Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Pohjavesialueiden tarkistustyö aloitettu Lounais-Suomessa (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa on aloitettu pohjavesialueiden rajauksen ja luokituksen tarkistaminen. Työn lähtökohta on vedenhankinnassa ja sen turvaamisessa.  

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämistä koskevaan lakiin lisättiin vuonna 2015 pohjavesialueiden rajaamista ja luokittelua sekä pohjavesialueiden suojelusuunnitelmia koskevat luvut. ELY-keskukset vastaavat pohjavesialueiden kartoituksesta ja luokituksesta sekä pohjavesialuetiedon ylläpidosta. Tarkistustyössä kaikkia pohjavesialueita tarkastellaan niiden suojelutarpeen ja vedenhankinnan käyttöön soveltuvuuden kannalta kuin ne määriteltäisiin ensimmäisen kerran. Lakia täsmentävä asetus astui voimaan marraskuussa 2016.

Luokitus muuttuu, myös ekosysteemit otetaan huomioon

Nykyisin käytössä olevat pohjavesiluokat (I vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue ja II vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue) tullaan korvaamaan uusilla luokilla 1 ja 2. Luokka III muut pohjavesialueet tullaan poistamaan kokonaan.

Pohjavesialueet luokitellaan vedenhankintaa varten tärkeiksi (luokka 1) tai muiksi vedenhankintaan soveltuviksi pohjavesialueiksi (luokka 2). Lisäksi luokkaan E luokitellaan ne pohjavesialueet, joiden pohjavedestä jokin suojeltu maa- tai pintavesiekosysteemi on suoraan riippuvainen (esimerkiksi luonnontilaiset lähteet).

Pohjavesialueiden rajaus ja luokitus perustuvat pohjavesigeologisiin tekijöihin ja pohjavesimuodostuman mahdolliseen vedenhankintakäyttöön. Lisäksi huomioidaan mahdolliset ekosysteemien riippuvuussuhteet muodostuman pohjavedestä. Mahdolliset rajausten muutokset perustuvat hydrogeologiseen tutkimustietoon, jota kertyy esim. ympäristö- tai maa-ainestenottolupaa haettaessa tai esimerkiksi tutkimuslaitosten täydentäessä maa- ja kallioperätietojaan.

Maastotarkastuksia tehdään etenkin pohjavesimuodostumista riippuviin ekosysteemeihin liittyen. Maastokäynnit toteutetaan vuosien 2017-2018 aikana. Nykyinen luokittelu on voimassa toistaiseksi uuden rinnalla, kunnes pohjavesialueille tehtävät tarkistukset valmistuvat.

Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa on tällä hetkellä 275 luokiteltua pohjavesialuetta

Alueista 43 on luokiteltu riskialueiksi eli vedessä on todettu ihmistoiminnasta peräisin olevia haitallisia aineita, joiden pitoisuus voi kasvaa ja vaarantaa pohjaveden tilaa ilman suojelutoimia. Riskialueeksi luokittelun syynä on pääasiassa ollut liukkauden torjunnasta johtuva korkea kloridipitoisuus tai pohjavedestä löytyneet torjunta-aineet.

Pohjavedellä vesihuollossa suuri merkitys

Luonnontilainen pohjavesi on sekä kemiallisesti että fysikaalisesti tasalaatuista ja veden kemiallinen käsittelytarve on vähäinen. Suomalaisten käyttämästä vedestä noin 63 % on pohjavettä, josta noin 15 % on tekopohjavettä tai rantaimeytynyttä vettä. Lisäksi haja- ja loma-asutuksen vesihuolto perustuu lähes kokonaan pohjaveteen.

Pohjavesien arvo tunnistettiin 1970-luvulla, tulevaisuus vaikuttaa melko turvatulta  

Pohjavesialueiden kartoitus- ja luokitustyötä on tehty 1970-luvulta alkaen, jolloin alettiin asettaa tavoitteita vedenhankinnalle ja ottaa pohjavesialueet huomioon maankäytön suunnittelussa. Rajoilla ja luokituksella on keskeinen merkitys suojelun kannalta: tiedetään, missä sijaitsevat keskitettyyn vedenhankintaan soveltuvat muodostumat ja valvonta helpottuu muun muassa vaarallisten kemikaalien varastoinnin osalta. Kaavoituksella ja rakentamisen ohjauksella voidaan vaikuttaa merkittävästi suojelun toteutumiseen.


Lisätietoja

ylitarkastaja Maria Mäkinen, p. 0295 022 913


Alueellista tietoa