Navigointivalikko
KAI Suunnittelu ja seuranta

Suunnittelu ja seuranta – Kainuu

Toiminnan suunnittelu ja ohjaus

Kainuun ELY-keskus tekee hallituskausittain strategisen tulossuunnitelman sekä vuosittain hallinnonaloittaiset toiminnalliset tulossuunnitelmat.

Strategisessa tulossuunnitelmassa esitetään ELY-keskuksen toiminnan keskeiset tavoitteet. Strateginen tulossopimus tehdään työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Toiminnallisissa tulossuunnitelmissa puolestaan esitetään konkretisoidut toimenpiteet. Nämä sopimukset tehdään toimintaa ohjaavien ministeriöiden kanssa.

Seuranta

Valtioneuvoston asetuksessa alueiden kehittämisestä säädetään, että kehittämisen seurannassa ja arvioinnissa tulee käyttää mittareita, jotka kuvaavat:

1. alueiden taloutta ja kilpailukykyä
2. työmarkkinatilannetta
3. väestönkehitystä ja hyvinvointia
4. ympäristön kestävää kehitystä.

Kainuun ELY-keskus seuraa sekä oman toimintansa tuloksellisuutta että toimintaympäristön tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia.

Toimintaympäristön muutokset ja kehityksen suunta vaikuttavat vuosittaiseen strategiseen ja toimintoja koskevaan tulossuunnitteluun. Lisäksi esimerkiksi rahoituksen kohdentamisen muutoksia voidaan tehdä nopeastikin.

Tieto- ja ennakointipalvelu analysoi työmarkkinoiden, toimialojen, aluetalouden, toimintaympäristön ja infra- ja yhdyskuntarakenteen kehitystä sekä ympäristön tilaa. Tietoa käytetään ELY-keskuksen toiminnan suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä laajemminkin seudullisen ja maakunnallisen kehittämisen ja päätöksenteon tukena.