Kollektivtrafik

NTM-centralerna sköter tillgången på kollektivtrafiktjänster och skapar förutsättningar för att kollektivtrafiken ska fungera och löpa smidigt. EU:s förordning om kollektivtrafik på järnväg och väg samt transportservicelagen reglerar villkoren för kollektivtrafiken.

NTM-centralerna fastställer servicenivån i kollektivtrafiken i samarbete med andra aktörer inom området och anskaffar trafiktjänster. NTM-centralerna sköter även om uppgifter i anknytning till den statliga finansieringen av kollektivtrafiken.

Behoven inom kollektivtrafik beaktas i all trafikplanering. Målet är att förbättra hållplatsutrustningen och utveckla vinterunderhållet av vägarna för att möta kollektivtrafikens behov. Dessutom ska NTM-centralerna se till att resekedjorna fungerar bättre genom att förbättra anslutningsparkeringen och förbindelserna till hållplatserna.

REGIONAL INFORMATION

Kollektivtrafik - Egentliga Finland och Satakunta

(NTM-centralen i Egentliga Finland svarar för kollektivtrafikärenden också i Satakunta.)

 

Kollektivtrafikens servicenivå

Vi upprätthåller kollektivtrafiksystemet, som består av självbärande linjetrafik och kompletterande köptrafik. Därtill finansierar vi region- och stadsbiljetter och stöder stadsmässig lokaltrafik och kommunala kollektivtrafikprojekt. Med hjälp av lokaltrafikstödet kan utbudet av linjer och turer i stadsregioner kompletteras. Med det samhällsfinansierade biljettstödet kan man sänka priset för dem som regelbundet reser kollektivt och öka kollektivtrafikens attraktivitet. Utvecklingsprojekt skapar förutsättningar för att bevara kollektivtrafiktjänsterna och förbättra kollektivtrafikens servicenivå samt bromsa de stigande kostnaderna för transporttjänster som betalas av samhället. Hur kollektivtrafiken bedrivs styrs genom trafikeringsavtal och olika finansiella arrangemang. Vi sörjer för kollektivtrafikens servicenivå genom köp av linjetrafik i områden där trafiken annars vore olönsam. På landsbygden är det t.ex. viktigt med trafik för skolresor, arbetsresor och färder för att uträtta ärenden. Kommunikationsministeriets mål är att öka kollektivtrafikens konkurrenskraft och marknadsandel, särskilt i större stadsregioner. Vi arbetar för detta mål i samarbete med Trafikverket.

 

Smidig kollektivtrafik

Vi skapar fysiska förutsättningar för produktion av kollektivtrafik. Med detta avses bl.a. busshållplatser, tak, anslutningsområden inklusive utrustning, kollektivtrafikfiler och trafikljusföreträde samt underhåll av dessa. Vi sörjer för att busstrafiken på landsvägarna är smidig samt underhåller och utrustar busshållplatserna längs vägarna. Kollektivtrafikbehoven beaktas i all trafikplanering. Vi utvecklar rutterna i busstrafiken genom olika underhållsmetoder. Vi förbättrar också hållplatsernas utrustning och utvecklar vinterunderhållet av vägarna så att det motsvarar kollektivtrafikens behov. Dessutom främjar vi resekedjorna genom att förbättra anslutningsparkeringarna och förbindelserna till hållplatserna. Anslutningsparkeringar vid infartsvägarna till de stora städerna minskar köerna i stadskärnan.

 

 


Uppdaterad