Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Yritys- ja ESR-hankerahoitusta jaettu Hämeeseen, Kaakkois-Suomeen ja Uudellemaalle 11 milj. euroa (Hämeen ELY-keskus)

Vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana myönnetystä rahoituksesta reilu kolme miljoonaa oli yritysrahoitusta ja 8,3 miljoonaa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankerahoitusta. Alueittain Uudenmaan osuus kokonaisrahoituksesta oli lähes 2,9 miljoonaa, Kaakkois-Suomen yli 3,5 miljoonaa ja Hämeen reilu kaksi miljoonaa euroa. Lisäksi valtakunnallisesti toimiville hankkeille myönnettiin rahoitusta 2,7 miljoonaa euroa, josta Uudellemaalle kohdentui 2,4 miljoonaa. Rakennerahastorahoitusta ja kansallisia yritystukia Etelä-Suomen alueella hallinnoi Hämeen ELY-keskus.

 

KUVA 1. Hämeen ELY-keskuksen rahoitusyksikön yritysrahoitus ja ESR-hankerahoitus Hämeeseen, Kaakkois-Suomeen ja Uudellemaalle alkuvuonna 2016.


Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä Hämeen ELY-keskus myönsi yritysten kehittämisavustusta Etelä-Suomen alueella yhteensä noin 2,1 miljoonaa euroa. Rahoituksesta lähes 70 % kohdistui Uudenmaan ja Päijät-Hämeen alueella toteutettaviin yritysten kehittämishankkeisiin. Hankkeiden odotetaan kasvattavan avustusta saaneiden yritysten liikevaihtoa yhteensä 60 miljoonaa euroa ja vientiä 46 miljoonaa euroa. Hankkeiden vaikutuksesta arvioidaan syntyvän alueelle 223 uutta työpaikkaa.

Tammi–maaliskuussa Hämeen ELY-keskus rahoitti yritysten kehittämispalveluhankkeita Etelä-Suomen alueella yhteensä 734 800 eurolla. Tästä summasta noin 69 prosenttia kohdistui Uudellemaalle. Myönnetyn rahoituksen määrä kasvoi selkeästi edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna, mikä selittyy pitkälti aktiivisesti käynnistyneillä valmennusohjelmilla. Alkuvuoden aikana yhteensä 80 pk-yritysten avainhenkilöä on päättänyt hyödyntää yritysten kehittämispalvelujen koulutusta oman osaamisensa ja organisaationsa kehittämiseen. Myös yrityskohtaisten Analyysi- ja Konsultointi-hankkeiden määrä on kasvanut edellisvuoteen verrattuna.

Alkuvuonna 2016 ESR-rahoitusta myönnettiin edellisen vuoden syksyllä olleen haun pohjalta. Merkittävä osuus (55 %) alueellisesta ESR-rahoituksesta kohdistui tällä kertaa Kaakkois-Suomeen. Hankkeiden tavoitteena on tukea nuoria siirryttäessä koulutuksesta koulutukseen tai koulutuksesta työelämään, tuottaa kasvu- ja rakennemuutosaloilla tarvittavaa koulutusta ja osaamista sekä parantaa työelämän ulkopuolella olevien, esimerkiksi työttömien ja vajaakuntoisten, työllistymis- ja osallistumismahdollisuuksia. Lisäksi alkuvuodesta rahoitettiin valtakunnallista Kotona Suomessa -ohjelmaa, jonka hankkeissa oli vahva pääkaupunkiseutupainotus.

Yritysten kehitysaktiivisuus piristynyt Hämeessä
 

Kanta- ja Päijät-Hämeeseen myönnettiin yritysten kehittämishankkeisiin 973 000 euroa, josta 76 % kohdistui Päijät-Hämeeseen. Hämeessä sekä myönnetyn avustuksen että saapuneiden hakemusten määrä kasvoi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Rahoituksesta neljä viidesosaa kohdistui pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen. Kanta-Hämeessä 80 % tuen saajista oli nuoria, alle viisi vuotta toimineita yrityksiä. Päijät-Hämeessä nuoria yrityksiä oli puolet rahoituksen saajista. Kanta-Hämeessä rahoitus painottui informaatio- ja viestintätoimialan yritysten hankkeisiin, kun taas Päijät-Hämeessä tuettiin eniten teollisuutta. Yritystukien lisäksi Päijät-Hämeessä on tuettu 210 000 eurolla Suomen Muotoilusäätiön toteuttamaa toimintaympäristön kehittämishanketta, jossa Muotoilusäätiö kehittää yhdessä Lahden alueen kehitysyhtiö Ladec Oy:n ja Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa yhteisen palvelumallin ja yhtenäisen palvelutarjonnan alueen pk-yritysten tarpeisiin.

Hämeessä myönnettiin rahoitusta yhteensä 22 Analyysi- ja Konsultointi-hankkeeseen. Yritykset hyödynsivät aktiivisimmin Uudistaminen-teeman konsultointia. Maaliskuussa koulutuksista käynnistyi Kasvuun johtamisen ohjelma, joka keräsi runsaasti osallistujia. Talouden ja tuottavuuden johtamisen sekä Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamisen koulutusohjelmat tulevat käynnistymään vielä vuoden 2016 aikana.

Hämeen ESR-rahoitus keskittyi tukemaan nuorten siirtymiä
 

Kanta- ja Päijät-Hämeessä käynnistyi alkuvuodesta neljä hanketta, joihin myönnettiin yhteensä 791 926 euroa. Rahoituksesta 60 % kohdistui Päijät-Hämeeseen. Hankkeissa korostuu erityisesti tuki, jota nuoret tarvitsevat koulutuksesta koulutukseen tai työelämään siirtyessään. Päijät-Hämeessä panostetaan korkeasti koulutettujen nuorten työelämään siirtymiseen kehittämällä mm. opintojenaikaista ohjausta Lahden ammattikorkeakoulussa. Toisessa hankkeessa Lahden ammattikorkeakoulu kehittää yhdessä Koulutuskeskus Salpauksen kanssa biotalous/puutuotealalle sujuvia, ilman välivuosia tapahtuvia siirtymiä peruskoulusta toiselle asteelle ja toiselta asteelta korkea-asteelle.

Kanta-Hämeessä Hyria testaa yhdessä Laurea-ammattikorkeakoulun ja Hyvinkään-Riihimäen seudun ammattikoulutussäätiön kanssa osuuskunnassa työskentelyä opintojen osana ja siirtymäreittinä opinnoista toiseen. Faktia Koulutus Oy:n hankkeessa kehitetään Kanta-Hämeeseen vahvaa leipomoalan osaamiskeskittymää tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa.

 

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Sinikka Kauranen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 151

Rahoitusasiantuntija Niina Lamberg, Hämeen ELY-keskus (ESR), puh 0295 025 153

Rahoitusasiantuntija Miia Forsström, Hämeen ELY-keskus (yritystuet), puh 0295 025 040

 

Kaikki Etelä-Suomen alueella rahoitetut ESR-hankkeet ja yritystuet löytyvät maakunnittain www.rakennerahastot.fi -sivuston Etelä-Suomen osiosta Toimintaa ja tuloksia - Rahoitetut hankkeet.

 

Liitteet:

ESR-hankerahoitus ja yritystuet Etelä-Suomen alueella, tammi-maaliskuu 2016

Yritysten kehittämisavustukset, tammi-maaliskuu 2016

ESR-hankkeet, tammi-maaliskuu 2016

 

 


Alueellista tietoa