenkaan velvoita alueiden hoitamiseen, eikä kyseessä ole myöskään alueiden suojelu. Koko maassa tehtävää kartoitusta varten on laadittu yhtenäiset inventointiohjeet.

Maanomistaja tai kohteen hoitaja voi halutessaan osallistua maastokäynnille ja näin saada samalla tietoa kohteesta sekä sille soveltuvista hoitomuodoista ja hoidon rahoituksesta. Maastokäynnillä päivitetään tiedot kohteen rajauksesta, maankäytön historiasta sekä nykyisestä hoidosta. Kasvillisuus ja puusto kartoitetaan. Tiedot tallennetaan ympäristöhallinnon paikkatietojärjestelmään, josta ne ovat käytettävissä esimerkiksi ympäristösopimuksia haettaessa tai muutoin alueen hoitoa suunniteltaessa. Järjestelmästä voidaan tuottaa sähköisesti tai paperitulosteena kartta ja kohteen kuvaus maanomistajan tai alueen hoidosta vastaavan käyttöön.

Mikäli maanomistajan tai kyläyhdistyksen tiedossa on niitty, hakamaa tai metsälaidun, joka kaipaisi tarkempaa selvittelyä, Lapin ELY-keskuksen inventoijat ottavat mielellään vastaan vinkkejä uusista kohteista ympäri Lappia. Perinnemaiseman voi myös vuokrata laitumeksi tai muuten hoidettavaksi. Laidunten ja laiduntajien yhteen saattamiseksi on perustettu myös verkkopalvelu Laidunpankki.fi.

Lisätiedot:

Marjut Kokko, [email protected], puh. 0400 304745

Marianne Tolonen, [email protected], puh. 0295 037 087

Kristiina Hoikka, [email protected], puh. 0295 037 014

Linkit:

Maaseutumaiseman hoitoon ja kosteikon hoitoon voi hakea hoitosopimusta (ely-keskus.fi>Ajankohtaista>Tiedotteet>Tiedotteet 2019>) Julkaistu 9.4.2019

Ympäristösopimukset (ruokavirasto.fi Viljelijät>Tuet ja rahoitus>Ympäristösopimukset)

Ei-tuotannolliset investoinnit (ruokavirasto.fi>Viljelijät>Tuet ja rahoitus>Ei-tuotannolliset investoinnit)

Luontotyypit (ymparisto.fi)

Perinnemaisemien inventointiohje (doria.fi)

Laidunpankki.fi


Alueellista tietoa