Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Etelä-Savon ELY-keskuksesta haettavissa avustuksia (Etelä-Savon ELY-keskus)

Etelä-Savon ELY-keskuksesta voi hakea harkinnanvaraista avustusta 30.11.2015 mennessä seuraaviin tarkoituksiin:

  • rakennusperinnön hoitoon
  • saariston ympäristönhoitoon
  • vesihuoltoon
  • haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan
  • pohjavesialueiden suojelusuunnitelmiin
  • vesistöjen käyttöön
  • vesienhoitosuunnitelmien toimenpiteiden toteuttamiseen

Avustuksia myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2016 talousarviossa niihin määrärahat.

Rakennusperinnön hoito

Rakennusperinnön hoitoavustusta voidaan myöntää rakennuksen omistajalle korjauksiin, joilla edistetään arvokkaan rakennusperinnön säilymistä rakennuksen suojeluarvojen mukaisella tavalla. Tällaisia korjauskohteita ovat esimerkiksi vesikaton, rungon ja ulkoseinien, perustusten tai ikkunoiden kunnostaminen. Harkinnanvaraista avustusta rakennusperinnön hoitoon voivat hakea rakennuksen omistajat. Vuonna 2016 avustuksia myönnetään pääasiassa yksityisille omistajille.    

Saariston ympäristönhoito

Avustusta on haettavissa saariston ympäristönhoitoon sellaisiin toimenpiteisiin, jotka koskevat saaristoluonnon ja -maiseman säilyttämistä tai parantamista. Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella saaristoa on Enonkoskella, Hirvensalmella, Mikkelissä, Puumalassa, Savonlinnassa ja Sulkavalla. Avustusta voivat hakea saaristokunnat, saaristokunnan jäsenet ja luonnonsuojelu- ja ympäristönhoidon edistämisyhdistykset ja -säätiöt.

Vesihuolto

Vesihuoltoavustukset on tarkoitettu yhdyskuntien ja haja-asutuksen yhteistä vedenhankintaa ja viemäröintiä sekä yhdyskuntien jätevesien käsittelyä ja sen yhteydessä syntyvän lietteen hyötykäyttöä palveleviin toimiin, jotka on suunniteltu tehtäviksi vuonna 2016. Tukea suunnataan erityisesti haja-asutusalueiden viemäriverkostojen laajentamiseen. Tukea voidaan myöntää myös yhdyskuntien vedenhankinnan varmistamiseen.  

Haja-asutusalueiden jätevesineuvonta

Haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan suunnattuja avustuksia voidaan hakea yleisneuvontaan ja sen erilaisten neuvontatoimien, kiinteistökohtaisen neuvonnan tai näiden erilaisten yhdistelmien järjestämiseen ja toteuttamiseen. Neuvonnan tulee kohdistua kiinteistön haltijoihin. Avustusta voivat hakea järjestöt ja toimijat, joilla on kokemusta haja-asutuksen kiinteistökohtaisesta jätevesihuollosta, ja jotka ovat riippumattomia laitevalmistajista, materiaalitoimittajista sekä myyntiä harjoittavista toimijoista. Hakijan toiminnan tulee olla itsenäistä suhteessa kunnan viranomaistoimintaan.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien avulla pyritään ehkäisemään pohjaveden laadun heikkeneminen ja turvaamaan esiintymän antoisuuden säilyminen ennallaan. Suojelusuunnitelmien laatiminen on tärkeintä sekä vedenhankintaa varten tärkeille että vedenhankintaan soveltuville pohjavesialueille ja varsinkin riskipohjavesialueille. Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää paitsi pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimisee, myös niiden päivittämiseen. Tukea voidaan myöntää kunnalle, jonka alueelle suojelusuunnitelma laaditaan.

Vesistöjen käyttö

Avustusta voidaan myöntää yleishyödyllisiin hankkeisiin, joiden tarkoituksena on edistää vesistöjen monipuolista käyttöä ja tilaa tai vähentää tulva- ja kuivuusriskejä. Hankkeiden tavoitteena voi olla vesistöön jääneistä rakenteista tai materiaaleista aiheutuvan vaaran vähentäminen tai aiemmin valtion tuella toteutetun toimenpiteen täydentäminen.

Vesienhoito

Vesienhoitoon suunnatut avustukset on tarkoitettu vesienhoidon toteutusta ja ympäristötavoitteiden saavuttamista palveleviin hankkeisiin. Vesienhoitosuunnitelmien toteuttamista tukevat pintavesien ja pohjavesien tilaa parantavat hankkeet voivat olla muun muassa erilaisia vesistöjen kunnostushankkeita ja valuma-aluekunnostuksia sekä pohjavesien pilaantuneisuusselvityksiä. ELY-keskus suuntaa vesihoidon tukea erityisesti hyvää huonommassa tilassa olevien pintavesien ja pohjavesien tilan parantamiseen.

Ympäristökasvatus ja -valistus

Keski-Suomen ELY-keskukselta voi hakea avustuksia eri puolilla Suomea toteuttaville ympäristökasvatus- ja ‑valistushankkeille. Ympäristökasvatuksen ja ‑valistuksen hankeavustusta voidaan myöntää valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville kokeilu- tai kehittämishankkeille. Hankkeissa voidaan esimerkiksi luoda uusi toimintamalli, tuote tai kasvatus- ja valistusmateriaali.

Haku

Hakemukset on toimitettava Etelä-Savon ELY-keskukselle 30.11.2015 mennessä. Hakuajan jälkeen toimitettuja hakemuksia voidaan ottaa huomioon määrärahojen salliessa.

Avustushakemukset suositellaan täytettäväksi ensisijaisesti sähköisesti suomi.fi-palvelussa, josta hakemuksen voi myös lähettää. Suomi.fi palveluun pääsee ja hakulomakkeet on saatavissa ELY-keskuksen verkkopalvelussa osoitteessa ely-keskus.fi > Palvelut > Rahoitus ja avustukset > Ympäristö > Rahoitus ja avustukset - Ympäristövastuualue   

Hakemuksen voi myös lähettää Etelä-Savon ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteella kirjaamo.etela-savo(at)ely-keskus.fi tai postitse osoitteella Etelä-Savon ELY-keskus, kirjaamo, PL 164, 50101 Mikkeli.

Linkit

Lisätietoja:

Yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Rakennusperinnön hoito ja saariston ympäristönhoito: Kirsti Kovanen (p. 0295 024 193), Maija Hokkanen (p. 0295 024 177)

Vesihuolto ja jätevesineuvonta: Jouni Liukkonen (p. 0295 024 222), Vesa Rautio (p. 0295 024 225)

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat: Anne Petäjä-Ronkainen (p. 0295 024 221)

Vesistöjen käyttö: Ari Luukkonen (p. 0295 024 204), Vesa Rautio (p. 0295 024 225)

Vesienhoito: Esa Rouvinen (p. 0295 024 228), Teemu Tuovinen (p. 0295 024 237), Pertti Manninen (p. 0295 024 209), Juho Kotanen (p. 0295 024 192)


Alueellista tietoa