Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausunnon Vaasan satamatien ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (Pohjalaismaakunnat)

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Liikenne ja infrastruktuuri –vastuualue toimitti 5.1.2017 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Ympäristö- ja luonnonvarat  vastuualueelle ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, jossa on arvioitu Vaasan satamatien erilaisten toteuttamisvaihtoehtojen ja nykyisen väyläverkon kehittämisen ympäristövaikutuksia.

Arviointiselostuksesta saatiin 16 lausuntoa ja 15 mielipidettä. ELY-keskus antoi lausuntonsa arviointiselostuksesta 10.5.2017. ELY-keskus piti arviointiselostusta riittävänä, mutta katsoi kuitenkin, että olisi ollut perusteltua huomioida kaavoitus ja sen tavoitteet paremmin suhteessa hankkeeseen. Arviointiselostuksessa olisi tullut esittää tarpeellisessa määrin myös selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuudesta sekä arvio mahdollisista ympäristöonnettomuuksista seurauksineen siten kuin YVA-asetuksessa on edellytetty.  Eri hankkeiden mahdollisia yhteisvaikutuksia arvioitiin suppeasti. Tielinjaus ja toteutustavat on tärkeää suunnitella niin, että haitalliset vaikutukset minimoituvat.

Kyseisen hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyi yhteysviranomaisen lausuntoon. Hanketta koskevasta lupapäätöksestä tai siihen rinnastettavasta muusta päätöksestä tulee käydä ilmi, kuinka arviointiselostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen lausunto on otettu huomioon. Arviointiselostus sekä ELY-keskuksen lausunto kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta:

www.ymparisto.fi/vaasansatamatieYVA

Lisätietoja:

  • Ylitarkastaja Päivi Saari, puh. 0295 028 031

Alueellista tietoa