Anmälningsförfarande, el och tele

Placering av el- och telekablar på vägområden är tillståndspliktig. Vid ändringen av landsvägslagen fick det nuvarande placeringstillståndsförfarandet sällskap av ett anmälningsförfarande som lämpar sig för vissa fall (nuförtiden lagen om trafiksystem och landsvägar, TsLVL 42 a §). Anmälningsförfarandet gäller telekablar och -ledningar samt högst 45 kV elkablar och -ledningar. Arbeten som kommer i fråga är småskaliga arbeten med föga risk, såsom undergångar, kabelförlängningar, luftledningar som korsar en landsväg samt i vissa specialfall korta kabeldragningar i vägens längdriktning. Även vid dessa objekt kan man ansöka om placeringstillstånd också genom sedvanligt placeringstillståndsförfarande.

Anmälningsförfarandet lämpar sig inte för placering av en jordkabel i vägens längdriktning på ett vägområde/på gränsen för ett vägområde, om det inte enbart är fråga om placering i ett befintligt rör eller en ny kundanslutning med telekablar som beställts under byggtiden för ett bredbandsprojekt. I det senare fallet ska tillståndsbeslutet för den ursprungliga sträckningen vara i kraft och dess diarienummer anges i anmälan.

En närmare förteckning över anmälningsförfarandets tillämpningsområde och undantag finns i 42 a § i lagen om trafiksystem och landsvägar. Anmälan som trätt i kraft omfattar ett tillstånd enligt 42 § i lagen om trafiksystem och landsvägar att utföra arbeten på vägområde, ett eventuellt tillstånd att sänka hastighetsbegränsningen under arbetena och ett tillstånd att placera ledningar och kablar samt tillhörande anordningar på vägområdet. Anmälningar och tillståndsansökningar handläggs centraliserat vid NTM-centralen i Birkaland.

Aktuellt

De vanligaste motiveringarna till negativa beslut:

 • Det har planerats en kabel i längdriktning på vägområdet/på vägområdets gräns.
 • Det har planerats en stolpe på vägområdet.
 • Åtgärderna har inte anmälts separat.
  • T.ex. dragning under väg eller placering av en kabel i vägens längdriktning i ett befintligt rör ska anmälas separat (med formulären för "alitus" [dragning under väg] och "nykyiseen putkeen asentaminen" [montering i ett befintligt rör])
 • Beskrivningen av arbetet strider mot Trafikverkets föreskrift.
 • Trafikdirigeringsplanen är bristfällig/felaktig.
 • Basuppgifterna är bristfälliga (plankarta, checklista, information om vägprojekt saknas).

Checklista över förutredningar blir obligatorisk bilaga

Checklistan över förutredningar är en obligatorisk bilaga till anmälningar om ledningar och kablar från den 1 januari 2019. Med hjälp av listan strävar man efter att minska anmälningar som leder till ett negativt tillståndsbeslut. Om du fyller i listan behöver du inte lämna in alla de förutredningsbilagor som beaktats i planeringen.

Checklista över förutredningar, ifyllningsbart PDF-formulär (1,09 MB, pdf)

Checklista över förutredningar (42 kB, xlsx)

Bra att veta om anmälningsförfarandet

Reformen av landsvägslagen (nuförtiden lagen om trafiksystem och landsvägar) trädde i kraft den 15 augusti 2016. Vid lagändringen fick det traditionella placeringstillståndsförfarandet sällskap av ett anmälningsförfarande som lämpar sig för vissa fall. Anmälningsförfarandet gäller el- och teleledningar och -kablar. Maximalspänning för elledningar och -kablar är 45 kV.

Vid anmälningsförfarandet meddelar man NTM-centralen om placeringen av kablar eller ledningar. Som bilagor till anmälan lämnar man in motsvarande förutredningar som i placeringstillståndsansökningar. Med förutredningarna säkerställer projekteraren att objektet lämpar sig för anmälningsförfarandet. Anmälningsförfarandet tillämpas inte på högriskområden, såsom på områden med grundvattenskydd eller på motortrafikleder. I osäkra fall rekommenderar vi att man ansöker om tillstånd genom placeringstillståndsförfarandet, eftersom man vid behov kan begära om ytterligare information och förhandla om eventuella ändringar i planen när placeringstillståndsansökningar handläggs.

