Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon OX2 Wind Finland Oy:n Rajamäenkylän tuulivoima- ja voimajohtohankkeen YVA-ohjelmasta (Etelä-Pohjanmaa)

OX2 Wind Finland Oy on toimittanut 16.4.2019 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelman koskien Rajamäenkylän tuulivoima- ja voimajohtohanketta.  Hankkeen tarkoituksena on rakentaa 57 voimalasta koostuva tuulivoimapuisto Isojoen ja Karijoen kuntien alueelle, sekä sähköverkkoon liittymistä varten tarvittava noin 20-26 km pituinen 400 kV:n ilmajohto. YVA-menettelyn rinnalla on meneillään alueen osayleiskaavan laatiminen.

Arviointimenettelyssä tarkastellaan viittä eri toteutusvaihtoehtoa: hankkeen toteuttamatta jättämisen lisäksi neljä eri vaihtoehtoa, jotka eroavat toisistaan voimajohtoreitin osalta. Suunnitellut tuulivoimalat ovat maksimiteholtaan 10 megawattia ja voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä, napakorkeus enintään 200 metriä ja roottorin halkaisija enintään 200 metriä. Tuulivoimapuiston hankealue sijaitsee Hirviharjun-Oivarin alueella, noin 5 km Karijoen keskustaajamasta kaakkoon ja noin 8 km Isojoen keskustaajamasta pohjoiseen. Voimajohdon neljä eri reittivaihtoehtoa kulkevat tuulivoimapuistosta Isojoen, Kauhajoen ja Honkajoen kuntien kautta. 

Arviointiselostuksesta saatiin 28 viranomaisten, yhdistysten ja yritysten kannanottoa ja 10 yksityisten jättämää mielipidettä. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon arviointiohjelmasta 28.6.2019.  ELY-keskus piti arviointiohjelmaa riittävänä muutamin täydennyksin. Tehtävässä arvioinnissa tulee huomioida alueen mahdollinen paineellinen pohjavesi sekä lähteisyys. Hankkeen sijainti Isojoen-Lapväärtinjoen valuma-alueella edellyttää huolellista arviointia pienvesistöihin sekä kalastoon kohdistuvien vaikutusten osalta. Melu- ja välkemallinnusten tekemisen todetaan olevan haasteellista, koska teholtaan ja korkeudeltaan vastaavia voimaloita ei ole vielä käytössä.

YVA-menettelyn seuraavassa vaiheessa hankkeesta vastaava laatii arviointiohjelman mukaisesti selvitetyistä ympäristövaikutuksista arviointiselostuksen, josta ELY-keskus YVA-yhteysviranomaisena antaa perustellun päätelmän uuden kuulemiskierroksen jälkeen. Arviointiselostus ja perusteltu päätelmä liitetään hanketta koskeviin mahdollisiin lupahakemuksiin. 

Arviointiohjelma ja ELY-keskuksen lausunto kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/rajamaenkylatuulivoimajavoimajohtoYVA 

Lisätietoja:

  • Ympäristönsuojelupäällikkö Päivi Kentala puh. 0295 027828
  • Ylitarkastaja Jutta Lillberg-Puskala, puh. 0295 027655 

Alueellista tietoa