Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Millaisella osaamisella tulevaisuuden sote-työtä tehdään?

Järjestimme yhteistyössä kumppaniverkostojen kanssa kevään 2023 aikana työpajasarjan, jossa ennakoitiin sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden osaamistarpeita:

Sote-alan osaamisen ennakoinnin työpajasarja – ilmiöiden ihmettelystä koulutussuunnittelun ja jatkuvan oppimisen toimenpiteisiin.

Työpajoissa keskityttiin sosiaali- ja terveysalan osaamistarpeiden ennakointiin erityisesti koulutussuunnittelun ja jatkuvan oppimisen näkökulmista. Työpajoihin osallistui edustajia lähes kaikista Pirkanmaan julkisista koulutusorganisaatioista. Osallistujat pääsivät itse työstämään prosessia vaihe vaiheelta, ja lopputulos rakentui osallistujien näkemysten ja asiantuntijuuden pohjalta.

Työpajasarja koostui kolmesta Tampereella lähitilaisuutena järjestettävästä työpajasta. Työpajasarjan suunnittelussa ja toteutuksessa oli tiiviisti mukana verkoston organisaatioiden jäseniä, jotka muodostivat työpajasarjan asiantuntijaraadin.

Työpajasarjan tuloksena löytyi runsaasti sote-alan tulevaisuuden osaamistarpeita

Osaamisen ennakoinnin työpajasarja alkoi sosiaali- ja terveysalaan vaikuttavien trendien eli muutosilmiöiden tarkastelulla. Trendit ovat kehityssuuntia, jotka kertovat, mihin suuntaan asiat ovat muuttumassa. Pohdimme työpajoissa muutosilmiöiden mukanaan tuomia uusia palvelu- ja asiakastarpeita, ja sitä kautta alan uusia osaamistarpeita.

Osaamistarpeita tarkasteltiin työpajoissa valikoitujen alan ammattinimikkeiden kautta, ja koulutussuunnittelun tueksi laadittiin toimenpidesuosituksia. Toisena näkökulmana olivat erilaiset jatkuvan oppimisen keinot, joilla voitaisiin helpottaa sote-alan osaajapulaa sekä toisaalta työllistää alalle motivoituneita työttömiä työnhakijoita ja alanvaihtajia. Kolmantena näkökulmana olivat sote-alan työnantajat, ja heidän organisaatioilleen relevantit, muutosilmiöistä kumpuavat uudet osaamistarpeet.

Näkökulmasta riippumatta näyttäisi siltä, että sosiaali- ja terveysalalla tarvitaan tulevaisuudessa substanssiosaamisen lisäksi yhä enemmän digi- ja teknologiaosaamista sekä laaja-alaista asiakaspalveluosaamista. Myös työelämätaidot ja vuorovaikutusosaaminen korostuvat. 

Työpajasarjan tuloksia voidaan hyödyntää monella tapaa. Ne antavat suuntaviivoja koulutussuunnitteluun ja tarkasteltujen ammattien koulutussisältöihin, mutta tukevat myös alueella tehtävää yritys-oppilaitosyhteistyötä sekä alueen ennakointityötä. Työpajasarjalla on toivon mukaan vaikutuksia myös koulutusten työelämä- ja tulevaisuuslähtöisyyteen, sekä jatkuvan oppimisen toimenpiteiden myötä työllisyyden positiiviseen kehitykseen.

Pirkanmaalle toivotaan yhteisiä ja pysyviä ennakointiprosesseja

Työpajasarja onnistui lisäämään organisaatioiden ennakointikykyä käytännönläheisin menetelmin. Työpajasarjasta saadun palautteen perusteella tämänkaltainen tekeminen on toivottua. Ennakointiin toivotaan kuitenkin myös strategisempaa lähestymistapaa sekä Pirkanmaan laajuisia pysyviä ennakoinnin rakenteita ja prosesseja. Näin saataisiin työlle jatkuvuutta ja lisää vaikuttavuutta.

Tulevaisuudessakin Pirkanmaan ELY-keskus tekee ennakoinnin kehittämistyötä verkostojen kanssa, ja tämänkaltainen työpajasarjaprosessi nähdään yhtenä ELY-keskuksen ennakoinnin tuotteena, jolla täydennetään muuta alueen ennakointityötä.

Lisätiedot

Julkaisu työpajasarjasta: Sote-alan osaamisen ennakoinnin työpajasarja, pdf (doria.fi)

Sanna Kulmala
Jatkuvan oppimisen koordinaattori
sanna.kulmala(at)ely-keskus.fi