Oikopolut

Tutustu asiantuntijoihimme

Liikennejärjestelmäasiantuntija Tommy Ulmanen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Aloitin liikennejärjestelmäasiantuntijana Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa, liikenne- ja infrastruktuuri vastuualueella toukokuussa 2020. Olen suorittanut tekniikan korkeakoulututkinnon teknologiaosaamisen johtamisen insinööri YAMK ja alempi tutkintoni on ohjelmistotekniikan insinööri AMK.

Työurani on karttunut tavaraliikennealalta muun muassa satamantoiminoissa ja -pidossa sekä logistiikkavirtojen turvallisuuden hallinnasta. Lisäksi kokemusta on kertynyt korkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyksikössä, jonka puitteessa kehitetiin älykästä tavara- ja henkilöliikennettä.

Liikenneala on voimakkaasti muuttuva ala, jonka kehitykseen vaikuttaa useat megatrendinomaiset muutostekijät. Osa näistä perustuu ilmastonmuutokseen ja kasvavan liikenteen mukanaan tuomiin moninaisiin haasteisiin, osa taas digitalisaation ja teknologian mahdollisuuksiin. Kiinnostuin liikennejärjestelmäasiantuntijan tehtävästä, koska voin olla vaikuttamassa alueelliseen liikennejärjestelmän toimivuuteen ja sen kestävään kehittymiseen.

Liikennejärjestelmäasiantuntijan tehtäviin kuuluu osaltaan edistää ja ylläpitää Kaakkois-Suomen liikennejärjestelmän tilaa, jotta se on tiekäyttäjille kaikissa olosuhteissa sujuva ja turvallinen. Tehtävät ovat käytännön läheisiä kansalaisten ja elinkeinoelämän rajapinnassa mutta samalla myös tulevaisuuden liikennejärjestelmätyötä, jossa sovitetaan palvelu, tieto ja infrastruktuuri yhdeksi kokonaisuudeksi.

Koen että työnkuva on monipuolista, vastuullista ja edellyttää hyvää yhteistyökykyä. Jokainen työviikko on vaihteleva, johon sisältyy paikkatietoasioiden käsittelyä, maankäyttö- ja kaava-asioita sekä liikennejärjestelmään liittyvien tehtävien hoitamista, kuten tierekisterin ylläpitoa. Päivittäisiin työtehtäviin kuuluu myös säännöllisiä yhteistyökokouksia verkkoalustoilla muiden liikenneviranomaisten, kuntien sekä elinkeinoelämän kanssa.

 Suosittelen ELY-keskusta työnantajana. Täällä saa tuekseen asiantuntevat työkaverit ja kannustavan ilmapiirin. Työnantaja tukee urakehitystä erilaisin toimenpitein ja täällä voi hyödyntää osaamaistaan. 

Tekninen asiantuntija Suvi Aho, Pirkanmaan ELY-keskus

Olen Suvi ja työskentelen ELY-keskusten yhteisessä liikenteen asiakaspalvelukeskuksessa Tampereella teknisenä asiantuntijana. Aloitin Pirkanmaan ELY-keskuksessa vuonna 2017 ensin asiakasneuvojana ja pääsin myöhemmin nykyiseen tehtävääni. Se vastaa paremmin filosofian maisterin tutkintoani, sillä pääaineenani oli tietojenkäsittely.

Ylläpidän asiakaspalvelun usein kysyttyä-palvelua sekä järjestän sisäisiä koulutus- ja keskustelutilaisuuksia ja seuraan palvelumme laatua. Lisäksi osallistun asiakaspalvelun järjestelmien kehittämiseen ja monenlaiseen virastojen väliseen yhteistyöhön. Kehitän myös verkkoasiointia ja verkkosisältöjä sekä perehdyn uusiin lakeihin, lakimuutoksiin ja ohjeisiin, jotka vaikuttavat työhömme. Lisäksi toimin asiakasneuvojien tukena haastavammissa asioissa. Myös asiakaspalvelun viestintäasiat kuuluvat tehtäviini.

Työssäni parasta on monipuolisuus sekä mukavat ja osaavat työkaverit. Työ on myös sopiva sekoitus itsenäistä tekemistä ja tiivistä tiimityötä. Suosittelen ELY-keskuksesta työpaikkana ehdottomasti myös muille. Työssä on mahdollista kehittää itseään ja osaamistaan koko ajan sekä saada omaa osaamistaan vastaavia tehtäviä. Etätyömahdollisuus sekä liukuva työaika mahdollistavat myös työn ja perheen yhteensovittamisen.

