Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Vesi, maa, ilma - se mikä on arvokasta, on myös riskialtista (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Ympäristön nykytila Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa on verrattain hyvä. Merkittäviä ympäristöarvoja liittyy kulttuuriperintöön, monimuotoiseen luontoon, rannikkoalueisiin ja saaristoon sekä viljavaan maatalousmaahan. Nämä ovat samalla ympäristön riskialueita, joiden kestävä käyttö ja riskien hallinta ovat avainasemassa alueen pitkän tähtäimen hyvinvoinnin kannalta.

EU:n ympäristötietodirektiivin velvoittamana jäsenmaiden tulee tarjota kansalaisille tietoa ympäristön tilasta. Suomessa ensisijaiseksi kanavaksi on valittu Internet. Ympäristöhallinnon yhteisen ja vasta uudistetun ymparisto.fi-palvelun lisäksi Lounais-Suomen ympäristöstä on tarjolla sekä tavoitteita koskevaa että seurantatietoa Ympäristö Nyt -palvelussa, osoitteessa ymparisto.lounaispaikka.fi.

Suomen ympäristöhallinto raportoi EU:lle neljän vuoden välein ympäristön tilasta sekä valtakunnan tasolla että alueellisesti. Suomen ympäristökeskus SYKE ja alueelliset ELY-keskukset julkaisevat ympäristön tila 2013 –raporttinsa samanaikaisesti 11. joulukuuta.

Kaikki raportit ovat verkko-osoitteessa ymparisto.fi/ymparistontila2013

Vesien tila ja määrä haasteena

Pääosa Lounais-Suomen vesistöjen kuormituksesta tulee hajakuormituksena maataloudesta ja haja-asutuksesta sekä ilmalaskeumana ja luonnonhuuhtoumana. Vesienhoidossa on saatu paljon hyvää aikaan, mutta toimenpiteet eivät kuitenkaan ole edenneet riittävän ripeästi. Talvikauden sateet ovat omiaan lisäämään vesien ravinnekuormitusta. Vesien tila on heikompi kuin muualla Suomessa. Sateisuuden lisääntyminen on nostanut myös tulvariskit näkyviksi erityisesti Kokemäenjoen ja Karvianjoen valuma-alueilla ja Salon seudulla. Aktiivinen varautuminen sekä tulvariskien huomiointi kaavoituksessa jatkuu.

Uuden maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän ja nitraattiasetuksen sisältö ja toimeenpano vaikuttavat merkittävästi vesiensuojelun tuloksiin tulevina vuosina. Jo valmistuneilla toimenpiteillä, kuten siirtoviemärihankkeilla ja maatalouden vesiensuojelutoimien kehittämisellä, on luotu edellytyksiä Itämereen ja sisävesiin kohdistuvan kuormituksen vähentämiselle. Saaristomeren tilan parantaminen ja Selkämeren tilasta huolehtiminen on edelleen yksi prioriteettimme.

Ruokaketju ympäristövaikuttajana  

Maataloustuotanto on monin tavoin kytköksissä ympäristökysymyksiin; ravinnehuuhtoumien lisäksi myös kuljetukset sekä jalostustoiminta vaikuttavat ympäristöön. Varsinais-Suomen ELY-keskus panostaa voimakkaasti ruokaketjun kehittämiseen. Lähi- ja luomuruoka ovat vahvistuvia trendejä. Lähellä tuotetun ruoan osuutta mm. julkisissa ruokahankinnoissa on jo pystytty lisäämään. Luomutuotanto on hyvässä kasvussa, vaikka sen osuus ei Varsinais-Suomessa ole suhteellisesti noussut yhtä vahvasti kuin monella muulla alueella Suomessa.

Teollisuuden ja liikenteen päästöt

Merkittävin hiilidioksidipäästölähde on fossiilisten polttoaineiden käyttö energiantuotannossa. Teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ei ole toistaiseksi onnistuttu, vaikka uusiutuvien energialähteiden käyttö on kasvanut etenkin pienemmissä energialaitoksissa. Tieliikenteen hiilidioksidipäästöjen kehitys noudattelee liikenteen määrän kehitystä. Siksi erityisesti tavaraliikenteen suoritteeseen vaikuttanut taloudellinen taantuma on pienentänyt liikenteen hiilidioksidipäästöjä viime vuosina.

