Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Yleisötilaisuudet valtatien 12 parantamisesta välillä Uusikylä-Tillola (Uudenmaan ELY-keskus)

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus laatii yleissuunnitelmaa valtatien 12 parantamiseksi välillä Uusikylä–Tillola. Yleissuunnitelma valmistuu vuoden 2015 loppuun mennessä. Yleissuunnitelman tavoitteena on ollut löytää yhteysvälille aiempia suunnitelmia kustannustehokkaampi ja käyttäjälähtöisempi kehittämisratkaisu, joka parantaa liikenteen toimivuutta ja turvallisuutta.

Lähes valmiita suunnitelmia esitellään kaikille avoimissa yleisötilaisuuksissa keskiviikkona 25.11.2015 klo 18.00 - 19.30 Nastolan kunnantalon valtuustosalissa (Pekkalantie 5) ja torstaina 26.11.2015 klo 18.00 - 19.30 Iitin kunnantalon valtuustosalissa (Rautatiekatu 20). Tilaisuudet ovat samansisältöiset ja niiden alussa pidetään lyhyt suunnittelun esittely, jonka jälkeen valittuihin suunnitelmaratkaisuihin voi tutustua havainnollisen virtuaalimallin ja suunnitelmien avulla sekä keskustella niistä yhdessä suunnittelijoiden kanssa. Tilaisuuksissa on esillä myös Iitin kunnan Kausala–Kirkonkylä -osayleiskaavan muutos ja laajennus valtatie 12 vaikutusalueella.

Suunnittelualue ja nykytila

Valtatieosuus Uusikylä–Tillola sijaitsee Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa Nastolan ja Iitin kuntien alueella. Parannettavan tieosuuden pituus on noin 28 kilometriä. Uudenkylän ja Tillolan välille on laadittu samanaikaisesti ja samassa suunnitteluprosessissa kaksi yleissuunnitelmaa Uusikylä-Mankala ja Mankala-Tillola.  

Suunnittelualueella valtatien 12 liikenneturvallisuustilanne on huono, tiejaksolla on sujuvuusongelmia eikä se täytä laatutasoltaan valtateille asetettuja vaatimuksia. Lisäksi ongelmana on tien ja liikenteen aiheuttamat ympäristöhaitat erityisesti Nastolassa Arolan kylän ja Iitissä Kausalan taajaman kohdilla.

Yleissuunnittelun sisältö

Yleissuunnitelmassa määriteltiin tien likimääräinen paikka, tilantarve ja suhde ympäröivään maankäyttöön sekä tekniset ja liikenteelliset perusratkaisut. Osana yleissuunnitelmaa on esitetty toimenpiteet muun muassa meluhaittojen torjumiseksi ja ympäristövaikutusten lieventämiseksi. Suunnittelun yleispiirteisyys merkitsee sitä, että esimerkiksi yksityistiejärjestelyt tarkentuvat vielä seuraavissa suunnitteluvaiheissa.

Yleissuunnitelmassa esitetään valtatie 12 parannettavaksi tavoitetilanteessa keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi välillä Uusikylä-Tillola.  Nopeusrajoitustavoitteena on ollut 100 km/h, ja valtatielle liitytään vain eritasoliittymien kautta. Valtatielle rakennetaan Hiisiön,  Jokuen, Kausalan ja Tillolan eritasoliittymät ja nykyistä Tillolan eritasoliittymää parannetaan. Valtatielle 12 on suunniteltu myös yhtenäinen rinnakkaistie, joka muodostuu pääosin nykyisestä sivuun jäävästä valtatiestä sekä olemassa olevasta tieverkosta. Nykyisten kulkuyhteyksien säilyttämiseksi on tehty rinnakkaisyhteyksiä ja ali- ja ylikulkusiltoja valtatien 12 poikki.  

Välillä Uusikylä-Tillola valtatie 12 parannetaan uudelle linjaukselle nykyisen valtatien eteläpuolelle. Sitikkalassa valtatie 12 ylittää Lahti–Kouvola -radan uudella linjauksella nykyisen tien eteläpuolella, mutta muilta osin Mankalasta Jokueen valtatietä parannetaan nykyisellä paikallaan. Jokuesta Tillolaan valtatie rakennetaan uuteen maastokäytävään Kausalan pohjoispuolelle noudatellen aiemman, vuonna 2010 laaditun, yleissuunnitelman linjausta.

Yleissuunnitelmassa esitetään myös mahdolliset vaiheittain toteuttamisen ratkaisut.

Suunnitelmien käsittely

Valtatien 12 yleissuunnitelmat ovat maantielain mukaan käsiteltäviä suunnitelmia, jotka liikennevirasto hyväksyy. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää yleissuunnitelmista lausunnot alkuvuodesta 2016 Lahden kaupungilta ja Iitin kunnalta sekä muilta sidosryhmiltä. Yleissuunnitelmat asetetaan silloin yleisesti nähtäville alueen kunnissa 30 vuorokauden ajaksi, jolloin ne joiden etua tai oikeutta suunnitelmat koskevat, voivat esittää yleissuunnitelmista mielipiteensä. Nähtävilläolo ajoittuu alkuvuoteen 2016. Hyväksymispäätöksissä päätetään valtatien 12 parantamisen välillä Uusikylä-Tillola liikenteelliset ja tekniset periaateratkaisut ja ne ovat ohjeena hankkeen jatkosuunnittelulle.

Uudenmaan ELY-keskus toivottaa kaikki kiinnostuneet tervetulleeksi yleisötilaisuuteen.

 

Lisätietoja hankkeesta antavat:

ELY-keskus, projektipäällikkö Ari Puhakka, [email protected], p. 02 95 021 327

Sito Oy, suunnittelukonsultti Rauno Tuominen, [email protected], p. 020 747 6139

Hankkeen Internet-sivut ovat osoitteessa: www.ely-keskus.fi/web/ely/uusimaa-vt-12-uusikyla-tillola.  Sivuilla on linkki Internet-pohjaiseen karttapalautejärjestelmään, jonka kautta voi antaa palautetta ja tutustua suunnitelmiin.

 

Liite:  Yleissuunnitelman yleiskartat

Uusikylä-Mankala pdf. (4 Mt)

Mankala-Tillola pdf. (4 Mt)


Alueellista tietoa