Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Avustuksia haettavissa vesienhoitoon, rakennusperinnön hoitoon ja jätevesineuvontaan (Pohjois-Karjala)

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta voi hakea harkinnanvaraista avustusta seuraaviin tarkoituksiin:

  • rakennusperinnön hoitoon
  • saariston ympäristönhoitoon
  • pohjavesialueiden suojelusuunnitelmiin
  • haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan
  • vesistöjen kunnostuksiin ja vesienhoitoon
  • vesitalouteen ja vesiluonnonvarojen kestävään käyttöön

Pohjois-Savon ELY-keskuksesta voi hakea avustuksia myös Pohjois-Karjalan alueella toteutettaviin kalataloudellisiin kunnostuksiin ja Keski-Suomen ELY-keskuksesta avustuksia eri puolilla Suomea toteutettaville ympäristökasvatus- ja –valistushankkeille.

Avustushakemukset tulee toimittaa ELY-keskuksille viimeistään 30.11.2018. Avustuksia myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2019 talousarviossa niihin määrärahat.

Haettavana olevat avustukset

Rakennusperinnön hoito

Rakennusperinnön hoitoavustusta voidaan myöntää rakennuksen omistajalle korjauksiin, joilla edistetään arvokkaan rakennusperinnön säilymistä. Tällaisia korjauskohteita ovat esimerkiksi vesikaton, rungon ja ulkoseinien, perustusten, ikkunoiden ja ovien tai tulisijojen kunnostaminen. Avustusta rakennusperinnön hoitoon voivat hakea rakennuksen omistajat ja rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt.

Saariston ympäristönhoito

Avustusta on haettavissa saariston ympäristönhoitoon sellaisiin toimenpiteisiin, jotka koskevat saaristoluonnon ja -maiseman säilyttämistä tai parantamista. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen alueella saaristoa on Juuassa, Lieksassa, Liperissä, Rääkkylässä ja Kiteellä. Avustusta voivat hakea saaristokunnat, saaristokunnan jäsenet sekä luonnonsuojelu- ja ympäristönhoidon edistämisyhdistykset ja -säätiöt.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien avulla pyritään ehkäisemään pohjaveden laadun heikkeneminen ja turvaamaan esiintymän antoisuuden säilyminen ennallaan. Suojelusuunnitelmien laatiminen on tärkeintä riskipohjavesialueille sekä vedenhankintaa varten tärkeille I-luokan ja vedenhankintaan soveltuville II-luokan pohjavesialueille. Avustusta voidaan myöntää pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen ja niiden päivittämiseen. Tukea voidaan myöntää myös pohjavesille aiheutuvien riskien vähentämistä ja pohjavesien suojelua toteuttaviin hankkeisiin. Tukea voidaan myöntää kunnalle.

Haja-asutusalueiden jätevesineuvonta

Haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan suunnattuja avustuksia voidaan hakea yleisneuvontaan ja sen erilaisten neuvontatoimien, kiinteistökohtaisen neuvonnan tai näiden erilaisten yhdistelmien järjestämiseen ja toteuttamiseen. Neuvontahankkeen tulee noudattaa neuvonnan järjestämisen valtakunnallista yleissuunnitelmaa. Neuvonnan tulee kohdistua kiinteistön haltijoihin. Avustusta voivat hakea järjestöt ja toimijat, joilla on kokemusta haja-asutuksen kiinteistökohtaisesta jätevesihuollosta ja jotka ovat riippumattomia laitevalmistajista, materiaalitoimittajista sekä myyntiä harjoittavista toimijoista. Hakijan toiminnan tulee olla itsenäistä suhteessa kunnan viranomaistoimintaan.

Vesistöjen kunnostus ja vesien hoito

Vesistökunnostuksiin ja vesien hoitoon myönnettävät avustukset on tarkoitettu vesienhoidon toteutusta sekä vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä palveleviin hankkeisiin. Ensisijaisia ovat konkreettiset pinta- tai pohjavesien tilaa parantavat hankkeet vesistöissä ja valuma-alueilla, jotka vaikuttavimmin edistävät Pohjois-Karjalan vesienhoidon toimenpideohjelman (2016-2021) toteuttamista. Tukea suunnataan erityisesti hyvää huonommassa tilassa olevien ja tilaltaan heikentyneiden vesien tilan parantamiseen. Erityisesti tuetaan rehevien järvien tilaa parantavia hankkeita sekä lajien säilymisen ja monimuotoisuuden kannalta tärkeiden vesien kunnostushankkeita.   

