Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Kouvolan ja Iitin liikenneturvallisuussuunnitelmissa pureudutaan  seuraavaksi liikenneturvallisuusongelmien ratkomiseen (Kaakkois-Suomi)

Pohjois-Kymenlaakson kuntien, Kouvolan ja Iitin, liikenneturvallisuussuunnitelmissa nykytilan tarkastelut on saatu päätökseen. Nykytilan ongelmia on analysoitu mm. onnettomuustilastojen sekä eri tahoille (asukkaat, koululaiset, opettajat, kuntien työntekijät, päättäjät sekä sidosryhmät) toteutettujen kyselyjen perusteella.

Alkukevään aikana kuntien liikenneturvallisuustyölle asetetaan tavoitteita ja painopisteitä sekä siirrytään konkreettisten toimenpiteiden suunnitteluun. Suunnitelmat valmistuvat lokakuun loppuun mennessä.

Pohjois-Kymenlaakson liikenteessä menehtyy vuosittain kuusi henkeä

Tilastokeskuksen tilastojen (2012–2016) mukaan Pohjois-Kymenlaakson liikenteessä tapahtuu vuosittain noin 150 henkilövahinkoihin johtavaa liikenneonnettomuutta. Onnettomuuksissa menehtyy keskimäärin kuusi ja loukkaantuu noin 165 henkilöä vuosittain. Keskimäärin joka neljännessä kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa kuljettaja on ollut alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena. Pohjois-Kymenlaaksossa kuolemaan johtaneet onnettomuudet ovat enimmäkseen autoilijoiden suistumis- ja kohtaamisonnettomuuksia sekä yksittäisiä jalankulkijoille ja pyöräilijöille tapahtuvia onnettomuuksia.

Nuorten liikenneturvallisuus parantunut – onnettomuusriski edelleen korkea

Kouvolan ja Iitin liikenneturvallisuustilanne on pitkällä aikavälillä kehittynyt myönteiseen suuntaan. Liikennekuolemien määrä on vähentynyt lähes puolella viimeisen kymmenen vuoden aikana ja loukkaantumisten määrä sitäkin enemmän, erityisesti nuorten liikenneonnettomuuksien osalta. Ikäryhmän kokoon suhteutettuna nuorten liikenneturvallisuustilanne on kuitenkin edelleen heikko. Nuoret, 15–24-vuotiaat, muodostavat noin 35 prosenttia liikenteen henkilövahingoista Pohjois-Kymenlaakson alueella, vaikka ikäryhmän osuus seudun väestöstä on vain 11 prosenttia. Kouvolan alueella korkein onnettomuusriski on ikäryhmällä 15–17-vuotiaat (mopoilijat). Iitissä puolestaan korostuu 18–20-vuotiaiden kohonnut onnettomuusriski (nuoret autoilijat).

Ylinopeudet ja tien ylitysten turvattomuus asukkaiden huolena

Viime syksynä toteutettuun asukaskyselyyn saatiin reilut 1 000 vastausta. Kartalle osoitettuja vaaranpaikkoja oli yli 3 000 kappaletta, joista reilu kaksi kolmasosaa kohdistui Kouvolan alueelle. Liikenneturvallisuusongelmien ydin on kyselyn mukaan kuitenkin tiellä liikkujien asenteissa ja käyttäytymisessä, ei niinkään tie- tai katuympäristössä tai valvonnan puutteessa. Merkittävimmiksi ongelmiksi asukkaat nostivat mm. ylinopeudet, heikon suojatiekulttuurin, liian lyhyet turvavälit ja riskiohitukset sekä vähäisen heijastimen ja pyöräilykypärän käytön.

Liikenneonnettomuuksista kunnille miljoonakustannukset

Liikenneonnettomuudet aiheuttavat inhimillisiä kärsimyksiä paitsi uhreille myös lähipiirille. Monille liikenneonnettomuudessa saatu vamma aiheuttaa pysyvän invaliditeetin tai muun elinikäisen haitan. Inhimillisen kärsimyksen ohella liikenneonnettomuuksista aiheutuu huomattavia taloudellisia kustannuksia. Trafin ja Liikenneviraston tutkimuksen mukaan yksi liikennekuolema maksaa yhteiskunnalle noin 2,77 miljoonaa euroa, vakava loukkaantuminen noin 790 000 euroa ja lievä loukkaantuminen noin 34 000 euroa. Kouvolan kaupungille liikenneonnettomuudet aiheuttavat laskennallisesti noin 14 miljoonan euron ja Iitin kunnalle noin 1,5 miljoonan euron kustannukset vuosittain.

Painopistealueet ohjaavat jatkosuunnittelua

Alkukevään aikana kunnat, ELY-keskus ja muut suunnittelun osapuolet määrittävät painopistealueet, joihin tarkempi suunnittelu tullaan kohdentamaan. Liikennekasvatuksen ja viestinnän osalta avainteemoja ovat mm. nopeusrajoitusten noudattaminen, suojatiekulttuuri, turvalaitteiden ja -välineiden käyttö, tarkkaamattomuus sekä ajokunto ja -terveys. Myös kävelyn ja pyöräilyn edistäminen erilaisin kannustavin ja motivoivin keinoin on yksi suunnitteluteemoista. Suunnittelussa huomioidaan kaikki ikäryhmät ja siihen osallistuvat kuntien eri yksiköt työn aikana perustettavien liikenneturvallisuustyöryhmien kautta.

Liikenneympäristön suunnittelussa päähuomio kohdennetaan pahimpiin onnettomuuskasaumiin, koettuihin ongelmakohtiin, koulujen lähiympäristöihin, tien ylitysten turvallisuuteen sekä liikenteen rauhoittamistoimiin. Nykytilan analyysit nostivat jatkosuunnitteluun Iitissä noin 80 ja Kouvolassa noin 250 kohdetta, joiden parantamistarpeita ja -mahdollisuuksia työstetään kuntakohtaisissa työpalavereissa sekä maastokatselmuksissa kesän aikana. Liikenneympäristön parannuksissa pääpaino tulee olemaan pienehköissä ja kustannustehokkaissa hankkeissa.

Lisätietoja:
- Kouvolan kaupunki, Anne Ahtiainen, anne.ahtiainen(at)kouvola.fi, p. 020 615 8574
- Kouvolan kaupunki, Heli Hietsalo, heli.hietsalo(at)kouvola.fi, p. 020 615 4807
- Kouvolan kaupunki, Tarja Alamattila, tarja.alamattila(at)kouvola.fi, 020 615 7483
- Iitin kunta, Veikko Haimila, veikko.haimila(at)iitti.fi, p. 040 754 1071
- Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Sonja Lehtonen, sonja.lehtonen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 029 385
- Strafica Oy, Juha Heltimo, projektipäällikkö, juha.heltimo(at)strafica.fi, p. 050 369 4604


Keskeiset nykytilavaiheen kunta-aineistot löytyvät osoitteesta:
http://files.strafica.fi/kouvolaiitti_liitu_media/

Asukas-, työntekijä- ja päättäjäkyselyyn voi tutustua myös osoitteessa:
https://infogr.am/7bbc116b-aa5b-4531-bd48-d4dae0f4d9ff

Asukaskyselyn karttavastauksiin voi tutustua osoitteessa:
http://apps.strafica.fi/koulitu/asukaskysely/

Vuosina 2012–2016 tapahtuneisiin liikenneonnettomuuksiin voi tutustua osoitteessa: http://apps.strafica.fi/onn/kas/
 


Alueellista tietoa