Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tampereelta Vaasaan matkustavilta tienkäyttäjiltä sadoittain näkemyksiä valtatie 3:n kehittämisestä (Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset laativat parhaillaan yhdessä Liikenneviraston kanssa kehityskäytäväselvitystä Tampereelta Vaasaan johtavasta valtatie 3:n yhteysvälistä. Suunnittelutyön tarkoituksena on liikennepoliittisen selonteon tavoitteiden mukaisesti tehdä arvio yhteysvälihankkeen sisällöstä ja vaikutuksista.

Valtatie 3 kehityskäytäväselvityksen tavoitteena on löytää käytettävissä olevilla resursseilla mahdollisimman monipuolisia valtatien palvelutason turvaavia toimenpiteitä Tampereelta Vaasaan johtavalla yhteysvälillä. Selvitystyö toteutetaan uuden liikennepolitiikan mukaisesti laajassa vuorovaikutuksessa, mikä tarkoittaa muun muassa aiempaa perusteellisempaa käyttäjäryhmien tarpeiden tunnistamista.

Keskeisten sidos- ja asiakasryhmien näkemysten selvittämiseksi toteutettiin lokakuussa 2014 avoin verkkokysely. Kyselyllä kerättiin tärkeää tietoa tiellä liikkumisesta ja sillä tehtävistä kuljetuksista ja käyttäjien kokemuksia yhteysvälin nykytilan ongelmista. Saadut vastaukset ohjaavat osaltaan suunnittelutyötä ja tukevat valintaa tienkäyttäjiä parhaiten palvelevista toimenpidevaihtoehdoista. Kysely tavoitti vastaajat hyvin, vastauksia saatiin yhteensä 796 kappaletta. Selvitystyöryhmä haluaakin kiittää yhteysvälin käyttäjiä heidän vastausaktiivisuudestaan.

Kehitettävää liikenteen sujuvuudessa ja joukkoliikenteen järjestelyissä

Kyselyvastauksista käy ilmi, että valtatie 3 palvelee etenkin työmatkaliikennettä ja vapaa-ajan matkustajia, joiden suosituin kulkutapa on henkilöauto. Henkilöauton kuljettajien vastauksissa korostui liikenteen sujuvuusongelmat erityisesti yhteysvälin niillä tieosuuksilla, joilla ei nykyisin ole ohituskaistoja. Yhteysvälin suuri liikennemäärä ja liikennevirran huomattava raskaan liikenteen osuus nähtiin suurimpina haasteina valtatien sujuvuuden ja liikenteen ennakoitavuuden kannalta. Myös liikenneturvallisuuden arvostus näkyi kyselyvastauksissa. Olemassa olevia ohituskaistaosuuksia kiiteltiin, sillä niillä ohittaminen on turvallista.  

Kyselyyn vastanneet näkivät joukkoliikenteen palvelutasossa ja sen käyttömahdollisuuksissa runsaasti kehittämistarpeita. Valitettavan usein esteeksi joukkoliikenteen käytölle omien liikkumistarpeiden ja varsinkin linja-autoliikenteen osalta osoittautui vuorotarjonnan ja aikataulujen sopimattomuus.  Yhteysvälin ääripäissä Tampere–Ikaalinen-välillä ja Laihia–Vaasa-välillä nähtiin potentiaalia joukkoliikenteeseen perustuvaan työpaikkamatkustamiseen, jos kysyntään tulevaisuudessa vain kyetään vastaamaan. Junalla matkustavat henkilöt olivat keskimäärin linja-autolla liikkuvia tyytyväisempiä yhteysvälin joukkoliikennemahdollisuuksiin.

Valtatie 3 kehityskäytäväselvityksen laadinta käynnistettiin kesällä 2014 ja se valmistuu vuoden 2015 alussa. Selvitystyön lopputuloksena määritetään yhteysvälin palvelutasolle tavoitetila ja periaatteet sen eri osien kehittämiselle. Niiden pohjalta laaditaan perusteltu esitys yhteysvälin tärkeimmistä kehittämistoimenpiteistä. Työn tärkeimpänä tavoitteena on muodostaa Tampereen ja Vaasan väliselle kolmostiejaksolle tavoitetila ja löytää valtatie 3:lle tehokas toimenpidejoukko, jolla tieosuuden palvelutaso pysyy riittävän hyvänä seuraavat 10–15 vuotta.

Lisätietoja:


Alueellista tietoa