Anmälan ska göras senast 21 dagar före den dag då åtgärden enligt planerna ska inledas. Om objektet inte lämpar sig för anmälningsförfarandet eller om anmälan är bristfällig fattar NTM-centralen ett negativt beslut om ärendet inom en utsatt tid på 21 dagar. I annat fall träder anmälan automatiskt i kraft efter att den utsatta tiden gått ut. Till exempel att en trafikdirigeringsplan saknas eller är bristfällig utgör ett hinder för att anmälan ska träda i kraft. På grund av den begränsade behandlingstiden begär man inte bilagor som eventuellt saknas i anmälningar utan fattar ett negativt beslut i ärendet.

Avslaget motiveras i det negativa beslutet. Om det vid objektet inte föreligger ett i lagen om trafiksystem och landsvägar fastställt hinder för anmälningsförfarandet kan den sökande göra en ny anmälan där de brister eller fel som anges i det negativa beslutet har åtgärdats. I annat fall ska man därnäst ansöka om tillstånd genom placeringstillståndsförfarandet.

Fördelen med anmälningsförfarandet är möjligheten att förutse datumet då arbetena inleds bättre än tidigare. Även tillståndsavgiften är ofta mindre än vid placeringstillståndsförfarandet. Avgifter och avgiftsklasser anges i anvisningarna om anmälningsförfarandet och längst ned på denna webbplats. Förutsättningar för att uppnå fördelarna är noggranna förutredningar och en noggrant utarbetad anmälan. Välgjorda anmälningar om lämpliga objekt påskyndar även behandlingstiden för ansökningar som omfattas av placeringstillståndsförfarandet.

Anmälan

Ta reda på förutsättningarna för godkännande av anmälan och fyll i anmälningsformuläret noggrant. Obs! När du gör en anmälan ska du också läsa igenom begränsningarna i anmälningsförfarandet.

I anvisningen angående förutredningar i planeringsskedet presenteras punkterna nedan med exempel: i vilken form utredningarna ska presenteras och när de inte behöver ges. En allmän förteckning över nödvändiga förutredningar finns på sida 5 i anvisningen. Alla förutredningar behövs dock inte alltid. Förutredningar som enbart gäller undergångar, placeringar i befintliga rörledningar samt montering av luftledningar anges på sidorna 6 och 7 i anvisningen. Det lönar sig att också använda sig av Checklistan över förutredningar.

Förutredningar

 • Innersläntens lutning och bredd
 • Befintliga kablar samt övriga ledningar, rör och konstruktioner under jord
 • Grundvattenskydd
 • Kända förbättringsprojekt för vägar
 • Bergspartier och bergiga områden som anges på en geomorfologisk karta
 • Partier med sprängsten i terrängen
 • Stora jordfasta stenar (ø över 1 m) och steniga partier
 • Utrustningar på och specialkonstruktioner i landsvägen (broar, transportbryggor, trummor m.m.; hur de har fästs, kringgående m.m.)
 • Användning av varningsnät (endast eljordkablar) och eventuella skydd

Kartan över grundvattenskydd och en sammanställning av regional information om kommande vägprojekt för de flesta NTM-centralerna finns på webbplatsen Bakgrundsmaterial för förutredningar där alla sökande själva kan hitta nödvändiga uppgifter. Om det på en rutt som planerats på förhand finns ett grundvattenskydd, lämpar sig objektet inte för anmälningsförfarandet. I samband med vägprojekt är tillämpningen av anmälningsförfarandet möjlig om man till anmälan har bifogat ett samtycke av NTM-centralen i upphandlingsområdet.

Information om befintliga kablar och ledningar på vägområden kan fås från Trafik- och kommunikationsministeriet TRAFICOMs Nätinformationspunkt, nätbolagen, kommunerna och riksomfattande ledningsinformationstjänster samt i fråga om väghållarens anordningar den regionala NTM-centralen. Även Försvarsmaktens eventuella kabelsträckningar ska beaktas. Var dessa finns ska utredas minst fem arbetsdagar före planerat byggande. Försvarsmaktens kabelvisningar beställs från Servicecentralen, tfn 0299 818 080.

Lagen om trafiksystem och landsvägar (42 a §) förutsätter att man i anmälan anger basuppgifter om placeringsplatsen. Basuppgifter som ska redogöras är bland annat arbetsobjektets vägadress (uppgift i tre delar: vägnummer/vägavsnitt/avstånd), kommun, skötselentreprenad (t.ex. Pudasjärvi–Taivalkoski, inget entreprenörföretag), hastighetsbegränsning, trafikmängden på vägen och körbanans/beläggningens bredd. Planeraren kan ta reda på basuppgifterna om vägnätet till exempel med hjälp av kartapplikationen Tiestötiedot lupapalveluun.

Trafikledsverkets kartapplikation: Vägnätdata kartprogram (på finska)

Anvisningar om kartapplikationen (på finska)

Efter en utredning av förutsättningarna kallar kunden vid behov samman en försyn där man går igenom placeringsförslaget med en representant för NTM-centralen i upphandlingsområdet. Vid en försyn i terrängen kontrolleras huruvida kablarna eller ledningarna kan placeras som planerat. Vid anmälningsförfarandet ska en försyn ordnas till exempel om arbetet kräver brytning av berg eller om det på grund av hinder i terrängen är svårt att hitta ett lämpligt undergångsställe. Situationer som förutsätter försyner och inledande syner specificeras i anvisningarna om anmälningsförfarandet.

Anmälan gäller i ett år efter att den trätt i kraft. Arbetena ska slutföras under denna tid.

Bilagor till anmälan

Bifoga följande till anmälan:

 • Kartor över infarten i skalan ca 1:200 000 och 1:50 000
 • Planen om placering av en ledning/kabel på vägområdet eller i närheten av det (projekteringskartor t.ex. 1:5 000 och över planerade områden 1:2 000)
 • Checklistan över förutredningar
 • Trafikdirigeringsplan under arbetet
 • Entydig information om att specialobjekt inte begränsar tillämpningen av anmälningsförfarandet

Hinder för tillämpningen av anmälningsförfarandet:

 • åtgärden gäller vägområdet för en motorväg eller en motortrafikled
 • åtgärden gäller ett område med grundvattenskydd
 • åtgärden förutsätter ingrepp i en sprängstenskonstruktion
 • avståndet mellan undergången och en gångtunnels, rörbros eller trummas konstruktion är mindre än fem meter
 • undergångens avstånd från en brokonstruktion är under 25 meter
 • Tvärsnittsbilder på under-/övergångar
 • Promemoria över en eventuell försyn
 • Eventuella fotografier

Vänligen beakta filstorleken av bilagorna som ska lämnas in. Den maximala storleken av bilagefilerna är 50 MB och anmälningar kan inte kompletteras i efterhand.  Till exempel mycket stora PDF-kartor på många nivåer ska undvikas. Det lönar sig att radera för tillståndshanteringen irrelevanta kartnivåer från filen.

Anmälan görs med det elektroniska anmälningsformuläret. Den sökande får en automatisk bekräftelse på inkomna elektroniska anmälningsformulär till den e-postadress som han eller hon angett. Om du inte får ett bekräftelsemeddelande med en ärendehanteringskod vänligen kontakta Kundservicecentralen för trafiken. Kommunikationskoden består av åtta siffror (formen 100XXXXX).

Elektroniskt anmälningsformulär (på finska)

Kontakt

Om du stöter på problem, ta kontakt med Trafikens kundservice.

liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi

0295 020 601 mån–fre kl. 9–16 (lna/mta)

Chat-tjänsten är öppen vardagar kl. 12-16

Avgifter

Avgifter för anmälningar enligt 42 a § i lagen om trafiksystem och landsvägar

Anmälningsförfarandets tilläggsavgifts klasserna har utgått den 1.1.2019.

Statsrådets förordning om avgiftsbelagda prestationer: 1372/2018

Föreskrifter, anvisningar och bakgrundmaterial kring anmälningsförfarandet

Trafikverkets föreskrift (LIVI/44/06.04.01/2018) ställer villkor för placeringen av ledningar och konstruktioner:

Trafikverkets föreskrift om placering av ledningar och konstruktioner på en landsvägs vägområde 12.10.2018 (på finska)

Utöver föreskriften ovan iakttas anvisningen Elledningar och telekablar samt landsvägar 8.7.2015 till tillämpliga delar:

Elledningar och telekablar samt landsvägar 23.10.2018 (Trafikverkets anvisningar 3/2018, på finska)

Aktuell lagstiftning: Lag om trafiksystem och landsvägar (finlex.fi)

Trafikledsverkets kartapplikation: Tiestötiedot (på finska)

Anvisning om kartapplikationen (på finska)

Uppdaterad