Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus ja väestöön kohdistuvat ympäristövaikutukset huomioitava Valtatie 3 parantaminen välillä Lempäälä - Pirkkala -hankkeessa (Pirkanmaa)

Pirkanmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen hankkeessa Valtatien 3 parantaminen välillä Lempäälä - Pirkkala suunnitellaan valtatie 3:n uusi yhteys ja/tai nykyisen moottoritien parantaminen välillä Lempäälä–Pirkkala sekä Tampereen kaupunkiseudun 2-kehä (maantie 309) välillä Tampere - Pirkkalan lentoasema–Sääksjärven eritasoliittymä. Valtatie 3 ja 2-kehän uudet suunniteltavat linjaukset sijoittuvat Lempäälän ja Pirkkalan kuntien alueelle ja muut myös Tampereelle.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on ollut lausunnolla Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueella.  Yhteysviranomaisena toimiva ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue painottaa hankkeen arviointiohjelmasta antamassaan lausunnossaan, että hankkeen jatkovalmistelussa tulee tarkastella erityisesti sitä, miten kestävän kehityksen teemoihin liittyvät merkittävien ympäristövaikutusten arvioinnit vastaavat arviointiohjelmaa ja yhteysviranomaisen lausuntoa. Kestävän kehityksen teemoja ovat mm. ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen, luonnon monimuotoisuus, Natura-arvot, luonnonvarojen kestävä käyttö/materiaalitehokkuus sekä väestön kohdistuvat ympäristövaikutukset, ympäristöterveysriskit ja elinympäristön hyvä laatu. Hankkeesta vastaavan (Pirkanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue) tulee täydentää ja korjata arviointiohjelmaa yhteysviranomaisen lausunnon mukaan ja seuraavaksi arvioida ympäristövaikutukset ja koota ne arviointiselostukseksi.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen

Liikenteen osuus kasvihuonekaasujen päästölähteenä ja siten ilmastomuutoksen hillinnässä on merkittävä. YVA-menettelyssä tiehankkeen vaihtoehtoa ja 2-kehätietä suunnitellaan linjattavaksi halki yhtenäisen metsäalueen, joka toimii nykyisin hiilinieluna ja -varastona. Tiehankkeen ilmastovaikutusten arviointi on monella tapaa juuri nyt ajankohtainen, mutta toisaalta tiehankkeen suunnittelukin odottaa valtakunnallista tietoa siitä, miten ilmastovaikutukset tulisi ottaa huomioon suunnittelussa ja vaihtoehtojen vertailussa.

Epävarmuuksista huolimatta yhteysviranomainen edellyttää, että jatkovalmistelussa esitetään hillintään liittyvät arvioinnit ja vaihtoehtojen vertailu käytettävissä olevilla tiedoilla.

Lisäksi hankesuunnittelussa tulee varautua siihen, että uusimmat tiedot tulevat ohjaamaan tiehankkeen suunnittelua ja arviointia tien yleissuunnitelma- ja tiesuunnitelmavaiheissa. 

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen vaatii tiehankkeessa tehokasta tieltä huuhtoutuvien vesien hallintaa ja puhdistamista varsinkin nykyistä rankempien ja useammin toistuvien sateiden johdosta. Tiehankkeessa nämä pintavesivaikutukset on siten tärkeää arvioida ja suunnitella ja tämän jälkeen laatia tehokkaat ja laadultaan kaupunkiympäristöä sekä hyvää elinympäristöä ja kestävää elintapaa vastaavat ratkaisut.

Luonnon monimuotoisuus ja Natura-arvot

Arvioinnin tulee tuottaa tiedot hankkeen ja sen vaihtoehtojen vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen ja erityisesti 2-kehätien vaihtoehtojen vaikutukset Pulkajärven Natura-alueeseen. Arvioinnin tulee tuottaa vertailuun lisäksi tietoa luonnontilaisen ympäristön maankäytön muutoksesta eri vaihtoehdoissa. Arviointitulosten perusteella kaikissa hankkeen ja sen vaihtoehtojen suunnittelussa tulee esittää laadukkaita ratkaisuja (esim. vihersillat) siitä, miten haitallisia estevaikutuksia poistetaan.

