Planering och uppföljning

NTM-centralernas resultatstyrning

För varje NTM-central utarbetas ett resultatavtal för 2016–2019 i samarbete med arbets- och näringsministeriet. Målen i NTM-centralernas resultatavtal grundar sig på regeringsprogrammet och dess verksamhetsplan samt på regionförvaltningsverkens och NTM-centralernas gemensamma strategidokument. I planeringen uppmärksammas även planen för de offentliga finanserna och förvaltningsområdenas budgetförslag.

I resultatavtalet ställer man upp bindande målsättningar för följande år och preliminära målsättningar för de tre följande åren. Resultatavtalen uppdateras varje år.

I mitten av mars rapporterar man om hur väl resultatmålen nåtts i bokslutet samt i den tillhörande verksamhetsberättelsen. Resultatavtalets förverkligande utvärderas i juni efter verksamhetsårets slut, och halvårsförverkligandet utvärderas på hösten i samband med justeringen av resultatavtalet.

De regionala NTM-centralernas sidor om ämnet fås genom att välja önskat område under rubriken Välj område uppe till höger.

Uppföljning

I statsrådets förordning om utveckling av regionerna föreskrivs att man vid uppföljning och utvärdering av utvecklingen ska använda mätinstrument som beskriver

  • regionernas ekonomi och konkurrenskraft
  • arbetsmarknadsläget
  • befolkningsutvecklingen och välståndet
  • en hållbar utveckling av miljön.

NTM-centralerna följer upp både resultaten av sin egen verksamhet och omvärldens tillstånd och förändringar.

Förändringar i omvärlden och utvecklingstrender påverkar den årliga strategiska och operativa resultatplaneringen. Utöver det kan man också snabbt ändra t.ex. inriktningen av finansieringen.

NTM-centralernas regionala Planering och uppfölning -sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

TIETOA ALUEELTA

Suunnittelu ja seuranta Etelä-Pohjanmaa

Toiminnan suunnittelu ja ohjaus

ELY-keskus tekee hallituskausittain strategisen tulossuunnitelman sekä vuosittain hallinnonaloittaiset toiminnalliset tulossuunnitelmat. 

Strategisessa tulossuunnitelmassa esitetään ELY-keskuksen toiminnan keskeiset tavoitteet. Strateginen tulossopimus tehdään työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Toiminnallisissa tulossuunnitelmissa puolestaan esitetään konkretisoidut toimenpiteet. Nämä sopimukset tehdään toimintaa ohjaavien ministeriöiden kanssa.

Seuranta

Valtioneuvoston asetuksessa alueiden kehittämisestä säädetään, että kehittämisen seurannassa ja arvioinnissa tulee käyttää mittareita, jotka kuvaavat:

  1. alueiden taloutta ja kilpailukykyä
  2. työmarkkinatilannetta
  3. väestönkehitystä ja hyvinvointia
  4. ympäristön kestävää kehitystä.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus seuraa sekä oman toimintansa tuloksellisuutta että toimintaympäristön tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia.

Toimintaympäristön muutokset ja kehityksen suunta vaikuttavat vuosittaiseen strategiseen ja toimintoja koskevaan tulossuunnitteluun. Lisäksi esimerkiksi rahoituksen kohdentamisen muutoksia voidaan tehdä nopeastikin.

Tieto- ja ennakointiasiantuntijat analysoivat työmarkkinoiden, toimialojen, aluetalouden, toimintaympäristön sekä infra- ja yhdyskuntarakenteen kehitystä. Tietoa käytetään ELY-keskuksen toiminnan suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä laajemminkin seudullisen ja maakunnallisen kehittämisen ja päätöksenteon tukena.


Uppdaterad