Navigointivalikko
Tienpidon ja liikenteen suunnitelma - siltojen ylläpito KES

Siltojen korjaus

Sillankorjaus menossa.

Siltojen korjauksilla varmistetaan rakenteiden pitkä käyttöikä ja turvallisuus.

Siltojen säännöllisiin tarkastuksiin perustuvilla suunnitelmallisilla korjauksilla saavutetaan rakenteen kunnosta ja käytettävissä olevasta rahoituksesta riippuen rakenteen palvelutason säilyttäminen, palauttaminen tai jopa parantaminen.

Sillan kunnon heikkeneminen rajoittaa liikennettä harvoin. Tähän mennessä siltojen liikennöintirajoitukset ovat koskeneet ainoastaan raskaita ajoneuvoja ja erikoiskuljetuksia. Tällöin voidaan joutua turvautumaan alikulkukorkeus- tai painorajoituksiin. Erikoiskuljetuksia koskevat korkeus- ja painorajoitukset selvitetään kuljetuslupia myönnettäessä.

Painorajoitettuja siltoja on Keski-Suomessa tällä hetkellä 20. Pääasiassa suurten siltojen kantavuutta parantaneiden vahvistuskorjausten ansiosta painorajoitettuja siltoja ei ole kuitenkaan enää päätieverkolla eikä valta- ja kantateillä. Vähäliikenteisemmällä tieverkolla sijaitsevat painorajoitetut sillat ovat lähes aina kierrettävissä kohtuullisen kiertoreitin kautta.

Vuoden 2023 alussa Keski-Suomen tieverkolla on huonokuntoisia siltoja 72 kappaletta, kun niitä koko maassa on samaan aikaan 774. Huonokuntoisten siltojen määrä on kasvanut viime vuosina koko maassa. Keski-Suomessa näistä silloista on 9 %.

Valtatiellä 4 kehittämishankkeessa Kirri-Tikkakoski valmistui 30 siltaa, jotka siirtyivät ELY-keskuksen kunnossapitoon vuosina 2021-2022. Yleensä uusia siltoja valmistuu muutamia vuodessa.

Keski-Suomen siltojen ikäjakauma

Vuosittain korjataan tai uusitaan kuntosyistä 5-10 siltaa ja niiden lisäksi tehdään mm. liikenneturvallisuutta parantavia pienempiä kunnostustöitä noin 10 (:llä) sillalla. Osa silloista käytetään hallitusti loppuun ja uusitaan, kun peruskorjaus ei ole enää järkevää. Tavoitteena on optimoida silloille mahdollisimman pitkä käyttöikä kohtuullisin kustannuksin. Tämä tarkoittaa sitä, että mahdollisuuksien mukaan korjaustoimenpiteitä suunnataan myös vielä tyydyttävässä kunnossa oleviin siltoihin.

Siltojen kuntoa seurataan säännöllisillä tarkastuksilla. Korjauskohteet valitaan tarkastuksissa havaittujen vaurioiden vakavuuden ja laajuuden perusteella. Huonokuntoisten siltojen määrä on kasvanut. Tämä johtuu suurelta osin siitä, että Keski-Suomen sillankorjauksessa on viime vuosina painotettu suurten ja kalliiden siltojen korjausta. Valtakunnallisen kehityksen mukaisesti on havaittavissa, että lukumääräisesti suurin joukko eli tyydyttäväkuntoiset sillat, lähestyvät peruskorjausikää. Sillankorjauksen rahoitustarve on siten voimakkaalla kasvupolulla.

Alla olevassa kaaviossa on kuvattu huonokuntoisten siltojen määrää, korjattujen siltojen määrää sekä siltojen korjausrahoitusta:

Kaavio: sillat Keski-Suomessa. Vuoden 2023 alussa Keski-Suomen maanteillä on 995 siltaa. Huonokuntoisten siltojen määrä: 40 vuonna 2016, 34 cuonna 2016, 58 vuonna 2018, 66 vuonna 2019, 68 vuonna 2020 ja vuonna 2021, 72 vuonna 2022 ja ennusteena 76 vuonna 2023. Korjattujen siltojen määrä vuosittain: 26 vuonna 2016, 14 vuonna 2017, 22 vuonna 2019, 15 vuonna 3030, 22 vuonna 3032, 16 vuonna 2022 ja ennuste: 14 korjattavaa siltaa vuonna 2023. Siltojen korjauksiin käytettävissä oleva rahoitus (miljoonaa euroa), 3 miljoonaa vuonna 2016, 2.6 vuonna 2018, 4,7 vuonna 2020, 4,3 vuonna 2022 ja ennuste vuodelle 2023:4,5.

Lisätietoja:

Päivitetty: 03.04.2023