Navigointivalikko
Uutiset 2019

Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan yrittäjät koolla Kymenlaakson Soteuttamossa (Kaakkois-Suomi)

Kymenlaakson Soteuttamo-tilaisuudessa Kouvolassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla 25.4.2019 pääteemana oli yrittäjän tukeminen palveluntuottajana. Soteuttamot on suunnattu sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluja tuottaville tahoille. Tilaisuuksien tavoitteena on synnyttää uusia verkostoja ja lisätä yritysten valmiuksia menestyä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Seuraavat Soteuttamot järjestetään kesäkuussa ja lokakuussa Lappeenrannassa ja marraskuussa Kotkassa.

Tilaisuuden pääjärjestäjinä olivat Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Mukana tilaisuuden suunnittelussa olivat myös Kymsote, Kymenlaakson liitto, KSAO, Kinno, Cursor, Kymen Yrittäjät ja Socom.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen hankinta-asiantuntijat
Tarja Kähärä ja Mikko Hannula koordinoivat tilaisuuden järjestelyjä. He esittelivät myös, miten ELY-keskus voi toimia pk-toimijan tukena erilaisien rahoitus- ja kehittämispalveluiden kautta. Esillä oli myös kehitteillä oleva ekosysteemin osaamisalusta-malli, jolla sote-osaajien kilpailukykyä ja vetovoimaa lisätään sote- ja työllisyyspalveluja kehittämällä.

 

Tilaisuuden teemaan osallistujat johdatteli koulutusalajohtaja Katri Ryttyläinen-Korhonen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta (XAMK). Hän painotti, että tuloksellisuus edellyttää ennakointia, yhdessä tekemistä ja säännöllistä vuoropuhelua.

Eri alojen (esimerkiksi vahustyön) vetovoima voi vaihdella paljonkin julkisen keskustelun perusteella. XAMKille on tärkeää, että opiskelijat sijoittuvat tärkeille toimialoille. Koulutuksen järjestäjien tulee huolehtia myös valmiudesta toimia liiketoimintaympäristössä.

– Tuloksellisuutta parantavat muun muassa osuva ennakointi, onnistuneet projektit, oikea-aikainen rahoitus. Myös harjoittelupaikkojen laatu ja osaamisympäristön monipuolisuus ovat tärkeitä.

Monipuolinen palveluntuottajakenttä on kaikkien etu

Terhi Tevameri toimii sote-toimialapäällikkönä eli sote-alan kansallisena asiantuntijana työ- ja elinkeinoministeriön ohjauksessa Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa. Hän laatii työssään muun muassa toimialaraportteja ja on ollut mukana Soteuttamo 2.0 -kiertueella ympäri Suomea.

Tevameren mukaan yritystoiminnan moninaisuus ei ole ollut riittävästi keskusteluissa esillä. Sote-kentällä tarvitaan kaiken kokoisia yrityksiä. Sote-uudistuksen viivästyminen on vaikuttanut pk-yritysten suhdannenäkymiin. Yrityksiä on myyty ja osa on lopettanut toimintansa.

– Esimerkiksi terveysteknologian vienti on kasvamassa, mutta myyntiä tarvitaan myös kotimaassa. Vakavaraisuustunnusluvut ovat hyviä, mutta yritykset eivät uskalla investoida. Investointeja, innovaatioita, uudistuksia ja terveysteknologian hyödyntämistä kuitenkin tarvitaan.

Kymsote yrittäjän kumppanina

Kymsoten hallintojohtaja Ari Nevalainen kertoi Kymsoten olevan iso maakunnallinen toimija, sillä sen vaikutuspiiriin kuuluu 70 prosenttia kuntien toiminnasta. Kymsote hankkii palveluita yli 1000 palveluntuottajalta. Halukkuutta sekä isojen että pienien toimijoiden kumppanuuteen on, mutta kustannustehokkuus ja hankintalainsäädäntö on otettava huomioon. Lähtemällä kilpailuttamaan laatua ja vaikuttavuutta, voidaan ottaa mukaan pieniä toimijoita.

Kymsotessa on otettu tarkasteluun palvelusetelimalli Helsingin esimerkin mukaan.

– Asiaa on jo käsitelty Kymsoten hallituksessa, ja kevään aikana päätämme, missä palveluissa lähdemme pilotoimaan palveluseteliä. Kokemuksen perusteella analysoimme mahdollista laajentamista. Mahdollisuus on saada maakunnan toimijoita palveluntuottajiksi ja tukea maakunnallista yrittäjyyttä, Nevalainen kertoi.

Laatu edellä - Näin varmistan palveluntuottajana laadukkaat ja vaikuttavat palvelut

XAMKin tutkimuspäällikkö ja yrittäjä Heli Peltola hoiva-alan yritys Geriwellistä kertoi,  että THL:n Finsote-tutkimuksen mukaan kansalaisten mielestä tärkeimmät asiat sote-palveluja uudistettaessa ovat yhdenmukainen saatavuus, palvelujen sujuvuus ja peruspalvelujen vahvistaminen. Valinnanvapautta ei pidetty kovin merkittävänä tavoitteena. Laatu sote-palveluissa on sitä, että asiakas saa tarpeensa mukaista palvelua oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa.