Maksatusasiantuntija Kristiina Leinonen, Satakunnan ELY-keskus

Olen Kristiina Leinonen, aloitin keväällä maksatusasiantuntijan tehtävässä Satakunnan ELY-keskuksessa. Pohjakoulutukseni on laskentamerkonomin tutkinto, olen täydentänyt vuosien kuluessa osaamistani osallistumalla hallinnon koulutustilaisuuksiin ja valtionhallinnon talouskoulutuksiin sekä suorittamalla laskentatoimen ja hallinto-oikeuden opintoja Itä-Suomen yliopistossa. Aiemman urani aikana olen työskennellyt mm. Pohjois-Karjalan hätäkeskuksessa hallintosihteerinä. Satakunnan ELY-keskukseen tulin Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta, jossa työskentelin kahdeksan vuotta maksatusasiantuntijana.

Maksatusasiantuntijan tehtävä sisältää maaseudun kehittämisen tukemiseen myönnettyjen tukien maksuhakemusten tarkastamista ja maksupäätösten esittelyä ratkaisijalle sekä hallinnollisia tarkastuskäyntejä hankkeisiin. Työ on monipuolista, alkaen maksuhakemuksissa esitettyjen kustannusten selvittelystä ja tukikelpoisuuden varmistamisesta päätyen maksupäätösesityksen tekoon. Työ vaatii tiivistä yhteistyötä työyhteisön ja asiakkaiden kanssa.

Kiinnostukseni Satakuntaa kohtaan syntyi kesän 2018 henkilökierrossa. Työskentelin kaksi ja puoli kuukautta Porissa Satakunnan ELY-keskuksessa ja kokemuksieni pohjalta päätin, että jos mahdollisuus tulee, niin haluan tehdä työtä tässä työyhteisössä ja maakunnassa.

ELY-keskus on hieno näköalapaikka maakunnan asioihin ja sen tulevaisuuteen. Parasta on, että työyhteisössä voidaan yhdessä oppia uutta ja työntekijöiden tekemiseen luotetaan. Työllämme on merkitystä koko maakunnan kehitykselle. Suosittelen lämpimästi ELY-keskusta työpaikkana.

Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori Leevi Törmäkangas, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Aloitin 19.10.2020 Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattorina.

Suoritin lukion Etelä-Afrikassa Swazimaassa. Koulutukseni on Master of Science in Economics -tutkinto Skotlannissa Edinburghin yliopistossa ja kandintutkinto taloustieteistä Lontoossa SOAS-yliopistossa.

Kiinnostuin tästä tehtävästä, kun Valtiolle.fi-portaalin kautta löysin avoimen työpaikan. Tämä on vastuullinen asiantuntijatehtävä, jossa pääsen hyvin laajalti tekemään yhteistyötä yritysten kanssa. Tämän tehtävän haasteellisuus kiehtoi minua ja aiempi työkokemukseni liikkeenjohdon konsulttina oli minua jo valmistanut tehtävään.

Tehtäväni kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattorina on auttaa varsinaissuomalaisia yrityksiä kansainvälisille markkinoille ja kasvamaan siellä eli kasvattaa yritysten vientiä. Laajasti ottaen tehtäväni on neuvoa ja auttaa kansainvälistyviä yrityksiä, edistää sitä kautta työllisyyttä ja luoda kasvumahdollisuuksia yrityksille. Konkreettisesti olen työssäni tiiviisti yhteyksissä yrityksiin, ja järjestän tapaamisia. Yritykset ottavat myös itse yhteyttä ja neuvon heitä oikeisiin palveluihin. Team Finlandin toimintakenttä on laaja. Käytettävissä ovat kaikki ne palvelut, mitä on julkisella puolella tarjota yrityksen kasvuun. Sparrailen ja neuvon, miten kannattaa edetä. Tehtäväni on tunnistaa asiakkaiden tarpeet ja neuvoa, mikä palvelu tai kanava on kaikkein hyödyllisin.

Odotan kovasti, että pääsen tutustumaan paikalliseen yritysverkostoon ja toimijoihin, ja sitä kautta oppimaan uutta. Innolla odotan myös, että pääsen näkemään laajalla skaalalla erilaisia yrityksiä erilaisissa kasvun vaiheissa, ja että pääsen tutustumaan yrityksiin, joilla on kasvuhaluja, innovaatioita ja kansainvälistymistarpeita.

