Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus lausui Haapajärven Pajuperänkankaan tuulivoimapuiston arviointiohjelmasta (Pohjois-Pohjanmaa)

Käytettävästä voimalasta tulee arviointiselostuksessa esittää riittävän tarkat tiedot (mm. tornityyppi, teho, koko). Arvioinneissa on syytä käyttää tehoiltaan ylintä mahdollista yksikkökokoa. Maa-ainesten ottopaikat tulee esittää, mikäli ne ovat tiedossa arviointiselostusvaiheessa.

Arviointiohjelmassa esitetyt vaihtoehdot (nollavaihtoehto ja enintään 16 voimalaa) voidaan nähdä riittäviksi, kun otetaan huomioon, että voimaloita voidaan poistaa tai siirtää arvioitujen haitallisten vaikutusten perusteella.

Sähköverkkoon liittymistä tulee selvittää Fingridin ja alueverkkoyhtiöiden kanssa.

Osallisten kannalta on tärkeää arvioida hankkeesta aiheutuvia maankäytön rajoituksia sekä mahdollisia ristiriitoja nykyisen ja suunnitellun maankäytön kesken.

3. vaihemaakuntakaavoitus ja sen yhteydessä tehtävät selvitykset on otettava jatkosuunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa huomioon. Maakuntakaavasta poikkeamisen hyväksyttävyys voidaan selvittää yleiskaavan laatimisen yhteydessä. Hyväksyttävyyteen vaikuttaa hankkeen vaikutukset Natura-alueen luonnonarvoihin, jotka tulee asianmukaisesti arvioida.

Yhteysviranomainen pitää tärkeänä selvittää eri tahojen suhtautumista hankkeeseen. Olemassa oleva ampumarata täytyy ottaa vaikutusten arvioinnissa tarkasti huomioon. Metsästäjiä ja muita alueen toimijoita ja virkistyskäyttäjiä on hyvä kuulla ja harkinnan mukaan haastatella tai järjestää tapaamisia (teemahaastattelut). Myös lentoestevalojen, melun ja välkkeen kokemista olisi hyvä kysyä.

Hallitus on linjannut energia- ja ilmastostrategiassaan, että tuulivoimaloiden mahdollisista terveyshaitoista teetetään selvitys. Kuluvana vuonna valmistuvan selvityksen tulokset on syytä ottaa huomioon arviointiselostuksessa.     

Hankkeen melumallinnus ja myös mallinnustietojen raportointi tulee tehdä tuulivoimaloiden melun mallinnuksesta annetun ympäristöministeriön ohjeen (2/2014) mukaisesti.

Melumallinnuksen tulee perustua ympäristöministeriön ohjeen mukaisesti tuulivoimaloiden melupäästön ylärajatarkasteluun. Melumallinnuksen perusteella määritetyt melualueet tulee esittää karttapohjalla, johon on merkitty myös melulle altistuvat kohteet. Lisäksi tulee esittää melulle altistuvien kohteiden määrät.

Varjon vilkkumisen mallinnustuloksia on hyvä verrata Ruotsin ohjearvoihin, kun Suomessa ei vastaavia ole. Lentoestevalojen aiheuttamaa maisemakuvan muutosta on hyvä arvioida myös viihtyvyyteen vaikuttavana tekijänä. Valokuvasovitteita olisi hyvä tehdä myös yöaikaisesta pimeän ajan näkymästä. Lentoestevalojen osalta tulee noudattaa Trafin uusimpia ohjeita.

Hankkeen jatkosuunnittelussa on huomioitava vaikutukset tv- ja radiolähetyksiin sekä muihin tietoliikenneyhteyksiin.

Arviointiohjelmassa on tuotu hyvin esille hankealueen maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön nykytilanne. Kuitenkin on syytä tarkistaa käytetyt termit sekä viimeisin tieto esimerkiksi 7.12.2016 hyväksytystä 2. vaihemaakuntakaavasta, jossa on määritelty maakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön kohteet.

Muinaisjäännösten osalta on jatkosuunnittelussa huomioitava Museoviraston lausunto.

Arviointiselostuksessa tulee kuvata voimalanpaikkojen kasvillisuus ja luontotyypit tarkasti. Ojittamaton ja virkistyskäytössä oleva Antinnevan suokokonaisuus on syytä säilyttää mahdollisimman luonnontilaisena myös reunaosiltaan.

Yhteysviranomainen pitää kaikkia esitettyjä linnustoselvityksiä tarpeellisina. Kartoituksissa tulee pyrkiä selvittämään kanalintujen lisäksi mahdollisimman tarkkaan hankealueen kookkaat ja törmäysriskialttiit petolintulajit sekä vanhan metsän lajit sekä hankkeen vaikutukset niihin. Selvityksissä on perusteltua panostaa erityisesti maakotkaan, sääkseen ja kurkimuuttoon.

