Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Vatulanharjun ja Hämeenkankaan pohjavesivarat aktiiviseen hyötykäyttöön (Satakunta, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa)

Tavoitteena on turvata vesilaitosten toimintavarmuus sekä riittävä vedensaanti optimoidulla vedenotolla ja uusilla johtoyhteyksillä pitkälle tulevaisuuteen.

Kehittämissuunnitelman tavoitteena on turvata Hämeenkyrön, Ikaalisten, Jämijärven, Kankaanpään ja Sastamalan vedenhankintaa nykyisestään ja varmistaa, että kuntien vedenjakelujärjestelmillä saadaan tulevaisuudessa jokaiseen kuntaan määrältään ja laadultaan mahdollisimman hyvää vettä. Suunnitelman tarkoituksena on lisäksi jatkossa mahdollistaa elinkeinotoiminnan ja sitä kautta työpaikkojen sijoittuminen alueelle.

Suunnitelmassa selvitettiin alueen nykyinen ja vuoteen 2040 ulottuva tuleva vedentarve. Muodostetut suunnitelmavaihtoehdot perustuivat lähtökohtaan, että vesilähteenä käytetään suunnittelualueella sijaitsevia pohjavesivaroja, etenkin Hämeenkankaan, Vatulan- ja Ulvaanharjun muodostumia. Suunnitelma koskee vain suunnittelualuetta ja ratkaisuja kyseisen alueen vedenhankinnan turvaamiseen.

Tampereen seutukunnan läntisen alueen vedenhankinta huomioitiin kuitenkin vaihtoehtotarkastelussa ja sen perusteella voidaan todeta, ettei läntisen Tampereen seutukunnan vesihuollon kehittäminen ole mahdollista suunnittelualueelta saatavissa olevilla vesivaroilla. Tampereen seutukunnan läntisen alueen vedenhankinnan kehittäminen edellyttää vedenhankintaa tämän suunnitelman suunnittelualueen ulkopuolelta.

Toteutus kahdessa vaiheessa

Suunnitelmaratkaisuksi valittiin vaiheistettu yhdistelmä vaihtoehtotarkasteluissa esitetyistä hankkeista. Ensimmäisessä vaiheessa (2019-2025) toteutetaan käynnissä olevat vesihuoltohankkeet, lisätään vedenottoa nykyisten lupamääräysten ja kapasiteettien puitteissa Enonlähteen ja Hyynilänkankaan ottamoilta sekä käynnistetään Vatulanharjun pohjavesialueeseen sekä Houhajärven vedenottamon laajentamiseen liittyvät tutkimukset ja niihin liittyvien vedenottohankkeiden lupaprosessien valmistelu tarvittavine toimenpiteineen.

Toisessa vaiheessa (2025-2040) rakennetaan yhdysvesijohdot Kankaanpäästä Lavian kautta Sastamalaan sekä aloitetaan Hämeenkankaan itäosan ja Ulvaanharjun vedenhankintamahdollisuuksien selvittäminen. Lisäksi yhdysvesijohtohankkeet Ikaalisten Vatulasta Ulvaanharjulle sekä Hämeenkankaan, Jämijärven vesiosuukuntien ja Kankaanpään suuntaan toteutetaan ja Sastamala-Hämeenkyrö -vesijohdon paineenkorotus kaksisuuntaistetaan.

Suunnitelmaratkaisulla vastataan parhaiten suunnitelmalle asetettuihin tavoitteisiin varavedenhankinnan varmistamisesta useammasta suunnasta ja useammalta pohjavesialueelta. Ratkaisun avulla pystytään parantamaan suunnittelualueen toimintavarmuutta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Toteutuessaan suunnitelmaratkaisu muodostaa kaksi alueellista rengasyhteyttä suunnittelualueen vesihuoltoverkostoja yhdistämään vuoteen 2040 mennessä.

Ensimmäisen vaiheen rakentamiskustannuksiksi on alustavasti arvioitu 7,5 milj. euroa ja toisen vaiheen 12,1 milj. euroa.

Esitetty suunnitelmaratkaisu toimii pohjana kuntien ja vesihuoltolaitosten välisille neuvotteluille sekä jatkotutkimusten ja suunnitelmien laatimiselle. Suunnitelmaa päivitetään, kun pohjavesialueiden vedenottomahdollisuuksista saadaan lisää tietoa tutkimusten ja pidempiaikaisen vedenoton perusteella.

Kuntien päätöksillä ratkaistaan vesihuollon tulevaisuus alueella

Suunnitelma valmistui syyskuun lopussa ja se on toimitettu vaikutusalueen kuntiin lausunnolle. Näiden lausuntojen perusteella päätetään toteutettavista jatkotoimenpiteistä ja aikatauluista.


Lisätietoja:

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Johtava vesitalousasiantuntija Jyrki Lammila, puh. 040 7699 051

Pirkanmaan ELY-keskuksen Vesitalousasiantuntija Riitta Syvälä, puh. 029 503 6389


Alueellista tietoa