Työvoimapalveluasiantuntija Eero Häyrinen, Hämeen ELY 

Olen Eero Häyrinen ja olen työskennellyt Hämeen ELY-keskuksessa työvoimapalveluasiantuntijana toukokuusta 2018 alkaen. Työssäni kehitän TE-palveluita yhteistyössä Hämeen työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) kanssa.  

Työni sisältää työvoimapalvelujen hankintaa TE-toimiston asiakkaille. TE-palveluilla eli julkisilla työvoima- ja yrityspalveluilla edistetään työmarkkinoiden toimivuutta. Keinot ovat osaavan työvoiman saatavuus, työnhakijoiden työllistyminen sekä työllistymiskyvyn kehittyminen. TE-palveluilla vaikutetaan myös uuden yritystoiminnan syntymiseen ja parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä. 

TE-toimistot ovat ELY-keskusten alaista paikallishallintoa. ELY-keskusten tehtävänä on ohjata TE-toimistoja niiden tavoitteiden saavuttamisessa ja palvelujen kehittämisessä. 

Tavoitteena on tarkoituksenmukaiset, vaikuttavat ja tulokselliset palvelut. Työhöni sisältyy laajaa verkostoyhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. TE-toimistojen lisäksi julkisia työvoima- ja yrityspalveluja tuottavat useat toimijat (kunnat, yritykset ja kolmas sektori, yrityspalveluorganisaatiot ja oppilaitokset). 

Kiinnostuin ELY-keskuksen työpaikasta, koska työnkuva on monipuolinen ja laaja. Siinä pitää oppia uusia tietoja ja taitoja. Yhteistyö erilaisten toimijoiden kanssa kiinnosti myös. Olen työskennellyt TE-toimistossa ja työllistymisen kentällä jo aikaisemmin, joten tehtävässä yhdistyi oma työhistoria, kiinnostuksen kohteet ja eteneminen uusiin tehtäviin. Koulutukseni on yhteiskuntatieteiden maisteri ja gradun olen aikanaan tehnyt metsäteollisuuden äkillisestä rakennemuutoksesta. 

ELY-keskuksessa työskentelyssä parasta on se, että pääsee työskentelemään konkreettisesti TE-palvelujen kanssa ja vaikuttamaan työvoimapolitiikan toimeenpanoon. Työskentely on itsenäistä, mutta vaatii samalla laajaa yhteistyökykyä. Jatkuva arviointi ja ennakointi, tulosten seuranta ja muutokset värittävät työtä. 

Suosittelen ELY-keskusta työpaikkana! Työ on itsenäistä, vastuullista ja vaativaa, mikä pitää työn kiinnostavana ja motivoivana. 

Varautumiskoordinaattori Matti Niskanen, Varsinais-Suomen ELY

Syyskuun puolivälissä 2020 aloitin ELVAR-toimikunnan varautumiskoordinaattorina. Hallinnollisesti toimin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen virkamiehenä, mutta toiminnan rahoittaa Huoltovarmuuskeskus. Koulutukseni on valtio- ja sotatieteiden maisteri.
Kiinnostuin tästä uudesta tehtävästä, kun kaksikin tuttuani vinkkasi minulle, että nyt on auki paikka, joka sopii sinulle kuin nenä päähän.

Varautumiskoordinaattorin tehtävänä on vastata Huoltovarmuuskeskuksen alaisen Lounais-Suomen elinkeinoelämän alueellisen varautumisyhteistyö- toimikunnan (ELVAR) toiminnasta ja koordinoinnista. Nimi on todella pitkä, joten käytämme vain lyhennettä ELVAR.
Koordinaattori toimii myös ELVAR-toimikunnan sihteerinä sekä huoltovarmuuteen liittyvien alueellisten kehittämisprojektien toimeenpanijana. Toimikunnan yhteistyöverkostoon kuuluu alueen keskeisiä elinkeinoelämän varautumisen asiantuntijoita, huoltovarmuusorganisaation edustajia ja varautumisesta vastaavia viranomaisia. Keskeisiä sidosryhmiä ovat näiden lisäksi alueelliset valmius- ja varautumisfoorumit, joiden työskentelyyn osallistun. Varautumiskoordinaattori tukee osaltaan alueellisten valmiusharjoitusten järjestelyjä. Toiminnan tarkoituksena on kehittää elinkeinoelämän varautumista häiriötilanteisiin alue- ja maakuntatasolla sekä edistää elinkeinoelämän, julkishallinnon ja kolmannen sektorin yhteistoimintaa.