– Asiakas valitsee palveluntuottajan asiakaskokemuksen ja saatavilla olevan vaikuttavuustiedon perusteella, ja palveluntarjoajien tulee pystyä tuottamaan tätä tietoa. Palveluiden tuottajat voivat esimerkiksi yhteistyössä järjestää messuja tai tapahtumia, missä esitellään yksityisten sote-palveluiden tilaamiseen liittyviä asioita.

Oman liiketoiminnan kehittämisestä Kiihdyttämö-valmennuksessa hyviä kokemuksia

Sosiaalipalveluja tuottavan yrityksen, Nuorten Väylän, toimitusjohtaja Anna-Leena Kailio kertoi oman liiketoiminnan kehittämisestä Kiihdyttämö-valmennuksessa. Hän oli tyytyväinen valmennuksen antiin.

Nuorten Väylä keskittyy lastensuojelun sijaishuollon palveluihin ja avopalveluihin.

– Perhe on oman elämänsä paras asiantuntija ja aktiivinen toimija. Me olemme tukemassa ja tarjoamassa välineitä muutokseen ja elämän haasteisiin. Pyrkimyksemme on mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tarjota avopalveluita perheille, jotta sijaishuollon palveluita ei tarvittaisi, Kailio taustoitti.

Yrityskiihdyttämö on valmennuskokonaisuus, tiivis paketti, jossa käydään läpi markkinointia, taloutta, vaikuttavuutta ja palvelumuotoiluja.

– Saimme vahvan mentorituen Luotain-konsulttiyrityksen kautta. Valitsimme avopalvelut, koska se on pienempi osa-alue ja siihen haluttiin apua ja tukea. Saimme oman valmennusryhmä sote-kentältä ja laadimme "hissipuheen". Tulokset olivat hyviä, ja jatkoksi on vielä sovittu strategiatyöpajat ja henkilöstölle täsmäkoulutusta vaikuttavuudesta, Kailio kertoi.

Miten kulttuuri voi tukea sote- ja hyvinvointiyrittäjää palveluntuottajana

Erityisasiantuntija Johanna Vuolasto Taiteen edistämiskeskuksesta kertoi, että viimeisten kolmen vuoden aikana tehty valtakunnallinen, poikkihallinnollinen ja monialainen yhteistyö on nostanut kulttuurin tärkeäksi osaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.

– Taiteesta on hyötyä sekä asiakkaalle että organisaatiolle. Kun henkilökunta voi hyvin, työyhteisö voi hyvin, mikä parantaa suhteita asiakkaisiin.

Taiteella parannetaan osallisuuden kokemusta merkittävästi. Taide toimii, ja siksi STM;n ja OKM:n ministerit Annika Saarikko ja Sampo Terho antoivat suosituksen taiteen ja kulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi sosiaali- , terveys- ja hyvinvointipalveluissa.

Kunnilta edellytetään taide- ja kulttuuripalveluita kaikille ja sitä mitataan. Kuntien kulttuuritoimintalain tavoitteiden toteutumista vahvistamaan ja avuksi käytännön työssä on käytettävissä kulttuurin TEAviisari, jolla voidaan osoittaa esimerkiksi osallisuuden ja sitoutumisen tuloksia.

Vuolasto kertoi, että meneillään on 30.10.2019 asti kestävä 100 minuuttia taidetta -kampanja, joka innostaa osallistumaan taiteeseen ja kulttuuriin vähintään 100 minuutin ajan viikossa.
 


Pop up -ständeillä toimijat esittelivät palveluitaan. Kuvassa (vas.) Sini Kolsi  ja Mari Hämäläinen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta sekä Anne-Maria Hentilä Kymenlaakson liitosta.
 


Kymen Yrittäjien järjestöpäällikkö Minna Ollikainen kertoi,
että järjestö täyttää tänä vuonna 80 vuotta.

Soteuttamo-toiminta jatkuu

Soteuttamo on sosiaali- ja terveysalan uudistamisen ja verkostojen kehittämisen työkalupakki, ja se edistää ekosysteemiajattelua sote-alalla ja eri toimialojen välillä. Soteuttamo- ja Sote-kiihdyttämö -työkalut ovat tarkoitettu sote-alalla toimivien pienten ja keskisuurten yritysten ja palveluja tuottavien järjestöjen liiketoiminnan kehittämiseen sekä verkottumisen edistämiseksi.

Sitran kehittämät Soteuttamo ja Sote-kiihdyttämö -konseptit ovat siirtymässä Sitralta ELY-keskusten yrityspalveluihin. Hankkeen koordinaatiovastuuta ollaan mahdollisesti siirtämässä Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle, joka vastaa jo nyt Soteuttamo-toiminnan jatkuvuudesta Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.

 

Teksti ja kuvat:
Verkkotiedottaja Tuija Närhi, Kaakkois-Suomen ELY-keskus


Alueellista tietoa