Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Lapin ELY-keskuksesta haettavissa avustuksia (Lappi)

Lapin ELY-keskuksesta voi hakea harkinnanvaraista avustusta seuraaviin tarkoituksiin:

 • rakennusperinnön hoitoon
 • pohjavesialueiden suojelusuunnitelmiin ja pohjavesien suojelua toteuttaviin hankkeisiin
 • vesitalouteen ja vesiluonnonvarojen kestävään käyttöön
 • vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden toteuttamiseen
 • kalataloudellisiin kunnostuksiin
 • tunturialueiden ympäristönhoitoon
 • saariston ympäristönhoitoon
 • luonnonsuojelulailla rauhoitetun lajin aiheuttamaan vahinkoon

Keski-Suomen ELY-keskukselta voi hakea avustuksia eri puolilla Suomea toteutettaville ympäristökasvatus- ja -valistushankkeille.

Avustushakemukset on toimitettava ELY-keskuksiin viimeistään 2.12.2019. Poikkeuksena vuonna 2019 aiheutuneista luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamista vahingoista tulee hakea avustusta vuoden 2019 joulukuun loppuun mennessä. Jos loppuvuoden 2019 aikana sattunut vahinko pystytään todentamaan vasta keväällä 2020, hakemuksen voi jättää toukokuun 2020 loppuun mennessä. Avustuksia myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2020 talousarviossa niihin määrärahat. Hakuajan jälkeen toimitettuja hakemuksia voidaan ottaa huomioon määrärahojen salliessa.

Haettavana olevat avustukset

Rakennusperinnön hoito

Rakennusperinnön hoitoavustusta voidaan myöntää korjauksiin, joilla edistetään arvokkaan rakennusperinnön säilymistä rakennuksen suojeluarvojen mukaisella tavalla. Tällaisia korjauskohteita ovat esimerkiksi vesikaton, rungon ja ulkoseinien, perustusten, ikkunoiden ja ovien tai tulisijojen kunnostaminen. Avustusta voivat hakea rakennuksen omistajat ja rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat ja pohjavesien suojelua toteuttavat hankkeet

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien avulla pyritään ehkäisemään pohjaveden laadun heikkeneminen ja turvaamaan esiintymän antoisuuden säilyminen ennallaan. Suojelusuunnitelmien laatiminen on tärkeintä riskipohjavesialueille sekä vedenhankintaa varten tärkeille että vedenhankintaan soveltuville pohjavesialueille. Avustusta voidaan myöntää pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen ja suunnitelmien päivittämiseen. Tukea voidaan myöntää myös pohjavesille aiheutuvien riskien vähentämistä ja pohjavesien suojelua toteuttaviin hankkeisiin. Tukea voidaan myöntää kunnalle, jonka alueella suojelusuunnitelma on.

Vesitalous ja vesiluonnonvarojen kestävä käyttö

Vesitaloushankkeiden tavoitteena voi olla esimerkiksi tulva- ja kuivuusriskien vähentäminen, vesistöjen monipuolisen käytön edistäminen, vesistöön jääneistä rakenteista tai materiaaleista aiheutuvan vaaran vähentäminen tai aiemmin valtion tuella toteutetun toimenpiteen täydentäminen tai siitä aiheutuneiden haittojen vähentäminen. Etusijalla ovat laajaa käyttäjäjoukkoa palvelevat vesitalouden riskien hallintaa, alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai virkistyskäyttöä parantavat hankkeet. Tukea on mahdollista suunnata myös tulvasuojelun ja peltojen vesienhallinnan edistämiseen. Tukea voidaan myöntää myös vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä edistäviin kehittämis-, kokeilu- ja vienninedistämishankkeisiin sekä vesihuollon alueellisen yhteistyön ja innovatiivisten julkisten hankintojen sekä niihin liittyvien toimintamallien kehittämiseen.

Vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden toteuttaminen

Vesien hyvän tilan tavoite edellyttää monissa järvi-, joki-, rannikko- ja pienvesikohteissa ulkoisen kuormituksen vähentämistä sekä vesien kunnostustoimia. Tavoitteiden toteuttamiseksi tuetaan myös kuntien, yritysten, yhdistysten ja muiden paikallisten yhteisöjen muodostamien yhteistyöverkostojen toimintaa ja kehittymistä. Hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa tulisi hyödyntää aikaisemmissa hankkeissa saavutettuja hyviä tuloksia, kokemuksia sekä verkostoja ja verkostomalleja. Määräraha voidaan myöntää harkinnanvaraisina avustuksina hankkeisiin, jotka paikallisesti ja alueellisesti kokonaisuutena arvioiden vaikuttavimmin edistävät vesien- ja merenhoidon tavoitteiden toteuttamista.

Hankkeiden arvioinnissa on eduksi, jos:

 • Toimenpiteiden tarve on tunnistettu vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelmissa vuosille 2016-2021;
 • Kohdevesistö on hyvää huonommassa tilassa tai tilan säilymiseen kohdistuu riski;
 • Hankkeen toteuttaminen voidaan käynnistää viivytyksettä, mikä tarkoittaa esimerkiksi tarvittavia suunnitelmia, lupia sekä olemassa olevaa yhteistyöverkostoa ja paikallista sitoutumista;
 • Toimenpiteillä saavutetaan merkittäviä hyötyjä, jotka palvelevat mahdollisimman laajasti alueen asukkaita ja virkistyskäyttäjiä;
 • Hankkeen muu rahoitus on varmistettu;
 • Hankkeen tulokset ja kokemukset ovat hyödynnettävissä muissa kohteissa;
 • Hanke hyödyntää tai jatkojalostaa aikaisempien hankkeiden tuloksia, kokemuksia ja verkostoja;
 • Toteutushankkeen esitys sisältää hankkeen vaikutusten seurantasuunnitelman.