Ennen kaikkea minua kiinnosti tässä uudessa tehtävässä varautuminen ja huoltovarmuus. Se on sitä työtä, johon olen kouluttautunut. Yhteys elinkeinoelämään kiinnosti sen vuoksi, että minulla oli näitä yhteyksiä viestintätoimistossa työskennellessäni. Avainsanat työssäni ovat: Turvallisuus, puolustus, varautuminen, strateginen viestintä ja yhteydet elinkeinoelämän toimijoihin.

Kuva: Alina MacDonald

Kehittämisasiantuntija Soile Kauttio, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Niin vain kävi lokakuun 2020 alussa, että Soile Kauttio löysi itsensä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta vakituisesta virasta.

- Tässä tehtävässä kiinnostivat minua monipuoliset viestintä- ja asiakkuustehtävät. Aiemmin olen ollut viestintätehtävissä ELY-keskuksen maaseutuyksikössä ja TE-toimistossa. Tehtävässäni saan kehittää erityisesti sosiaalista mediaa ja rekrytointiviestintää. Lisäksi ELY-keskuksiin on tulossa uusi asiakkuusstrategia, jonka jalkauttamistyöhön pääsen mukaan, kertoo Kauttio työtehtävistään.

Koulutukseltaan Kauttio on tradenomi ja opiskelee parhaillaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa työnsä ohessa.

Korona-aika toi muutoksia myös Kauttion työhön, sillä hän on tehnyt etätöitä maaliskuusta 2020 lähtien.
- Ehdin olla viestintäasiantuntijan tehtävissä vain kuusi viikkoa, kun ELY-keskuksen etätyösuositus tuli. On mahtava mahdollisuus, että voi tehdä töitä kotona. Koneet ja ohjelmat toimii, joten ei ole mitään valittamista, hän sanoo. 

Kysyttäessä suositteleeko tuore kehittämisasiantuntija ELY-keskusta työnantajana, Kauttio toteaa, että ehdottomasti!
- ELY-keskus on hyvä työnantaja. Työnantaja tukee urakehitystä, itsensä kehittämistä ja onpa meillä työpaikan alakerrassa oma kuntosalikin. Ja kaupan päälle saa kivan ja kannustavan työyhteisön, päättää Kauttio.

Siltavastaava Olli Kilponen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Olen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen siltavastaava Olli Kilponen. Minulla on noin 10 vuoden työkokemus rakennusalan eri työtehtävistä mm. siltojen korjaus- sekä uudisrakentamisesta ja muutamien vuosien kokemus siltavastaavan virkatehtävän hoidosta valtiolla. Olen valmistunut yhdyskuntatekniikan insinööriksi Oulun ammattikorkeakoulusta ja diplomi-insinööriksi Oulun yliopistosta. Työkokemusta on kertynyt siltojen rakentamisen lisäksi mm. kaupan alalta ja rauhanturvaajan tehtävistä Kosovosta. 

Siltavastaavan työni Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa on haastavaa, ja tehtäväni ovat vastuullisia. Työtehtävissäni saan näköalapaikalta koordinoida kokonaisuutta, jonka jokaisen tehtävän hoidosta minulla on jonkin verran henkilökohtaista aiempaa kokemusta, tämä on osaltaan helpottanut työtehtävien hoitamista.

Ammattikorkeakoulussa pääaineeni oli infrarakentaminen. Oulun yliopistossa pääaineeni oli tuotannollisen toiminnan johtaminen. Aikoinaan opintojen ohessa tehdyt työni infrarakentamisen alalla sisälsivät paljon matkustamista. Perheellisenä ihmisenä etsin stabiilimpaa työpaikkaa, jonka löysin ELY-keskuksesta: Siellä oli auki silta-asiantuntijan tehtävä.

Aloitin ELY-keskuksessa työn silta-asiantuntijan työnimikkeellä syksyllä 2017. Tehtäviini kuului esimerkiksi siltojen tarkastus-, korjaus-, ja uusimisohjelmointia sekä suunnitelmien teettämistä. Työnimikkeeni vaihtui siltavastaavaksi, kun minusta tuli Lapin ELY-keskuksen inventointiyksikön projektipäällikkö, eli rakennutan nykyään myös siltatyömaita. Virkatehtävää hoitaessani kouluttaudun edelleen; Viimeksi suoritin Pohton oppisopimuskoulutuksen: Johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET).

Valtiolla on hyvät uramahdollisuudet, ja kannustus itsensä kouluttamiseen ja tietotaitojensa päivittämiseen. ELY-keskuksessa on aivan mahtavaa asiantuntijoiden keskinäinen verkostotoiminta, ja minulla on koko ajan käytössä valtakunnan parhaat alan asiantuntijat.