Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Rauman seudun kunnissa nuorten onnettomuusriski poikkeuksellisen korkea (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Rauman seudun kunnille laaditut liikenneturvallisuussuunnitelmat ovat valmistuneet. Suunnitelmien laadinnassa hyödynnettiin asukaskyselyjä sekä koululaisille ja päättäjille suunnattuja kyselyjä liikenneturvallisuusongelmista. Keskeisenä havaintona todettiin, että nuorison piittaamaton asenne kohottaa 15–24 vuotiaiden nuorten onnettomuusriskin poikkeuksellisen korkeaksi muuhun maahan verrattuna. Ongelmien ratkaisemiseksi tärkeintä olisi panostaa varhaiseen liikennekasvatukseen. Etenkin vanhempien ja koulun roolit ovat ratkaisevia. Seudun asukkaiden itsensä kokemat ongelmat liittyvät puolestaan lähes yksinomaan alakoululaisten liikkumisen turvallisuuteen sekä kävelyn ja pyöräilyn turvallisuuteen. Liikenneturvallisuussuunnitelmassa on määritelty liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä painopisteittäin ja niiden toteuttaminen on vastuutettu eri toimijoille.

Nuorten onnettomuusriski poikkeuksellisen korkea

Kuntien liikenneturvallisuustyön herättely tuli tarpeeseen, sillä seudun liikenteessä menehtyy vuosittain keskimäärin neljä henkeä ja loukkaantuu noin 100 henkilöä. Kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa taustalla on lähes yksinomaan tietoinen riskinotto, kuten päihteiden vaikutuksen alaisuus, reilut ylinopeudet, turvavyön ja muiden turvalaitteiden käyttämättömyys tai väsyneenä ajaminen. Nuorten onnettomuusriski – onnettomuuksien määrä ikäryhmän kokoon suhteutettaessa – on koko maan mittakaavassa poikkeuksellisen korkea. Seudun asukkaiden itsensä kokemat ongelmat liittyvät puolestaan lähes yksinomaan alakoululaisten liikkumisen turvallisuuteen sekä kävelyn ja pyöräilyn turvallisuuteen.

Viisi painopistealuetta suuntaavat lähivuosien toiminnan

Suunnitelmia laadittaessa käytiin läpi kuntien liikenneturvallisuustilanne niin tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien, liikennekäyttäytymisen kuin koetun turvallisuuden näkökulmasta. Ongelma-analyysin perusteella päädyttiin viiteen painopistealueeseen: 1) Koulumatkojen turvallisuus 2) Nuorten liikkumisen turvallisuus 3) Työliikenteen turvallisuus 4) Ikäihmisten turvalliset liikkumismahdollisuudet ja 5) Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen. Myös jatkuvan liikenneturvallisuustyön mahdollistamat rakenteet ja toiminnan resurssit päätettiin laittaa kuntoon. Suunnitelman toimenpidevalikoima käsittää niin liikennekasvatukseen ja viestintään, fyysiseen liikenneympäristöön, liikenteen valvontaan kuin yhteistyöhön ja osaamiseen liittyviä toimenpiteitä.

Aikuisilla ensisijainen vastuu lasten ja nuorten liikenneturvallisuuden parantamisessa – varhaisen liikennekasvatuksen laiminlyöntejä vaikea korjata

Nuorten onnettomuuksissa korostuu kokemattomuus ja omien taitojen yliarviointi sen myötä erilainen riskikäyttäytyminen. Nuoret ovat alttiita kaveripiirin vaikutukselle myös liikenteessä ja joukkoon kuuluakseen saattavat tehdä asioita, joita eivät normaalisti tekisi.  Vastuullisiksi liikkujiksi oppiakseen ja liikenteessä selviytyäkseen lapset ja nuoret kaipaavat aikuisten esimerkinantoa ja kannustusta. Ensimmäinen malli eri kulkutapojen käytöstä ja turvallisista toimintatavoista liikenteessä saadaan kotoa, vanhemmilta tai muilta läheisiltä. Varhaisessa vaiheessa kasvatustyöhön osallistutaan myös kuntien eri toiminnoissa, kuten neuvolassa, päivähoidossa, kouluissa ja oppilaitoksissa ja nuorisotyössä. Viime kädessä tärkeintä on, että liikennekasvatustyötä tehdään laajassa kodin ja muiden toimijoiden yhteistyössä ja yhtenäisiä sääntöjä ja periaatteita noudattaen.

Liikenneturvallisuustyöryhmät ja -koordinaattori huolehtivat suunnitelmien toteutumisesta

Liikenneturvallisuussuunnitelmien laadinnan aikana kuntiin perustettiin liikenneturvallisuustyöryhmät huolehtimaan liikenneturvallisuustyön jatkuvuudesta ja sovittujen toimenpiteiden edistämisestä. Lisäksi kunnat sopivat vuosittain järjestettävästä seudullisesta seuranta- ja kokemustenvaihtotilaisuudesta. Vuoden 2017 alussa kunnissa otetaan myös käyttöön niin sanottu liikenneturvallisuuskoordinaattorimalli. Koordinaattori avustaa kuntien liikenneturvallisuustyöryhmiä käytännön työssä; lähivuosille sovittujen toimenpiteiden jalkauttamisessa, seurantaan liittyvissä tehtävissä ja viestinnässä.

Euran kunta, Eurajoen kunta, Rauman kaupunki ja Säkylän kunta ovat yhdessä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Liikenneturvan ja Lounais-Suomen poliisilaitoksen kanssa päivittäneet liikenneturvallisuussuunnitelmat ajantasalle.

Seudullinen esite ja kuntakohtaiset suunnitelma-aineistot löytyvät tammikuun aikana kuntien www-sivuilta.

Hankkeen esite löytyy myös osoitteesta: www.doria.fi/handle/10024/130653

Lisätietoja hankkeesta:

Euran kunta, Kimmo Haapanen, kimmo.haapanen(at)eura.fi, p. 044 422 4870

Eurajoen kunta, Jussi Elonen, jussi.elonen(at)eurajoki.fi, p.044 312 4411

Rauman kaupunki, Terhi Lahtinen, terhi.lahtinen(at)rauma.fi, p. 044 403 6187

Rauman kaupunki, Riikka Pajuoja, riikka.pajuoja(at)rauma.fi, p. 02 834 4623

Säkylän kunta, Tarmo Saarinen, tarmo.saarinen(at)sakyla.fi, p. 044 517 1014

Varsinais-Suomen ELY-keskus, Jaakko Klang, jaakko.klang(at)ely-keskus.fi, p. 0295 022 797

Strafica Oy, Juha Heltimo, projektipäällikkö, juha.heltimo(at)strafica.fi, 050 369 4604

Linea Konsultit Oy, Mikko Lautala, liikenneympäristöasiat, mikko.lautala(at)linea.fi, puh: 040 528 7909


Alueellista tietoa