Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Nokian kiertotaloutta edistävälle Eco3-alueelle sijoittuvan YVA-hankkeen on otettava huomioon lähistön ulkoilu, virkistys- ja luontoarvot (Pirkanmaa)

Pirkanmaan ELY-keskus antoi lausuntonsa Nokian Kyynijärvelle suunnitellun Tuhkan rakeistamislaitoksen laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

Nokian Kyynijärven teollisuusalueelle suunnitellaan tuotantoa, jolla valmistetaan tuhkasta kevytkiviainesta maarakentamiseen ja lannoitteita metsä- ja maatalouteen. Ympäristövaikutusten arvioinnin kohteena on laajennushanke, jossa käsiteltäisiin tuhkaa 130 000 tonnia vuodessa sekä eläinperäisiä sivutuotteita (pääosin lihaluujauhoa) enimmillään 30 000 tonnia vuodessa. Hankkeesta vastaa Ecolan Oy.

Suunniteltu hanke edistää yleisiä kestävän kehityksen ja kiertotalouden tavoitteita. Uudet menetelmät ovat tarpeen luonnonvarojen säästämiseksi ja sivuvirtojen hyödyntämiseksi. Toiminnot sijoittuvat Kyynijärven alueelle, jonka Eco3-hankealueelle suunnitellaan keskittyvän kiertotalouden liiketoimintaa.

Pirkanmaan ELY-keskus on yhteysviranomaisena antanut lausuntonsa 31.1.2017 hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelma). Yhteysviranomaisen lausunnossa todetaan, että hankevastaavan esittämä arviointiohjelma kattaa keskeiset YVA-menettelyssä selvitettävät asiat. Arviointiohjelma toimii suunnitelmana hankkeen ympäristövaikutusten arviointityölle.

Tuhkan rakeistamislaitoksen laajennushankkeen YVA-arviointiohjelma oli yleisön ja viranomaisten kuultavana 23.11.16-16.1.17. Seuraavassa vaiheessa hankkeesta vastaava laatii ympäristövaikutusten arvioinnin sekä tekee tarvittavat ympäristöarvioinnit esitetyn arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen lausunnon mukaan.

Keskeiset ympäristövaikutukset on arvioitava ja ennaltaehkäistävä

Pirkanmaan ELY-keskus yhteysviranomaisena nosti lausunnossaan esiin näkökohtia, jotka on syytä ottaa huomioon kattavan ympäristövaikutusten arvioinnin saamiseksi. ELY-keskus korostaa, että laitoksen toiminta on sovitettava yhteen muun alueiden käytön kanssa niin, ettei merkittäviä ympäristövaikutuksia ilmene ulkoilu, virkistys- tai luontoarvoja ajatellen. Tehtävään vaikutusten arviointiin on keskeistä sisällyttää läheinen Kaakkurijärvien Natura 2000 -alue ja hajuheinäesiintymät. ELY-keskus kehotti lausunnossaan tarkentamaan etenkin hulevesien käsittelyä ja niiden hallintaa normaali- ja poikkeustilanteissa sekä selvittämään tarkemmin mahdollista pölyn, hajun ja melun leviämistä. Arviointimenettelyn tavoitteena on, että haitalliset ympäristövaikutukset arvioidaan ja parhaan mukaan ennaltaehkäistään jo hankkeen suunnitteluvaiheessa.

Toiminnan vesistövaikutukset tullaan arviomaan. Yhteysviranomainen katsoo, että arvioinnin laadinnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota hulevesien hallintaan normaali - ja poikkeustilanteissa. On arvioitava ravinteiden, raskasmetallien ja muiden haitta-aineiden huuhtoutumismahdollisuuksia vesistöihin sekä esitettävä haittojen vähentämiskeinot. Ehkäisyssä on kiinnitettävä huomiota ilmastonmuutoksesta johtuvaan rankkasateiden lisääntymiseen. 

Lähiympäristössä on oltu huolissaan hankkeen pöly- ja hajuhaitoista, jotka voivat vaikuttaa ilmanlaatuun. ELY-keskus edellyttää, että hankkeen tulee arvioida ja havainnollistaa pölyn ja hajun leviäminen ympäristöön. Tulevassa vaikutusten arvioinnissa on tunnistettava poikkeustilanteet sekä tarkennettava haittojen estämistä ja hallintaa. Haitallisten vaikutusten estämisessä on kiinnitettävä huomiota eläinperäisiin tuotteisiin liittyviin riskeihin.   

Yhteysviranomaisen lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa hankkeen YVA-sivuilla www.ymparisto.fi/EcolaninNokiantuhkarakeistamoYVA sekä Nokian kaupungin kirjaamossa (Kaupungintalo, Harjukatu 23, 2. kerros, Nokia), kaupungin kirjastossa (Nuijamiestentie 9) ja Pirkanmaan ELY-keskuksessa (Yliopistonkatu 38).

YVA jatkuu arviointiselostuksen laadinnalla

YVA-menettely jatkuu arviointiselostuksen laadinnalla. Arviointiselostus tulee kertomaan, millaisia ovat hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset vaihtoehdoittain. Arviointiselostus tulee nähtäville edellä mainittuihin paikkoihin ja ympäristöhallinnon Internet-sivuille todennäköisesti maaliskuussa 2017. Arviointiselostuksesta on mahdollisuus antaa mielipiteitä ja viranomaislausuntoja.

Lisätietoja

www.ymparisto.fi/EcolaninNokiantuhkarakeistamoYVA

Yhteysviranomainen Pirkanmaan ELY-keskus


Alueellista tietoa