Yhteysviranomainen toteaa esitetyt Natura-arvioinnin tarveselvitykset tarpeellisiksi. Kun hankealueen mainitaan arviointiohjelmassa menevän osin päällekkäin Natura-alueen kanssa, voisi olla varminta laatia luonnonsuojelulain 65 §:n tarkoittama Natura-arviointi. Joka tapauksessa voimaloiden, teiden ja kaapeleiden sijoittamisessa on varmistuttava siitä, ettei heikennetä niitä luonnonarvoja, joiden vuoksi Pajuperänkangas on sisällytetty Natura-verkostoon ja tästä on esitettävä riittävät vaikutusarvioinnit arviointiselostuksessa.

Arviointiohjelmassa ei mainita virtavesiä. Arviointiselostuksessa tulee tarkastella Mustanojaa, joka saa alkunsa hankealueen länsilaidalta ja virtaa pohjoiseen. Pohjavesien osalta yhteysviranomaisella ei ole kommentoitavaa.

Arviointiselostuksessa tulee analysoida riittävällä tavalla mahdollisten häiriöiden ja onnettomuuksien todennäköisyyttä, niihin varautumista ja mahdollisten haittojen ehkäisyä. Lisäksi on syytä tuoda selkeästi esille, millaisia riskejä alueella liikkumiseen voi liittyä sekä analysoitava voivatko tuulivoimalat vaikuttaa virkistyskäytön turvallisuuteen.

Yhteysviranomainen pitää tärkeänä yhteisvaikutusten arviointia etenkin ihmisiin ja muuttolinnustoon.

YVA-menettely on parhaimmillaan suunnittelun väline ja tuulivoimahankkeissa voimaloiden määrä ja sijoittelu sekä sähkönsiirron linjaus on muutettavissa ympäristövaikutusten arvioinnin edistymisen myötä ja näin on perusteltua tehdä, mikäli vaikutusten arviointi ja siitä saatu palaute antavat siihen aihetta.

Arviointiselostuksessa tulee esittää arvio komponenttien hyötykäyttömahdollisuuksista ja hankkeen mahdollisista ympäristöön jäävistä pysyvistä tai pitkäaikaisista jäljistä sen jälkeen kun voimaloista luovutaan. Betoniperustusten sekä maakaapeleiden maahan jättämisessä on otettava huomioon, että ne ovat jätelaissa tarkoitettua jätettä, jotka on pääsääntöisesti velvoitettava käytön päätyttyä kaivamaan ylös maasta. Paikalleen jättämisestä ei saa aiheutua pilaantumista eikä muuta haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle myöhemminkään.

YVA-asetuksen (713/2006) 10 §:n mukaisesti arviointiselostuksessa on oltava ehdotus toimiksi, joilla ehkäistään ja rajoitetaan haitallisia ympäristövaikutuksia. Mikäli hanke toteutuu, haitallisten vaikutusten lieventämiskeinojen käyttöönotto on keskeistä.

Seurantaohjelma tulisi esittää viimeistään kaavoituksessa, mutta mieluummin jo arviointiselostuksessa.

Haapajärven Pajuperänkankaan perustiedot

Infinergies Finland Oy suunnittelee tuulipuiston rakentamista Haapajärven kaupunkiin Pajuperänkankaan alueelle. Hankealueen pinta-ala on noin 850 ha ja se sijaitsee noin 9 kilometriä Haapajärven keskustasta lounaaseen. Alue rajautuu lännessä Reisjärven ja Haapajärven kuntarajaan.

Hankkeen vaihtoehdot

VE0:Hanketta ei toteuteta.

VE1:Hankealueelle sijoitetaan enintään 16 voimalaa. Tuulivoimalat olisivat yksikköteholtaan 3-6 MW ja kokonaisteholtaan enintään 96 MW. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus olisi enintään 250 metriä.

Sähkönsiirto

Hankkeen sähkönsiirto on suunniteltu toteutettavaksi maakaapeleilla, uusia ilmajohtoja ei rakenneta. Tuulipuiston sähkönsiirto tapahtuisi voimajohtolinjaan joko hankealueen länsipuolella tai Haapajärven keskustan pohjoispuolella. Sähköaseman paikalle on kolme vaihtoehtoa.

Lisätietoja:

Yhteysviranomaisena hankkeessa toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Heli Kinnunen, puh. 0295 038 524 ja Tuukka Pahtamaa, puh. 0295 038 394, [email protected].

Hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista vastaa Infinergies Finland Oy, Sisko Kotzschmar, puh. 044 7595 050 ja Erwin Birr, puh. 050 595 0301, [email protected].

YVA-konsulttina toimii Pöyry Finland Oy, Ella Kilpeläinen, puh. 010 33 28373, [email protected].

 


Alueellista tietoa