Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Pohjavesialueiden rajaaminen ja luokitus Laihialla on valmistunut (Pohjanmaa)

Niiden pohjavesialueiden, joiden pääsijaintikunta on Laihia, luokitus- ja rajausmuutosehdotuksiin oli mahdollista esittää hydrogeologisia ja muita luokituksen kannalta olennaisia lisätietoja ajalla 25.6.–28.8.2020. Em. kuulemisajan jälkeen ELY-keskus on käynyt läpi palautteet ja antanut niihin vastineensa.

Laihialla on seitsemän vedenhankintaa varten tärkeää pohjavesialuetta (luokka 1) ja kaksi vedenhankintaan soveltuvaa pohjavesialuetta (luokka 2). Pohjavesialueluokituksesta poistettiin kolme pohjavesialuetta. Rajausmuutoksia tehtiin kolmelle alueelle, joista kaksi on pieniä teknisiä korjauksia. Merkittävimpänä rajausmuutoksena Isokankaan pohjavesialueen rajausta muutettiin tehtyjen pohjavesistutkimusten perusteella siten, että Jakkulan ampumarata jää pääasiassa pohjavesialueen ulkopuolelle. Pohjavesialueen ulkopuolelle jäävältä osalta vedet eivät tutkimuksen mukaan kerry pohjavesimuodostumaan. Laihian pohjavesialueista suurin osa on kallio- tai moreenimäkien rinteille kerrostuneita rantakerrostumia tai huuhtoutuneita moreenimuodostumien osia, joissa muodostuvaa pohjavettä käytetään kylien ja haja-asutuksen talousvetenä. Kunnan alueella on myös peitteisiä katkeilevia harjujaksoja, jotka nousevat pintaan Kurunkankaan ja Leppinevan pohjavesialueilla.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on merkinnyt Laihian pohjavesialueiden tarkistetut luokitukset ja rajaukset ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. ELY-keskus myös tallentaa rajaus- ja luokitusmuutokset valtakunnalliseen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään/pohjavesialuepaikkatietokantaan, josta ne ovat saatavilla päivityksen jälkeen (joulukuu 2020) (www.syke.fi/avointieto).

Pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset ovat voimassa 23.9.2020 alkaen.

Pohjavesialueet rajataan ja luokitellaan parhaan saatavilla olevan tiedon perusteella. Siten ELY-keskus voi myöhemminkin muuttaa pohjavesialueiden rajauksia ja luokituksia uuteen tietoon perustuen. Pohjavesialueen rajausta tai luokitusta voidaan muuttaa esimerkiksi, mikäli vedenotto alueelta alkaa tai loppuu tai saadaan uutta tietoa alueen hydrogeologiasta tai pohjavedestä riippuvaisista ekosysteemeistä. Mahdollisista myöhemmistä rajaus- ja luokitusmuutoksista tiedotetaan erikseen ja niistä järjestetään kuuleminen.

Lisätietoja: