Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman rahoitus haettavissa

Maa- ja metsätalousministeriö suuntaa 12,4 miljoonaa euroa kokeiluohjelmaan, jolla rahoitetaan ravinteiden kierrätyksen innovatiivisia ratkaisuja. Kolmivuotisen kokeiluohjelman valtakunnallinen rahoitushaku aukeaa 16.6.2016. Tukien hallinnoinnista vastaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Kokeiluohjelma on osa hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön –kärkihanketta.

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi lisätä ravinteiden talteenottoa erityisesti Itämeren ja muiden vesistöjen kannalta herkillä alueilla siten, että vähintään puolet lannasta ja yhdyskuntajätevesilietteestä saadaan kehittyneen prosessoinnin piiriin vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteen toteuttamiseksi nyt käynnistyvästä kokeiluohjelman hausta rahoitetaan ravinteiden kierrätyksen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä yritysten investointeja.

Kohdennus innovatiivisiin ratkaisuihin ja pk-yrityksille

Kokeiluohjelmasta myönnettävien tukien tarkoituksena on biomassojen ravinteiden prosessoinnin, kierrätyslannoitevalmisteiden tuotannon ja tuotekehityksen, ravinteiden kierrätyksen logistiikan ja palveluratkaisujen edistäminen sekä korkean jalostusasteen tuotteiden kehittäminen biomassoista.

Kokeiluohjelman rahoitus kohdennetaan uusiin ja innovatiivisiin ravinteiden kierrätystä edistäviin toimenpiteisiin, jotka ovat alan viimeisimpään kehitykseen verrattuna uusia ja testaamattomia toimia. Hakemusten arvioinnissa painotetaan lisäksi kustannustehokkuutta, laatua ja toteutettavuutta, aiemman tutkimus- ja kehitystyön huomioimista sekä yritysten investointihankkeissa liiketoimintapotentiaalia.

Rahoitus on suunnattu ennen kaikkea pienille ja keskisuurille yrityksille, mutta tutkimus- ja kehittämishankkeisiin tukea voidaan myöntää myös julkis- tai yksityisoikeudelliselle yhteisölle. Tukea prosesseihin tai organisointiin liittyvään innovaatiotoimintaan voi saada myös suuri yritys, silloin kun se tekee yhteistyötä pk-yritysten kanssa.

Tukien myöntämisen perusteena käytetään ennalta määriteltyjä valintakriteereitä, joiden pohjalta hakemukset pisteytetään.

Hankkeiden valintasuositukset tehdään kokeiluohjelmalle asetettavassa ohjausryhmässä, johon kutsutaan edustajia eri ELY-keskuksista, ministeriöistä ja Tekesistä. Lisäksi muilta sopivilta asiantuntijoilta voidaan pyytää lausuntoja hankkeista. Tukipäätökset tehdään Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa.

Jatkuva haku enintään kolmivuotisille hankkeille

Hanketyypistä riippuen hankkeiden julkisen tuen määrä voi olla 15 - 80 prosenttia kaikista hyväksyttävistä kustannuksista. Lisätietoja hankkeiden tukikelpoisuudesta ja tukitasoista saa hakuilmoituksesta ja asetuksesta tai ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöihin. 

Kokeiluohjelmassa on jatkuva haku, mutta hakemukset käsitellään valintajaksoittain. Vuoden 2016 valintajaksot päättyvät 31.8.2016 ja 31.10.2016.

Hankkeiden toteutusaika voi olla korkeintaan kolme vuotta. Vuonna 2016 rahoitettujen hankkeiden tulee päättyä ja loppumaksut tulee olla maksettuna vuoden 2018 loppuun mennessä.

Hakulomakkeet ja lisätiedot Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla

Tukien hakeminen tapahtuu maa- ja metsätalousministeriön vahvistamilla hakemuslomakkeilla. Hakemuslomakkeet ja -ohjeet ovat saatavilla Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla.

Hankehakemukset liitteineen toimitetaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen ensisijaisesti sähköisinä versioina.

Kokeiluohjelman hankerahoitusmahdollisuuksista lisätietoa saa Valtioneuvoston asetuksesta 382/2016 (Valtioneuvoston asetus biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä investointeihin vuosina 2016─2018 myönnettävästä valtionavustuksesta).

 

Lisätietoa

  • Kehittämisasiantuntija Päivi Mäntymäki, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 027 631, [email protected]
  • Yksikön päällikkö Ritva Rintapukka, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen maaseutuyksikkö, puh. 0295 027 619, [email protected]
  • Kehittämispäällikkö Hanna Mäkimantila, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh 0295 027 701, [email protected]

Hakemuslomakkeet, valintakriteerit ja lisätiedot http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ravinteiden-kierratyksen-kokeiluohjelma

Valtioneuvoston asetus biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävään toimintaan myönnettävästä valtionavustuksesta http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160382

Lisätietoa ravinteiden kierrätyksen kärkihankkeesta www.mmm.fi/ravinteetkiertoon


Alueellista tietoa