› Tillbaka till den grafiska version

Skärgårdstrafik

Skötseln av landsvägstrafiken och förbindelsefartygstrafiken har koncentrerats riksomfattande till NTM-centralen i Egentliga Finland. Vi ansvarar för 41 färjelägen, varav merparten ligger i Åbo skärgård och insjöregionerna i Östra Finland, samt har hand om trafikförbindelserna på 10 förbindelsefartygsrutter på Skärgårdshavet och 2 på Finska Viken. Därtill bistår vi privata vajerfärjeförbindelser och  transporter i Sibbo, Raseborg, Lovisa och Ingå skärgårdar samt på Skärgårdens ringvägar.


Photo: Jarmo Vehkakoski

 Staten inför inte avgifter i förbindelsefartygstrafiken i skärgården

Kommunikationsministeriets pressmeddelande 13 februari 2017

Byggnadsarbetet på Ålands förbindelsebåtsbrygga i Galtby i Korpo inleds

NTM-centralen i Egentliga Finland inleder byggnadsarbetet på Ålands förbindelsebåtsbrygga vecka 3 vid färgfästet i Galtby i Korpo. I samband med entreprenaden görs också reparationsarbeten på piren i färjfästets norra del. Byggnadsarbetet pågår fram till slutet av juni 2017. Ålands nya förbindelsebåtsbrygga byggs intill den nuvarande bryggan. Den gamla bryggan är tillgänglig för förbindelsebåtstrafiken tills den nya bryggan öppnas för trafik. Byggnadsarbetena orsakar förändringar i pirområdets trafikarrangemang. Vi beklagar den olägenhet som byggnadsarbetet orsakar trafikanterna. Läs mer

Den statligt upprätthållna förbindelsetrafiken upphör att använda bryggan i Jumo, Iniö

Trots flera avtalsmöten har NTM-centralen i Egentliga Finland inte kunnat uppnå ett nytt avtal om nyttjanderätt av bryggan i Jumo, Iniö på sådana villkor som är möjliga för staten. På de möten som hållits, har man konstaterat att äganderätten till bryggan har övergått från staten till privata ägare. Därför kan NTM-centralen inte längre fortsätta underhålla bryggan. Motiveringen till budgetanslaget för förbindelsefartygstrafiken tillåter inte heller att anslaget används för att hyra en brygga eller för någon annan finansiell kompensation.

Följaktligen avslutas förbindelsefartygstrafiken till bryggan i Jumo fr.o.m. 9 januari 2017, vilket orsakar en del ändringar i tidtabeller och rutter. JS Ferryway Ltd Oy, som har serviceavtal om Iniö tilläggsrutten, gör upp nya tidtabeller som motsvarar situationen. Information om tidtabeller fås av info.jsferryway@gmail.com.

Kundfeedback

Både i landsvägs- och förbindelsefartygstrafik ansvarar rederierna för en bra service och godkändbara förfaringssätt. Operatörerna skall se till att trafiken löper smidigt, iakttaga både trafik- och arbetssäkerhet, miljöaspekter samt kundernas sakligt bemötande. För en smidig behandling av ditt ärende, ber vi att du skickar din feedback direkt till rederiet i fråga. Kontaktuppgifter enligt rutterna finns på rederiernas webbsidor, se Tidtabellerna och rutterna.

 

Utö förbindelsebåtsbryggans byggnadsarbete inleds i december

NTM-centralen i Egentliga Finland har begärt anbud på Utö förbindelsebåtsbryggans byggnadsarbete. Anbud skall lämnas in före 15 november 2016. Entreprenören väljs i början av december, varefter arbetet kan inledas. Förbindelsefartyget kan angöra den nuvarande bogportsplatsen tills slutet av februari. Under mars-juni sköts trafiken via träbryggan vilket utesluter fordonstrafiken. Efter juni rivs den nuvarande bryggan och utförs finslipningsarbete.  Arbetet räknas vara helt färdigt i slutet av augusti.

Vi ber att kunderna förbereder sig i god tid på begränsningar i fordonstrafiken.

Tilläggsuppgifter ges av broingenjör Ari Salo, tfn +358 295 022 830.

Frakttransporter på förbindelsefartygen

Staten bör försöka sörja för att skärgårdens bofasta befolkning till sitt förfogande har en med hänsyn till boendeförhållandena, utkomstbetingelserna och skötseln av nödvändiga angelägenheter erforderlig trafik- och transportservice (Lag om främjande av skärgårdens utveckling 26.6.1981/1494). För att sköta sina förpliktelser befraktar NTM-centralen i Egentliga Finland förbindelsefartyg. Fartygens kapacitet varierar på grund av efterfrågan på olika rutter. 

Frakt transporteras på basis av fartygets lastkapacitet och lastrum. Närmare information om fartygens mått och lyftkranens kapacitet finns på rederiernas webbsidor som man hittar från webbbsidan Tidtabellerna och rutterna.

De som inte enligt skärgårdslagen är fast bosatta i skärgården vägleds att köpa sina transporter huvudsakligen på den privata marknaden. Denna linjedragning baserar sig på Kommunikationsministeriets koncept Skärgårdstrafiken i framtiden med målet att skapa gynnsamma förhållanden för marknadsbaserade tjänster.

Transportvillkor

 • All frakt skall beställas från fartyget på förhand
 • Enheter som skall lyftas med kran måste vara märkta med mottagarens namn samt holme
 • Med frakten skall vara en fraktsedel som skall framställas till fartygets befälhavare eller besättning. Av fraktsedeln måste framgå fraktens mottagare och avsändare samt kontaktsuppgifter.  På grund av säkerhetsskäl  mottas inte frakt om fraktsedeln fattas. 
 • Om transport av farligt gods (bl.a. gasflaskor och bensin) måste man skilt komma överens med fartygets besättning
 • Fordon (borträknat fyrhjulingar och traktorer) transporteras till holmar utan vägar endast om det finns rum på fartyget
   
   

Arbetet vid färjfästena Lillmälö och Prosvik i Pargas

Eventuella störningar även i färjtrafiken, läs mer

 

 

 

Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

ta kontakt

 • Trafikens kundservice
 • trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi
 • 0295 020 601, mån-fre, kl.  9-14 (lna/mta)

PÅ ANDRA WEBBPLATSER