Vesitalous ja vesiluonnonvarojen kestävä käyttö

Vesitaloushankkeiden tavoitteena voi olla esimerkiksi tulva- ja kuivuusriskien vähentäminen, vesistöjen monipuolisen käytön edistäminen, vesistöön jääneistä rakenteista tai materiaaleista aiheutuvan vaaran vähentäminen tai aiemmin valtion tuella toteutetun toimenpiteen täydentäminen tai siitä aiheutuneiden haittojen vähentäminen. Etusijalla ovat laajaa käyttäjäjoukkoa palvelevat vesitalouden riskien hallintaa, alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai virkistyskäyttöä parantavat hankkeet. Tukea voidaan myöntää myös vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä edistäviin kehittämis-, kokeilu- ja vienninedistämishankkeisiin sekä vesihuollon alueellisen yhteistyön ja innovatiivisten julkisten hankintojen sekä niihin liittyvien toimintamallien kehittämiseen.

Kalataloudelliset kunnostukset

Pohjois-Savon ELY-keskus myöntää avustusta kalataloudellisiin kunnostuksiin. Avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää kalan kulkua, kalakantojen luontaista lisääntymistä tai parantaa mahdollisuuksia kestävään kalastukseen. Hankkeilla pyritään erityisesti vahvistamaan uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta. Avustettavia hankkeita voivat olla esimerkiksi kalakantojen luontaisten lisääntymisalueiden kunnostaminen, kalateiden rakentaminen ja vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen. Etusijalle asetetaan kohteet, jotka on mainittu kansallisessa kalatiestrategiassa, Pohjois-Karjalan kalataloudellisessa kunnostusohjelmassa tai vesienhoidon toimenpideohjelmassa vuosille 2018-2021.

Ympäristökasvatus ja -valistus

Keski-Suomen ELY-keskukselta voi hakea avustuksia eri puolilla Suomea toteutettaville ympäristökasvatus- ja ‑valistushankkeille. Ympäristökasvatuksen ja ‑valistuksen hankeavustusta voidaan myöntää valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville kokeilu- tai kehittämishankkeille. Hankkeissa voidaan esimerkiksi luoda uusi toimintamalli, tuote tai kasvatus- ja valistusmateriaali.

Haku

Hakemukset tulee toimittaa viimeistään 30.11.2018. Hakuajan jälkeen toimitettuja hakemuksia voidaan ottaa huomioon määrärahojen salliessa.

Avustushakemukset suositellaan täytettäväksi ensisijaisesti sähköisesti. Hakulomakkeet ovat saatavissa ELY-keskuksen verkkopalvelussa osoitteessa ely-keskus.fi > Palvelut > Rahoitus ja avustukset > Kalatalous/Ympäristö > Rahoitus ja avustukset - Ympäristövastuualue   

Toimitusosoitteet

  • Pohjois-Karjalan ELY-keskus: kirjaamo.pohjois-karjala(at)ely-keskus.fi tai postitse Pohjois-Karjalan ELY-keskus, kirjaamo, PL 69, 80101 Joensuu.
  • Pohjois-Savon ELY-keskus (kalataloudelliset kunnostukset): kirjaamo.pohjois-savo(at)ely-keskus.fi tai postitse Pohjois-Savon ELY-keskus, kirjaamo, PL 2000, 70101 Kuopio.
  • Keski-Suomen ELY-keskus (ympäristökasvatus ja -valistus): kirjaamo.keski-suomi(at)ely-keskus.fi tai postitse Keski-Suomen ELY-keskus, kirjaamo, PL 250, 40101 Jyväskylä.

Linkit

 

Lisätietoja:

Rakennusperinnön hoito: Pekka Piiparinen, puh. 0295 026 001
Saariston ympäristönhoito: Pekka Piiparinen, puh. 0295 026 001
Jätevesineuvonta: Ari Heiskanen, puh. 0295 026 177, Mari Heikkinen, puh. 0295 026 176
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat: Mika Huttunen, puh. 0295 024 202, Ari Heiskanen, puh. 0295 026 177
Vesitalous ja vesiluonnonvarojen kestävä käyttö: Helena Haakana, puh. 0295 026 201, Teppo Linjama, puh. 0295 026 199
Vesistöjen kunnostus ja vesien hoito: Tiina Käki, puh. 0295 026 196, Paula Mononen, puh. 0295 026 204
Kalataloudelliset kunnostukset: Timo Turunen, puh. 0295 026 112

Sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

 


Alueellista tietoa