Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

ELY-keskus edellyttää lisäselvityksiä ennen malminetsinnän aloittamista Tervaruukinsalon pohjavesialueella (Etelä-Savo)

Etelä-Savon ELY-keskus on antanut lausunnon Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes) Boliden FinnEx Oy:n malminetsintälupahakemuksesta. Malminetsintä kohdentuu huomattavalta osalta Joroisten ja Pieksämäen alueilla sijaitsevalle tärkeälle Tervaruukinsalon pohjavesialueelle, jossa ovat Keski-Savon veden Syvänsin sekä Joroisten kunnan Valkeisten vedenottamot. Alueella on myös arvokkaita maisema-alueita ja tärkeitä luonnonympäristöjä.

Vaikutukset pohjaveteen ja vedenhankintaan selvitettävä tarkemmin

ELY-keskus edellyttää Boliden FinnEx Oy:ltä vesialain mukaista lupaa ja lisäselvityksiä ennen toiminnan aloittamista. ELY-keskuksen mukaan malminetsintä Tervaruukinsalon pohjavesialueella saattaa mm. huonontaa tärkeän pohjavesiesiintymän käyttökelpoisuutta sekä aiheuttaa vahinkoa tai haittaa vedenotolle. Tällöin etsintää ei voi tehdä ilman vesilain mukaista lupaa.

Alueen maisema- ja luontoarvoja ei saa heikentää

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan on tärkeää, että malminetsintätoimilla ei aiheuteta alueen erityisarvojen heikentymistä ja mm. vaikutukset Natura-alueeseen on arvioitava. Alueen pohjoisosiin sijoittuu Etelä-Savon maakuntakaavan arvokas geologinen muodostuma -merkintä, jolla on osoitettu maakunnallisesti arvokas Syrjälammenharju-Pitkälammenharju. Pohjoisosat sijoittuvat voimassa olevan Sorsaveden, Suonteen ja Syvänsin rantayleiskaavan alueille, joilla on erityisiä maisema- ja luontoarvoja. Etsintäalue rajautuu suoraan Tervaruukinsalon Natura-alueelle, jolla on pohjavesivaikutteisia vesiluontotyyppejä sekä merkittäviä lähteikköekosysteemejä, jotka saavat vetensä laajalta alueelta pohjavesialueen ympäristöstä, ja vaikutukset saattavat ulottua Natura-alueelle kaukaakin pohjaveden välityksellä.

Lisäksi ELY-keskus edellyttää lausunnossaan hakijalta useita selvityksiä ja velvoitteita, jotta malminetsintälupa voitaisiin myöntää. Lupaa haetaan neljäksi vuodeksi, jolloin hakemusalueella tullaan suorittamaan mm. alueellisia tai kohdennettuja geofysikaalisia mittauksia sekä syväkairauksia.

Linkki:

Lisätietoja:

Pohjavesiasiantuntija Panu Ranta, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 040 59 53 105, panu.ranta(at)ely-keskus.fi

Yksikön päällikkö Eero Korhonen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 189, eero.korhonen(at)ely-keskus.fi (kaavoitus ja luonnonsuojelu)

Yksikön päällikkö Marjukka Kilpeläinen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 187, marjukka.kilpelainen(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa