Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Valtatien 13 (Nuijamaantien) parantamisen yleissuunnitelma on valmistunut (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatinut yleissuunnitelman valtatien 13 (Nuijamaantie) parantamiseksi välillä Lappeenranta – Nuijamaa yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin ja muiden sidosryhmien kanssa. Valmista yleissuunnitelmaa esitellään yleisötilaisuudessa 25.5.2015 Saimaan kanavan liikunta- ja monitoimihallilla.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus käynnisti syksyllä  2012 valtatien 13 yleissuunnitelman laatimisen. Prosessin aluksi laadittiin ensin hankkeen ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Ympäristövaikutusten arviointi ja yleissuunnitelma laadittiin tiiviissä yhteistyössä Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaavan 2030 eteläisen osa-alueen 1-vaiheen ja Itäisen osa-alueen sekä Nuijamaantien osayleiskaavan laatimisen kanssa.

Lainvoimaiset kaavat ja niiden mukainen lainvoimainen yleissuunnitelma mahdollistavat jatkossa koko hankealueen kattavat tarveharkintaperustaiset jatkotoimenpiteet.

Yleissuunnitelmalla luodaan valmiudet valtatien vaiheittain parantamiseen

Koko valtatieosuuden parantamisesta ei aiemmin ole laadittu tielainsäädännön mukaista yhtenäistä suunnitelmaa. Nuijamaan rajanylityspaikan ja hankealueen yksittäisten tieosakohteiden tarpeisiin on toteutettu vuosien varrella useita eri suunnitelmia. Nyt laaditussa yleissuunnitelmassa valtatie 13 esitetään parannettavaksi vaiheittain tavoitetilavuoteen 2035 mennessä korkeatasoiseksi, nelikaistaiseksi eritasoliittymin varustetuksi valtatieksi.

Yleissuunnittelun päätavoitteena on ollut määritellä liikennemäärän kasvuun sidottu vaiheittain parantaminen, millä varmistetaan riittävän palvelutason sekä sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden tason säilyttäminen koko tieosalla. Liikennemäärän kehityksestä syntyvä tieosuudella tarvittavien toimenpiteiden vaiheistustarve ja toteutusjärjestys riippuu voimakkaasti rajaliikenteen, alueen kaupallisen maankäytön sekä Venäjän puolen tiestön kehittymisestä.

Yleissuunnitelmassa määritellään valtatien likimääräinen paikka nykyisessä tiekäytävässä, eritasoliittymien ja rinnakkaisen tiestön periaatteet ja suhde ympäröivään maankäyttöön sekä tieverkon tekniset ja liikenteelliset perusratkaisut. Osana yleissuunnitelmaa esitetään myös toimenpiteet meluhaittojen torjumiseksi ja ympäristövaikutusten lieventämiseksi. Suunnittelun yleispiirteisyys merkitsee esimerkiksi sitä, että yksityistiejärjestelyt tarkentuvat ja vahvistuvat lopullisesti vasta seuraavissa jatkosuunnitteluvaiheissa.

Valtatien 13 yleissuunnitelma on maantielain mukaan käsiteltävä suunnitelma, jonka Liikennevirasto hyväksyy. Yleissuunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville Lappeenrannan kaupungilla 30 vuorokauden ajaksi, jolloin ne, joiden etua tai oikeutta suunnitelma koskee, voivat esittää yleissuunnitelmasta mielipiteensä tai jättää mahdollisen muistutuksen suunnitelmasta. Erikseen kuulutettavan nähtävillä olon ajankohta ajoittuu kesä-elokuulle 2016.

Viimeistään keväällä 2017 annettavassa hyväksymispäätöksessä päätetään valtatien 13 parantamisen liikenteelliset ja tekniset periaateratkaisut hankkeen jatkosuunnittelun lähtökohdiksi. Yleissuunnitelman lainvoimaisuus mahdollistaa jatkossa hankkeen tai sen osien yksityiskohtaisten tiesuunnitelmien laadinnan käynnistämisen.

Valmista yleissuunnitelmaa esitellään yleisötilaisuudessa keskiviikkona 25.5.2016

Kaikille avoin esittelytilaisuus järjestetään keskiviikkona 25.5.2016 klo 17.00 alkaen Saimaan Kanavan liikunta- ja monitoimihallilla (Lyytikkälän urheilukenttä) osoitteessa Törömäentie 20, Lappeenranta.

Tilaisuuden alussa pidetään lyhyt yleisesittely, jonka jälkeen suunnitelmaratkaisuun voi tutustua havainnollisen virtuaalimallin ja suunnitelmakarttojen avulla.  Samalla on mahdollista keskustella suunnitelmaratkaisusta yhdessä suunnitelman laatijoiden kanssa.

Liite: Hankke-esite (pdf 12 Mt)

Lisätietoja antavat:

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
projektivastaava Hannu Moilanen, puh. 0295 029 191, [email protected] Suunnittelukonsultti Sito
projektipäällikkö Matti Romppanen, puh. 020 747 6740, [email protected]

Hankkeen internet-sivut ovat nähtävillä osoitteessa:
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kaakkois-suomi-vt-13-lappeenranta-nuijamaa

Ympäristövaikutusten arviointiselostus ja yhteysviranomaisen lausunto ovat nähtävillä internet-osoitteessa: http://www.ymparisto.fi/vt13lappeenrantanuijamaaYVA
 


Alueellista tietoa