Uutiset 2021

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Meren ja vesien tila hyväksi – valtioneuvostolta päätökset hoitosuunnitelmista

Valtioneuvosto teki tänään päätökset merenhoitosuunnitelmasta sekä seitsemästä alueellisesta vesienhoitosuunnitelmasta vuosille 2022-2027. Niissä esitetään toimet, joiden avulla pyritään saavuttamaan meren ja vesien hyvä tila.

Suunnitelma meren tilan parantamiseksi

Suomen meriympäristön hyvä tila tarkoittaa puhtaita vesiä, monimuotoista luontoa, elinvoimaisia kala- ja lintukantoja, roskattomia rantoja sekä ympäristömyrkkyjen ja niiden vaikutusten vähenemistä.

Suomen kaikki merialueet ovat rehevöityneitä ja ilmastonmuutos uhkaa pahentaa tilannetta. Meriluonnon monimuotoisuuden tila on heikko varsinkin Suomenlahdella ja Saaristomerellä. Esimerkiksi itämerennorppa, monet merilinnuista ja useat pohjan elinympäristöt ovat heikossa tilassa. Ankeriaan tilanne on hyvin huolestuttava, ja meritaimenkannat eivät ole elpyneet riittävästi.

Suunnitelman toimet vähentävät ihmisen toiminnasta aiheutuvia haittoja, kuten ravinteiden ja haitallisten aineiden kuormitusta, vedenalaista melua, meressä olevien roskien määrää sekä meriympäristöön kohdistuvia onnettomuusriskejä. Eniten uusia toimenpiteitä on ravinnekuormituksen ja rehevöitymisen vähentämiseksi, roskaantumisen vähentämiseksi sekä meriluonnon suojelun edistämiseksi.

Vesien tilan parantamiseksi tarvitaan toimia kaikilla toimialoilla

Vesienhoitosuunnitelmissa on esitetty uusia ja entistä laajemmalle alueelle ulottuvia toimia, joita tarvitaan jo pitkään tehdyn vesiensuojelutyön lisäksi vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Toimenpiteillä esimerkiksi vähennetään maa- ja metsätalouden hajakuormitusta, parannetaan happamien sulfaattimaiden vesienhallintaa ja yhdyskuntien jätevesien käsittelyä sekä kunnostetaan vesistöjä.

Vesiensuojelun tehostamisohjelmalla muun muassa rahoitetaan vesistökunnostushankkeita, vähennetään haitallisten aineiden päätymistä kaupunkivesiin sekä tuetaan maatalouden uusien vesiensuojelukeinojen tutkimusta ja kokeiluja sekä käyttöönottoa. Lisäksi Helmi-elinympäristöohjelmalla on rahoitettu pienvesien sekä rantaluonnon kunnostuksia. Maa- ja metsätalousministeriön käynnistämällä NOUSU-ohjelmalla osaltaan parannetaan vaelluskalojen elinolosuhteita ja palautetaan vaelluskalakantojen luontaista lisääntymistä.

ELY-keskukset kuuluttavat merenhoitosuunnitelmaa ja vesienhoitosuunnitelmia koskevat päätökset joulukuun lopulla.

Lue lisää

Meren ja vesien tila hyväksi – valtioneuvostolta päätökset hoitosuunnitelmista (Ympäristöministeriön tiedote 16.12.2021, ym.fi)