Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

ELY-keskus lausui Utajärven Maaselän ja Hepoharjun tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

YVA-menettelyssä selvitetään noin 37 tuulivoimalaa käsittävän tuulivoimapuiston rakentamista Utajärven Sanginkylän tuntumaan. ELY-keskus suosittelee asukaskyselyn tekemistä, edellyttää säätutkamittauksiin syntyvien häiriöiden arvioimista ja muistuttaa ympäristöselvitysten riittävän resursoinnin tarpeesta.

ELY-keskus huomauttaa, että hankkeen melumallinnus ja mallinnustietojen raportointi tulee tehdä tuulivoimaloiden melun mallinnuksesta annetun ohjeistuksen mukaisesti. Erikseen tulee tehdä pienitaajuisen melun laskenta.

Lentoestevalojen aiheuttamaa maisemakuvan muutosta on hyvä arvioida osana maisemavaikutusten arviointia. Hankkeessa on perusteltua toteuttaa tv-näkyvyysalue- ja linkkijännetutkimukset. Lyhyen välimatkan vuoksi säätutkamittauksiin syntyvät häiriöt voivat olla hyvin merkittäviä ja arviointi on siten välttämätön.

Seudullisesti merkittävien tuulivoima-alueiden toteuttaminen edellyttää niiden sisältymistä maakuntakaavaan. Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliitto toteaa, että sillä on valmiudet käsitellä uusia seudullisesti merkittäviä tuulivoima-alueita, kuten Maaselkä ja Hepoharju, Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa, jonka valmistelu käynnistetään syksyllä.

Yhteysviranomainen muistuttaa tarpeesta huomioida muut maankäyttömuodot. Hanke on pyrittävä toteuttamaan siten, ettei metsätaloudelle, turvetuotannolle ja virkistystoiminnalle aiheuteta tarpeetonta haittaa.

Yhteysviranomainen pitää tärkeänä selvittää eri tahojen suhtautumista hankkeeseen. Asukastyöpaja on tarpeellinen, mutta lähtökohtaisesti riittämätön keino kartoittaa ja arvioida asukkaiden suhtautumista hankkeeseen. Yhteysviranomainen suosittelee asukaskyselyn tekemistä.

Yhteysviranomainen muistuttaa ympäristöselvitysten riittävän resursoinnin tarpeesta. Luontokohteita tulee tarkastella inventoinneissa laajempina, ekologisin kokonaisuuksina pistemäisinä inventoitujen alueiden sijaan. Linnustoselvityksiin käytetty aika, menetelmät ja selvitysten kohteet tulee raportoida selkeästi. Hankkeen linnustovaikutusten arvioinnissa tulee erityisesti huomioida arosuohaukan reviirit ja seurata pesimäpaikkojen pysyvyyttä.

Arviointiselostuksessa on syytä tuoda selkeästi esille, millaisia riskejä alueella liikkumiseen voi liittyä sekä analysoitava voivatko tuulivoimalat vaikuttaa virkistyskäytön turvallisuuteen.

Utajärven Maaselän ja Hepoharjun tuulivoimahankkeen perustiedot

Tornator Oyj:n ja NV Nordisk Vindkraft Oy:n omistama Maaselän Tuulipuisto Oy suunnittelee 37 tuulivoimalan tuulivoimapuiston rakentamista Utajärven kunnassa sijaitsevalle Maaselän ja Hepoharjun alueille. Utajärven keskusta sijaitsee hankealueilta noin 9 km lounaaseen, Muhoksen keskusta noin 25 km länteen ja Vaalan keskusta noin 25 km etelään.

Hankkeen vaihtoehdot ovat:

Vaihtoehto 0: hanketta ei toteuteta

Vaihtoehto 1 (VE1): Maaselän ja Hepoharjun alueille rakennetaan yhteensä noin 37 tuulivoimalan laajuinen maatuulivoimapuisto. Kunkin voimalan nimellisteho on enintään 4,5 MW, napakorkeus enintään 160 m ja kokonaiskorkeus enintään 230 m.

Vaihtoehto 2 (VE2): Maaselän alueelle rakennetaan noin 18 tuulivoimalan laajuinen maatuulivoimapuisto.

Vaihtoehto 3 (VE3): Hepoharjun alueelle rakennetaan noin 19a tuulivoimalan laajuinen maatuulivoimapuisto.

Tuulivoimahanke liitetään joko Muhoksen Pyhäkosken (110 kV) tai Pyhänselän (400 kV) sähköasemaan.

Lisätietoja:

Ympäristöasiantuntija Kari Haapakangas, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 016 512, kari.haapakangas(at)ely-keskus.fi
Raino Kukkonen, Maaselän Tuulipuisto Oy, puh. 050 468 8533 raino.kukkonen(at)tornator.fi
YVA-konsultti Kirsi Lehtinen, Ramboll Finland Oy, puh. 040 722 4104, kirsi.lehtinen(at)ramboll.fi


Alueellista tietoa