Bakgrundsmaterial för förutredningar

Arbete på ett vägområde förutsätter beaktande av respektive vägs särdrag. För de flesta tillståndstyperna räcker det att tillståndshandläggaren beaktar uppgifterna när ansökan handläggs. Ett undantag utgör el- och teleansökningar samt anmälningar som kräver förutredningar. Placeringen av el- och telekablar på en landsvägs innerslänt tillåts under lämpliga förhållanden. Med hjälp av omfattande förutredningar säkerställs att kablarna kan installeras på vägområdet på ett effektivt och säkert sätt utan att skada vägen. I anmälningsförfarandet är utredning av utgångsinformationen en förutsättning för att anmälan ska kunna träda i kraft, för projekteraren använder informationen för att säkerställa att objektet lämpar sig för anmälningsförfarandet.

Det är möjligt för projekteraren att redan i projekteringsskedet ta reda på bakgrundsinformation som påverkar tillståndsbeslutet antingen via Trafikledsverkets öppna applikation med information om vägnätet eller i applikationerna Vägregistret och Vägmappen. Vägregistret och Vägmappen kräver Trafikledsverkets Extranet-koder. Om det i förutredningsskedet framgår att det vid arbetsobjektet finns grundvattenskydd eller ett kommande vägprojekt ska projekteraren ta kontakt med en eventuell kontaktperson eller registratorskontoret vid den lokala NTM-centralen för utredning av närmare detaljer.

Vid planeringsarbete i terräng kan man se vägadresserna i applikationen Paalu, som fungerar på till exempel Androidenheter. Applikationen är gratis.

Innehåll

  1. Grundvattenskydd
  2. Projektkartor och -förteckningar per område
  3. Trafikledsverkets öppna vägdataapplikation
  4. Extranet-koder till Trafikledsverkets applikationer
  5. Vägadressen fås mobilt på basis av ens position

Grundvattenskydd

På kartan över hela landet anges var de byggda grundvattenskydden finns samt deras karaktär.

Karta över grundvattenskydd (på finska)

Om man i samband med vägarbeten upptäcker ett grundvattenskydd som inte anges på kartan, ska man avbryta arbetena och ta kontakt med den kontaktperson för väghållningsmyndigheten som anges i avtalet.

Kommande vägprojekter

Kommande vägprojekter måste kollas på Kommunikationsministeriet TRAFICOMs Nätverks­informations­punkt samt Trafikledsverkets omfattande projektkarta.

Nätverksinformationspunkt

Trafikledsverkets omfattande projektkarta (på finska)

Trafikledsverkets öppna vägdataapplikation

För utredning av förutrednings- och basuppgifter för placeringstillståndsansökningar och anmälningar erbjuder Trafikledsverket en öppen applikation med information om vägnätet. Applikationen presenterar de uppgifter i vägregistret som behövs oftast, såsom vägadress, skötselentreprenad (t.ex. Pudasjärvi–Taivalkoski, inget entreprenörsföretag), hastighetsbegränsning, trafikmängden på vägen samt körbanans/beläggningens bredd på en karta. Användningen av applikationen presenteras kort i anvisningen nedan.

Trafikledsverkets kartapplikation: Tiestötiedot

Anvisning om kartapplikationen

Extranet-koder till Trafikledsverkets tjänster

Personer som planerar eller ansöker om tillstånd för placering av ledningar, kablar och rör kan beviljas användarkoder som gäller högst fyra år i taget till applikationerna Vägregistret och Vägmappen i Trafikledsverkets extranät.

Vägregistret innehåller information om de landsvägar som Trafikledsverket ansvarar för och om trafiken på dem. Vid planeringen av en kabelrutt är nyttig information i vägregistret till exempel skyddsområdets bredd, trafikmängder och hastighetsbegränsningar, gång- och cykelvägar och broar på den aktuella vägen samt information om områdesentreprenader.

Vägmappen erbjuder bland annat mångsidiga sök- och konverteringsfunktioner (vägnummer, gatuadresser och koordinater). Alla sökfunktioner fungerar på två sätt; man kan antingen ange sökvillkoren på formuläret eller peka på önskat objekt i kartfönstret. Vid planeringen av en kabelrutt är nyttig information i vägmappen bland annat konvertering av gatuadresser till vägadresser och vice versa. I vägmappen kan man välja antingen en bakgrundskarta eller ett flygfoto på vilken bland annat lantmäteriverkets fastighetsindelning och vägnätet kan visas.

I det förhandsifyllda Extranätavtalet ska uppgifter om företaget och personer som ska beviljas användarrättigheter fyllas i. Extranätavtalet ingås per företag eller enhet. Därmed sammanställs uppgifterna om alla som i ett företag eller vid ett större företags enskilda enhet behöver koder i ett och samma avtal. Man söker alltså inte koder separat för alla utan samlar uppgifterna om flera personer i ett och samma avtal. I avtalet ingår ett personligt användarnamn och lösenord med vilka användaren kan logga in i Extranätportalen.

Avtalsvillkoren för Extranättjänsten

Förhandsifyllt avtalsunderlag (doc, 180 kB, på finska)

Det ifyllda avtalsunderlaget skickas till kirjaamo@vayla.fi.

Vägadressen fås mobilt på basis av ens position

Trafikledsverkets applikationer som presenteras ovan ger information om vägnätet på basis av vägadressen. Vid arbeten i terrängen kan enbart vägadressen vara nog. Vägadressen enligt ens position fås fram i applikationen Paalu, som fungerar på Androidenheter. Intill vägadressen visas precisionen i meter i den stund man tar fram adressen. När man använder mobilapplikationen ska man observera att tillståndsbeslut vanligtvis fattas på basis av kartor genom att använda Tiemap. Det kan således finnas skillnader mellan vägadresserna som anges i tillståndsbeslutet och de som syns i Paalu-applikationen.

Applikationen kan laddas ned från Playbutiken.

https://www.nevia.fi/sovellukset/paalu/

Uppdaterad

ta kontakt

0295 020 601 mån - fre kl. 9 - 16 (lna/mta)

Vägtrafikantlinjen 0200 2100
Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken (24 h/dygn, lna/mta).