Suurin osa Etelä-Suomen happamoittavasta kuormituksesta tulee kaukokulkeumana, ja se ylittää edelleen kriittisen kuormituksen happamoitumiselle herkissä vesistöissä ja maaperässä. Alueen suurissa teollisuus- ja voimalaitoksissa toteutetut päästöjen vähentämistoimet ja prosessimuutokset samoin kuin fossiilisten polttoaineiden osittainen korvaaminen biopolttoaineilla ovat vähentäneet rikkidioksidi- ja typenoksidipäästöjä.

Yhdyskuntarakenteen hajaantuminen

Suurimpien kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen hajaantuminen on jatkunut. Alueiden, joilla on joukkoliikenteen laskennallisesti edellyttämä asukastiheys (min. 20 as/ha), asukasmäärä on supistunut 2000-luvulla Porin, Rauman ja Salon kaupunkiseuduilla selvästi alle puoleen seudun väestöstä. Tämä tekee joukkoliikenteen järjestämisen yhä haasteellisemmaksi. Vain Turun kaupunkiseudulla osuus ei ole viime vuosina vähentynyt, ja se jopa kääntyi kasvuun vuonna 2011.

Metsäluonnon suojelu kiinnostaa maanomistajia

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSO turvaa metsien monimuotoisuuden kannalta tärkeitä ja lajistoltaan monipuolisia metsäluontokohteita. Metsänomistajien vapaaehtoisuuteen perustuvan ohjelman suosio on kasvanut, ja vuoden 2012 loppuun mennessä on suojeltu yhteensä lähes 5000 hehtaaria. Pinta-alasta noin 60 % on suojeltu määräaikaisten ympäristötukisopimusten avulla. Monet sopimukset ovat lähivuosina päättymässä, ja jos niitä ei jatketa, on ohjelman tavoitteiden saavuttaminen vaikeaa.

Tuulivoimahankkeita paljon meneillään  

Kiinnostus tuulivoima-alan kehittämiseen ja kasvattamiseen on nousussa. Tuulivoiman vaihemaakuntakaavoissa osoitetaan tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet. Varsinais-Suomeen on osoitettu 20 sellaista mahdollista tuulivoima-aluetta, jotka soveltuvat yli kymmenen tuulimyllyn puistoksi sekä 13 pienemmän puiston aluetta. Nämä mahdollistavat lähes 400 tuulivoimalan rakentamisen. Satakuntaan ollaan osoittamassa 17 maakunnallisesti merkittävää, 8-10 tuulivoimalan tuotantoaluetta. Suunniteltujen voimaloiden laskennallinen sähköntuotto Lounais-Suomessa on yli kuusi terawattituntia (TWh) vuodessa.

Haastamme kulkemaan viittä kestävän kehityksen polkua

Lounais-Suomen uuden ympäristöohjelman luonnoksessa on viisi kehityspolkua vuoteen 2030 ja konkreettiset painopisteet vuosille 2014 - 2020. Laajassa alueellisessa yhteistyössä määritellyt kehityspolut ovat:

 • Kestävät valinnat käyttöön
 • Luonto ja kulttuuriympäristö hyvinvointia parantamaan 
 • Lähivedet hyvään kuntoon
 • Ruokalautanen ympäristövaikuttajana
 • Ekotehokas energia alueen vahvuudeksi

Haastamme vuoden 2014 aikana alueemme isoja ja pieniä toimijoita mukaan tekemään kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja ja kehittämään uutta yhteistyötä mm. resurssitehokkuuden lisäämiseksi.

Lisätietoja:

 • ympäristötavoitteet osana ELY-keskuksen toimintaa: ylijohtaja Risto Timonen, p. 0295 022 952 
 • yhdyskuntarakenne ja tuulivoima: Anna-Leena Seppälä, p. 0295 022 942
 • pintavesien ekologinen tila: Asko Sydänoja, p. 0295 022 949
 • pohjavesien tila ja riskialueet: Maria Mäkinen, p. 0295 022 913
 • päästöt ja kuormitus ilmaan: Eljas Hietamäki, p. 0295 022 866
 • METSO-ohjelma: Leena Lehtomäki, p. 0295 022 894
 • ympäristöohjelma: Merja Haliseva-Soila, p. 0295 022 863

Katsaus on julkaistu sähköisenä ELY-keskusten Näkymiä-sarjassa, ja se on tallennettu julkaisuarkisto Doriaan: Ympäristön tila Lounais-Suomessa 2013 (doria.fi)

Valtakunnallinen ja alueelliset katsaukset löytyvät verkkko-osoitteesta: www.ymparisto.fi/ymparistontila2013


Alueellista tietoa