Luonnonvarojen kestävä käyttö/materiaalitehokkuus

Tien rakentaminen ja tienpito kuluttavat luonnonvaroja, ja ne ovat siten mukana kiertotaloudessa ja materiaalitehokkuudessa. Arviointiselostukseen tulee tuottaa tarkemmat tiedot luonnonvarojen kestävästä käytöstä kuten neitseellisiä luonnonvaroja korvaavien materiaalien käytöstä.

Väestöön kohdistuvat ympäristövaikutukset, ympäristöterveysriskit, elinympäristön hyvä laatu

Tiehankkeen kaikissa vaihtoehdoissa on tunnistettavissa haitallisia ympäristövaikutuksia väestön terveyteen ja elinympäristön laatuun taajamissa, jalankulun ja pyöräilyn reiteillä, virkistysalueilla ja niille johtavilla reiteillä.

Kaikkia vaihtoehtoja tulee arvioida tasapuolisesti, ja kaikista tulee tuottaa melun ja ilmanlaadun laskentamalleihin perustuvilla arviointimenetelmillä tiedot melutasoista ja epäpuhtauspitoisuuksien alueista. Lisäksi tulee esittää tiedot vaikutuksille altistuvien määristä altistumistasoittain sekä vaikutuksista seudun virkistysalueeseen. Ympäristövaikutuksia sekä todennäköisten merkittävien haitallisten ympäristövaikutusten estämisen tarvetta, keinoja ja tehokkuutta tulee arvioida kaupunkiseudun vaikutusalueen väestön hyvän elinympäristön näkökulmasta ja muodostaa vertailuun kokonaiskuva vaikutuksista vaihtoehdoittain.

Hankkeesta annettiin runsaasti lausuntoja ja mielipiteitä

Arviointiohjelmassa esitetyistä vaihtoehdoista esitettiin viranomaislausunnoissa ja mielipiteissä toisistaan eriäviä näkemyksiä. Kaikkiaan vaihtoehdoista esitettiin runsaasti mielipiteitä eri vaikutusten näkökulmista.

Tiettyjen mielipiteiden näkemys arviointiohjelman vaihtoehdoista perustui eri lähtökohtiin kuten suunniteltavan tielinjan sijoittamiseen rautatielinjan yhteyteen tai tunneliin. Mielipiteissä on esitetty lisäksi suppeampia muutoksia vaihtoehtoihin mm. tarkennuksia kaistojen sijoittumiseen ja pituuteen. Vaikutusalueen kuntien lausunnoissa mainitaan samansuuntaisesti arvokkaiden luontokohteiden, viheryhteyksien ja virkistysreittien turvaaminen mm. rakenteellisin keinoin. Yhteysviranomainen ei näiden palautteiden perusteella kuitenkaan esitä arviointiin lisättäväksi kokonaan uutta linjavaihtoehtoa. Hankkeesta vastaavan on kuitenkin suositeltavaa ottaa huomioon palautteessa esitetyt muutokset hankekuvausten tarkentamisessa.

Lausunnoissa ja mielipiteissä esitettiin meluntorjuntaa selvästi suunniteltua laajemmille tieosuuksille. Lisäksi niissä nousi esille huoli haittojen paikallisesti ja seudullisesti syntyvistä, väestöön laajasti kohdistuvista ympäristövaikutuksista.

Seuraavassa YVA-menettelyn vaiheessa hankkeesta vastaava laatii ympäristövaikutusten arviointiselostuksen ja toimittaa sen yhteysviranomaiselle. Yhteysviranomainen tarkistaa hankkeen arviointiselostuksen laadun ja riittävyyden, ja arvioi sen mukaan, onko perusteltu päätelmä merkittävistä haitallisista ympäristövaikutuksista mahdollista antaa arviointiselostuksessa esitetyillä tiedoilla.

Lisätietoja:

www.ymparisto.fi/VT3LempaalaTamperePirkkalaYVA

Pirkanmaan ELY-keskus, ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue:
Ylitarkastaja Leena Ivalo, puh. 0295 036 000, [email protected]


Alueellista tietoa