Kalataloudelliset kunnostukset

Lapin ELY-keskukselta voi hakea avustusta kalataloudellisiin kunnostuksiin Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueilla. Kalataloudellisissa kunnostuksissa avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää kalan kulkua, kalakantojen luontaista lisääntymistä tai parantaa mahdollisuuksia kestävään kalastukseen. Hankkeilla pyritään erityisesti vahvistamaan uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta. Avustettavia hankkeita voivat olla esimerkiksi kalakantojen luontaisten lisääntymisalueiden kunnostaminen, kalateiden rakentaminen ja vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen. Etusijalle asetetaan kohteet, jotka on mainittu kansallisessa kalatiestrategiassa, alueellisissa kalataloudellisissa kunnostusohjelmissa tai vesienhoidon toimenpideohjelmissa vuosille 2016-2021. Tuettavilla hankkeilla toteutetaan myös kansallista ohjelmaa vaelluskalakantojen elvyttämiseksi.

Lapin ELY-keskukseen tulee toimittaa Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueilla toteuttavien hankkeiden avustushakemukset.

Tunturialueiden ympäristönhoito

Tunturialueiden ympäristönhoitoavustusta on vuosien mittaan myönnetty tunturialueella toimiville yhdistyksille, yrityksille sekä kunnille erityisesti matkailun ja virkistyskäytön aiheuttaman roskaantumisen haittojen vähentämiseen, Tunturi-Lappiin soveltuvien jätehuoltojärjestelmien ja toimintamallien kehittämiseen sekä jätehuollon valistustoimintaan. Avustuksilla tuetaan toimintaa, joka ei ole suoraan lakisääteisesti velvoitettua.

Saariston ympäristönhoito

Avustusta on haettavissa saariston ympäristönhoitoon sellaisiin toimenpiteisiin, jotka koskevat saaristoluonnon ja -maiseman säilyttämistä tai parantamista. Avustusta voivat hakea saaristokunnat, saaristokunnan jäsenet sekä luonnonsuojelu- ja ympäristönhoidon edistämisyhdistykset ja -säätiöt.

Luonnonsuojelulailla rauhoitetun lajin aiheuttama vahinko

Lapin ELY-keskukselta voi hakea avustusta luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamista vahingoista, muun muassa maanviljelys-, kalanviljely-, eläinvahingoista sekä rakennuksille aiheutuneista vahingoista. Avustuksen maksamisen edellytyksenä on, että vahingonkärsijä on pyrkinyt estämään vahingon syntymisen tai sen laajenemisen käytettävissään olevin kohtuullisin keinoin.

Ympäristökasvatus ja –valistus

Keski-Suomen ELY-keskukselta voi hakea avustuksia eri puolilla Suomea toteuttaville ympäristökasvatus- ja ‑valistushankkeille. Ympäristökasvatuksen ja ‑valistuksen hankeavustusta voidaan myöntää valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville kokeilu- tai kehittämishankkeille tai sen täytyy merkittävästi edesauttaa hyvien toimintatapojen nykyistä laajempaa käyttöönottoa. Hankkeissa voidaan esimerkiksi luoda uusi toimintamalli, tuote tai kasvatus- ja valistusmateriaali.

Haku

Avustushakemukset suositellaan täytettäväksi ensisijaisesti sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelun kautta. Hakuohjeet ja -lomakkeet ovat ELY-keskuksen verkkopalvelussa osoitteessa ely-keskus.fi > Palvelut > Rahoitus ja avustukset > Kalatalous/Ympäristö > Rahoitus ja avustukset

Toimitusosoitteet:

 • Lapin ELY-keskus: kirjaamo.lappi(at)ely-keskus.fi tai postitse Lapin ELY-keskus, Hallituskatu 3B, 96101 Rovaniemi.
 • Keski-Suomen ELY-keskus (ympäristökasvatus ja -valistus): kirjaamo.keski-suomi(at)ely-keskus.fi tai postitse Keski-Suomen ELY-keskus, kirjaamo, PL 250, 40101 Jyväskylä.

Linkit:

Lisätietoja:

Yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Rakennusperinnön hoito:
Tarkastaja Riku Tapio, p. 0295 037 546

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat:
Hydrogeologi Anne Lindholm p. 0295 037 021

Vesitalous ja vesiluonnonvarojen kestävä käyttö:
Vesitalousasiantuntija Juha Kuivalainen, p.0295 037 391
Vesitalousasiantuntija Juha-Petri Kämäräinen, p. 0295 037 406

Vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden toteuttaminen:
Vesitalousasiantuntija Reijo Kallioniemi, p. 0295 037 346
Ylitarkastaja Pekka Räinä, p. 040 570 2389

Kalataloudelliset kunnostukset:
Kalatalousasiantuntija Jouni Hiltunen, p. 0295 037 046

Tunturialueiden ympäristönhoito:
Ympäristönsuojeluyksikön päällikkö Eira Luokkanen, p. 0295 037 407

Saariston ympäristönhoito:
Ympäristönsuojeluyksikön päällikkö Eira Luokkanen, p. 0295 037 407

Luonnonsuojelulailla rauhoitetun lajin aiheuttama vahinko:
Ylitarkastaja Taina Kojola, p. 0295 037 379

Ympäristökasvatus ja -valistus:
Ympäristökasvatusasiantuntija Tanja Tuulinen, p. 0295 024 669

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu, p. 0295 020 900, ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa