Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Ympäristövaikutusten arviointiselostus on valmistunut Vaasan satamatiehankkeesta (Pohjanmaa)

Hanke

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue on toimittanut Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueelle ympäristövaikutusten arviointiselostuksen Vaasan satamatiehankkeesta.

Vaasan satamatie sijoittuu eteläisen Kaupunginselän ja sen ympäristön alueelle Vaasassa ja Mustasaaressa. Hankkeen tavoitteena on löytää nykyistä toimivampi yhteys Vaasan satamaan ja näin kehittää Vaasan seudun logistista järjestelmää. Tiehankkeen pituus on vaihtoehdosta riippuen 13,5–23,1 km. Tarkoituksena on luoda tieyhteys, joka kytkee tehokkaasti Vaskiluodon sataman ja logistiikkakeskuksen toisiinsa sekä samalla valtakunnan päätieverkkoon, valtateihin 3 ja 8. Vaasan satamatiehankkeeseen sisältyy myös logistiikkakeskuksen kytkentä Vähäkyröntiehen osana valtatien 8 tulevaa yhteyttä Helsingby – Vassor. Tien kehittämisen taustalla ovat häiriötekijät, jotka Vaasan keskustaan on aiheutunut läpikulkevasta raskaasta liikenteestä sekä suurille satamaan suuntautuville kuljetuksille katuverkon ahtaudesta aiheutuvat ongelmat. Satamatien suunnittelu ja arviointi on saanut osarahoitusta EU:n TEN-T -rahastosta.

Tarkastellut vaihtoehdot

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on tarkasteltu viittä vaihtoehtoa:

  • Vaihtoehto 0+ eli nykyisen väyläverkon kehittäminen eli Vaasan kaupungin määrittelemien liikenneturvallisuustoimenpiteiden toteutus katuverkolla.
  • Keskustatunneli eli kalliotunnelin rakentaminen Vaasan keskustan ali. Tunneli louhitaan kallioon osuudella Kauppapuistikko – Vaasanpuistikko. Vaihtoehto kulkee tunnelista moottoritietä Vikbyn eritasoliittymään, josta se jatkuu logistiikkakeskuksen eteläpuolelta Vähäkyröntielle Martoisiin.
  • Kaupunginselkä-vaihtoehto sijoittuu Eteläiselle Kaupunginselälle välillä Myrgrund – Emäntälahti, johon tehdään moottoritien uudeksi päätepisteeksi kiertoliittymä. Reitti kulkee siitä edelleen moottoritietä Vikbyn eritasoliittymään, josta se jatkuu logistiikkakeskuksen eteläpuolelta Vähäkyröntielle Martoisiin. Kaupunginselän ylitys toteutetaan pääosin siltana, vain molemmille rannoille tehdään yhteensä noin 800 metriä pengertietä.
  • Fladan–vaihtoehto kulkee Vaasan yleiskaavan mukaisesti Myrgrundistä Kotisarantietä Munsmon ja Sulvan välistä Kaupunginselän eteläpuolelta ja liittyy moottoritiehen Fladanin eritasoliittymän kohdalla. Reitti kulkee moottoritietä Vikbyn eritasoliittymään, josta se jatkuu logistiikkakeskuksen eteläpuolelta Vähäkyröntielle Martoisiin.
  • Vikby-vaihtoehto erkanee Fladan-vaihtoehdosta Tölbyn kohdalla, josta se kaartaa etelään Vikbyn läpi valtatielle 8.

YVA-ohjelmavaiheen jälkeen Kaupunginselkä-vaihtoehdon länsipäätä on siirretty pohjoiseen, Sundomin sillan penkereeseen etäämmälle asukkaiden suosimalta ranta-alueelta. Kaupunginselän ylittävien siltojen kohdalla on Emäntälahden puoleisessa sillassa huomioitu Kaupunginselän tekosaaret, jotka lyhentävät Kaupunginselän itäisen sillan pituutta kun Satamatieyhteys voidaan saarten kohdalla toteuttaa pengerratkaisuna. YVA-ohjelmavaiheen jälkeen Fladan-vaihtoehdossa on Fladanin eritasoliittymä siirretty noin 350 metriä Vaasan suuntaan, jolloin nykyinen Fladanin eritasoliittymä muuttuu Rantatien (maantie 673) kohdalla risteyssillaksi. Uuteen Fladanin eritasoliittymään rakennetaan rampit sekä Vaasan että Laihian suuntaan. Fladanin eritasoliittymän ja Vikbyn eritasoliittymän väliselle moottoritieosuudelle tehdään lisäkaistat liittymis- ja erkanemiskaistojen järjestelyä varten. Vikby-vaihtoehto on ohjelmavaiheen jälkeen suunniteltu kulkemaan nykyisen Vikbyn eritasoliittymän kautta ja Helsingbystä Martoisiin samaa linjausta noudattaen kuin muutkin vaihtoehdot. Vikby – Helsingby välillä aikaisemmin suunnitellusta oikaisusta on luovuttu.

Vaikutukset

Vaihtoehdot eroavat toisistaan linjaukseltaan sekä toteuttamisratkaisuiltaan. Keskustatunneli-vaihtoehdossa sataman raskas liikenne ja ainakin osa erikois- ja vaarallisten aineiden kuljetuksista siirtyy keskustan katuverkolta tunneliin. Muissa vaihtoehdoissa osa sataman etelään suuntautuvasta raskaasta liikenteestä sekä erikois- ja vaarallisten aineiden kuljetuksista siirtyy keskustan katuverkolta uusille reiteille. Vaihtoehtojen vaikutukset henkilöliikenteeseen ovat vähäisiä, mutta erityisesti Kaupunginselkä-vaihtoehdossa seudullinen saavutettavuus paranee merkittävästi sujuvampien liikenneyhteyksien myötä. Ilman laatuun vaikuttavissa päästömäärissä ei ole eri vaihtoehdoissa merkittäviä eroja.  

Keskustatunneli- ja Kaupunginselkä-vaihtoehto parantavat asumisviihtyvyyttä sekä liikkumis- ja virkistysmahdollisuuksia ydinkeskustassa. Fladan- ja Vikbyvaihtoehdot vähentävät tielinjauksen lähistön asumisviihtyvyyttä ja virkistyskäyttöä tuomalla rauhalliseen maalaisympäristöön raskaan liikenteen haittoja.

Vaihtoehdot Vikby ja Fladan sijoittuvat liito-oravan elinympäristöjen läheisyyteen ja osin myös pirstovat niitä. Kaupunginselkä-vaihtoehdon linjaus sijoittuu lepakoiden lisääntymisalueen lähettyville. Fladan-, Vikby- ja Kaupunginselkä-vaihtoehtojen vaikutukset pesimälinnustoon ovat suuret.  Tulvien kannalta Fladan- ja Vikby-vaihtoehdoilla on haitallisimmat vaikutukset.

Kaikki vaihtoehdot ovat ympäristövaikutusten näkökulmasta toteutettavissa. Toteutettava vaihtoehto valitaan vasta yhteysviranomaisen YVA-selostuksesta antaman lausunnon jälkeen hankkeen jatkosuunnittelussa.

Arviointiselostus nähtävillä

Arviointiselostus on nähtävillä 18.1.–14.3.2017 Vaasassa Kansalaisinfossa (Kirjastonkatu 13, Vaasa), Vähänkyrön yhteispalvelupisteessä (Vähäkyröntie 11, Vähäkyrö) sekä Mustasaaressa (Keskustie 4, Mustasaari). Arviointiselostus toimitetaan kuulutusajaksi myös Mustasaaren pääkirjastoon (Koulutie 1, Mustasaari) sekä julkaistaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen internet-sivuilla www.ymparisto.fi/vaasansatamatieYVA.

Arviointiselostusta koskevat kaikille avoimet yleisötilaisuudet pidetään maanantaina 23.1.2017 klo 17.00 Mustasaaressa Sulvan koulun ruokasalissa, Urheilukuja 3, 65450 Sulva ja tiistaina 24.1.2017 klo 17.00 Vaasan kaupunginkirjaston Draama-salissa, Kirjastonkatu 13, 65100 Vaasa.

Arviointiselostuksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja viimeistään 14.3.2017 klo 16.15 mennessä sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai osoitteeseen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 77, 67101 Kokkola. Lausunnot ja mielipiteet pyydetään toimittamaan myös Word-tiedostona ja viittaamaan niissä diaarinumeroon EPOELY/36/07.04/2013.

Lisätietoja:

Hankkeesta vastaava: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue, Ari Perttu, [email protected], puh. 029 502 7745
YVA-konsultti: Ramboll Finland Oy, Riina Känkänen, [email protected], puh. 040 768 8084
Tiesuunnittelu: Ramboll Finland Oy, Mikko Uljas, [email protected], puh. 040 066 5719


Alueellista tietoa