Uutiset 2021

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Pirkanmaan energiaselvitys viitoittaa maakunnan ilmastotavoitteita (Pirkanmaa)

Pirkanmaalla käytetystä sähköstä lähes 80 prosenttia on ostosähköä. Esimerkiksi tuulivoiman tuotanto on vähäistä. Tämä käy ilmi tilaamastamme Pirkanmaan energiajärjestelmäselvityksestä. Selvitys auttaa päästövähennyspolun laatimisessa ja energiastrategiatyössä.

Vedenpuhdistamon rakennustyömaa Sulkavuoressa.
Sulkavuorelle rakentuvaan jätevedenpuhdistamoon rakentuu myös biokaasulaitos. (Kuva Tinnu Salonen)

Kaivuri Sulkavuoren keskuspuhdistamon rakennustyömaalla maan alla luolassa.
Sulkavuoren keskuspuhdistamoa rakennetaan parhaillaan maan alla.  (Kuva: Henri Hakala / Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo)

Pirkanmaan energiajärjestelmäselvityksessä selvitettiin, mikä on maakunnan energiantuotannon ja -kulutuksen nykytila ja miten kokonaisuus voisi kehittyä hiilineutraaliksi. Työssä otettiin huomioon nykytila, jo tehdyt investoinnit, suunnitteilla olevat hankkeet mm. tuulivoiman suhteen sekä sähkönsiirtoverkostojen tilanne suhteessa tuleviin muutoksiin.

Maakunnan energiataseesta käy ilmi, että Pirkanmaalla käytetään ostosähköä paljon. Pirkanmaalla tuotettiin sähköä vuonna 2019 noin 1136 GWh, mikä on lähes 20 % Pirkanmaalla käytetystä sähköstä. Ostosähkön osuus sähkön käytöstä Pirkanmaalla oli siten noin 80 %. Pirkanmaalla tuotettiin hyvin vähän tuulivoimaa vuonna 2019.

Kauko- ja aluelämmön vuonna 2019 tuotetusta ja kulutetusta energiasta noin 45 % perustui uusiutuviin lähteisiin ja noin 55 % uusiutumattomiin. Tämä vastaa koko Suomen keskiarvoa.

Merkittävin maakunnan energiataseeseen vaikuttava investointi on vuoden 2023 alussa käynnistyvä Naistenlahti 3 -biovoimalaitos. Laitos vähentää turpeen käyttöä jopa 681 GWh vuodessa. Määrä vastaa noin 85 % koko turpeen käytöstä Pirkanmaalla vuonna 2019.

Myös tuulivoimatuotantoa on rakenteilla tai suunnitteilla lukuisia hankkeita. Samalla Pirkanmaalla on myös tunnistettu haasteita sähkönsiirtokapasiteetin riittämättömyydessä etenkin Luoteis- ja Pohjois-Pirkanmaan alueella, jonne tuulienergiatuotannolle soveltuvat alueet vahvasti painottuvat.

Energiajärjestelmän keinot saavuttaa ilmastotavoitteet

Teollisuuden ja asumisen sähkön tuotanto

  • Erityisesti tuulivoiman lisärakentamisella sähkö on mahdollista tuottaa hiilipäästöttömästi. Myös aurinkosähköllä voi olla merkittävä vaikutus.
  • Tuulivoima ja aurinkovoima vaativat kuitenkin maa-alueita tuotantoon sekä sähkönsiirtoverkkojen kehittämistä.

Teollisuuden lämpö

  • Teollisuus pystyy korvaamaan fossiiliset polttoaineet biopolttoaineiden, sähköistyksen ja vetytalouden avulla.
  • Vaihtoehtoiset energiajärjestelmät vaativat erityisesti edullisen sähkön hyvää saatavuutta sekä vetytalouden kehittymistä.

Asuminen ja muiden rakennusten lämmitys

  • Kaukolämmössä CO2-päästötön tuotanto on mahdollista kustannustehokkaasti: biopolttoaineet, lämpöpumput ja sähkökattilat korvaavat fossiilisia polttoaineita.
  • Kiinteistökohtaisissa ratkaisuissa kustannustehokkaimpia ratkaisuja ovat erityisesti lämpöpumput.

Liikenne

  • Energiankäytön osalta liikenteen päästöttömyys vaatii vaihtoehtoisten energianjakelujärjestelmien lisäämistä ja autokannan uusiutumista.
  • Sähköajoneuvojen latausasemia sekä liikennekaasun tai -vedyn tankkausasemia tarvitaan huomattavasti nykyistä enemmän. Samoin tarvitaan maksujärjestelmien yhtenäistämistä.

Sähköistymisen lisääntyessä korostuu sähkönkulutuksen osuus ja merkitys kokonaisuudessa. Uusiutuvilla energiamuodoilla tuotetun energian tuotannon ja kulutuksen kohtaaminen on tärkeää järjestelmän toimintavarmuuden kannalta. Etenkin sähkön osalta tuotannon ja kulutuksen tulee olla tasapainossa. Tasapainoon voidaan vaikuttaa kysyntäjoustomenetelmillä sekä energian varastoinnila.

Energiajärjestelmä avainroolissa maakunnan ilmastotavoitteiden saavuttamisessa

Selvityksen laati Pirkanmaan ELY-keskukselle Ramboll Oy. Energiaselvitystä hyödynnetään jatkossa maakunnan päästövähennyspolun laatimisessa. Selvitys toimii myös pohjana maakunnassa alkavalle energiastrategiatyölle.

Tervetuloa energiaselvityksen julkistuswebinaariin 23.11.

Pirkanmaan liitto ja Pirkanmaan ELY-keskus ovat käynnistämässä alueellisen energiastrategian valmistelua.

Käynnistämme strategiatyön valmistelun webinaarissa, joka järjestetään tiistaina 23. marraskuuta kello 8.30-11.00. Tilaisuudessa esitellään mm. Pirkanmaan energiaselvityksen tuloksia ja energia-alaan liittyviä rahoitusmahdollisuuksia osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Tilaisuudessa esitellään myös energiastrategian valmistelun jatkoaskeleet ja sidosryhmäkuulemisten sisällöt.